17.12.2010

Guldborgsund må besinde sig

Nu må Guldborgsund Kommune besinde sig og få sat en stopper for deres ulovlige administration. "Kommunen kan ikke bare træffe en beslutning, som de kalder "af organisatorisk og strukturel karakter", for børn, som rent faktisk er visiteret til det tilbud, de går i i dag". Sådan siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt i en pressemeddelelse udsendt i går.

Kommunen har administrativt besluttet at nedlægge specialbørnehaven Solsikken - som i dag er et særligt dagtilbud efter serviceloven (§32) - for at konvertere tilbuddet til et dagtilbud efter dagtilbudsloven.

Spastikerforeningen og Landsforeningen LEV har gjort Guldborgsund Kommune opmærksom på, at deres beslutning er ulovlig.

I et brev til Socialministeriet, som kommunen har fremsendt som reaktion på en henvendelse til socialministeren fra Landsforeningen LEV og Spastikerforeningen, skriver Guldborgsund Kommune blandt andet:

- Ændringerne (af vilkårene for Solsikken (red.)) pr. 1. januar 2011 er derfor af organisatorisk og strukturel karakter, hvor formålet har været dels at indpasse en tidligere amtsinstitution i det kommunale system og dels at sidestille handicappede børn (og deres forældre) med øvrige børn (og deres forældre) i så vid udstrækning som muligt, men med fokus på at indholdet i et velfungerende tilbud til børn med særlige behov ikke ændres.

- Sådan spiller klaveret simpelthen ikke. Kommunen kan ikke bare træffe en beslutning, som de kalder "af organisatorisk og strukturel karakter", for børn, som rent faktisk er visiteret til det tilbud, de går i i dag, siger Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt.

- Hvis kommunen ønsker at ændre vilkårene for de børn, der går i Solsikken, så skal de ophæve den "gamle" visitation og foretage en revisitation, hvor hvert enkelt barn konkret og individuelt får gennemgået sin sag og vurderet, hvilke særlige behov for støtte og behandling de har - præcist som det er foreskrevet i serviceloven. Det er ganske enkelt ulovligt, det Guldborgsund Kommune gør, konkluderer Mogens Wiederholt.

Konsekvenserne af Guldborgsunds ulovlige administration er:

  • at børnene ikke vurderes individuelt og konkret. Man kan ikke have et specialtilbud, hvor man på forhånd definerer forholdet mellem pædagogisk tilbud og behandling med en bestemt %-sats. Hvert enkelt barn skal vurderes individuelt

  • at forældrene fratages deres mulighed for at klage over kommunens afgørelse. Ved en revisitation vil forældrene i givet fald have mulighed for at klage til det sociale nævn over kommunens beslutning. Kommunen krænker med deres beslutning borgernes retssikkerhed

  • at børnene ikke længere befordres frit til Solsikken

  • at kommunen ændrer tilbuddet fra at være et overvejende behandlingstilbud (servicelovens § 32), som er fritaget for forældrebetaling til et pasningstilbud (dagtilbudsloven), hvor der er forældrebetaling

Guldborgsund Kommune vedkender dog, at en del af tilbuddet fortsat er behandling. Derfor har man bevilget 50 procent friplads. Men til gengæld har man fastsat taksten for en plads i Solsikken til præcis det dobbelte af, hvad en almindelig børnehaveplads koster forældrene i Guldborgsund Kommune.
 
Resultatet er m.a.o. at forældrebetalingen i Solsikken - efter fradrag af 50 procent friplads er præcist det samme beløb, som betales i almindelige dagtilbud. Det er uanstændigt. 

I Landsforeningen LEV og i Spastikerforeningen håber vi meget, at kommunen vil besinde sig og vedkende sig, at man har begået en fejl. Et langstrakt forløb i klagesystemet kan derved undgås, hvilket må være til fordel for alle parter - ikke mindst børn og forældre i § 32 dagtilbuddet Solsikken.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap