socialminister-benedikte-kiear-4.jpg 09.06.2011

LEV til møde hos lyttende socialminister

I sidste uge var LEVs formand til møde med Socialministeren. Anledningen var de skandaløse sager om misbrug og problematisk håndtering af udviklingshæmmedes egne penge, som Berlingske har beskrevet. Ministeren lyttede til LEVs vurdering af problemerne, og var åben over at se nærmere på mulige løsninger.

Artikler i Berlingskes har over en uges tid beskrevet dybt problematisk håndtering af privatøkonomien for mennesker med udviklingshæmning: Dobbeltbetaling af licens, store og helt udokumenterede kontanthævninger, betaling for medicin som borgeren slet ikke har fået, køb af uforholdsvis mange lodsedler i den fond, som driver beboeren bofællesskab, køb af cykel til og betaling af parkeringsbøder for viceforstanderen i botilbuddet osv. Den seneste artikel beskrev desuden, hvordan nogle kommuner kræver betaling for personalets løn og ophold i forbindelse med beskedne sommerhusferier i Danmark. Fem dage i sommerhus kunne på den måde løbe op i 20.000 kr.

Artiklerne førte til at Socialminister Benedikte Kiær indbød LEVs landsformand Sytter Kristensen til møde i den forgangne uge. Målet var at drøfte, hvordan LEV opfatter situationen, og hvad der kan tages af initiativer for at komme problemerne til livs.

At sætte sig i borgerens sted
På mødet beskrev LEV en række af de problemer, som udgør en del af baggrunden misbruget og den problematiske håndtering af økonomien for mennesker med udviklingshæmning i botilbud. Sytter Kristensen fremhævede bl.a. behovet for løbende at sikre fokus på etik og faglig udvikling blandt personalet. Der kan næppe formuleres meget detaljerede retningslinjer for personalets måde at hjælpe borgeren med sin økonomi. Men det er vigtigt at man som personale altid sætter sig i borgerens sted - også når det gælder disponeringen af borgerens egne penge.

Besparelser kvæler kritik og åbenhed
Sytter Kristensen beskrev desuden, hvordan de aktuelle nedskæringer nogle steder betyder, at personalet er tilbageholdende med at komme med kritik af ledelsens eller den kommunale forvaltnings beslutninger i forhold til borgeren. Den samme tilbageholdenhed kan man se blandt nogle pårørende, som er bekymrede for om kritik kan få negative konsekvenser for beboeren i botilbuddet. Det betyder, at det med stor sikkerhed kun er et mindre antal sager, som kommer frem i lyset - og det er til skade for nogle af samfundets mest udsatte borgere.

For borgere uden kontakt til deres pårørende, er situationen endnu mere alvorlig. Nogle har en professionel værge (Fx en advokat), men LEV har desværre en del eksempler på at de professionelle værger er uinteresserede og utilstrækkelige i deres håndtering af deres ansvar i denne forbindelse - ikke mindst når det gælder beskyttelsen af borgerens rettigheder i relation til den sociale lovgivning.

Elementer i en løsning
På mødet bragte Sytter Kristensen tre forhold op, som der skal arbejde målrettet med, hvis misbrug og problematisk håndtering af udviklingshæmmedes private økonomi skal forebygges.

For det første er der behov for udvikling og præcisering af nogle principper for, hvordan personalet kan hjælpe borgeren med sin økonomi. Udgangspunktet er respekten for borgerens selvbestemmelse og tilpasningen til den enkeltes handicap. Borgeren skal involveres i sin egen økonomi, og personalets rolle er, at støtte borgeren i at disponere og træffe beslutninger.

For det andet er der behov for at styrke kvaliteten af den måde, som især de professionelle værger, varetager deres ansvar. Værgerne skal være langt mere bevidste om deres ansvar - både når det gælder økonomien og når det handler om rettigheder i relation til den sociale lovgivning.

For det tredje er der et påtrængende behov for at etablere en ordning eller en mekanisme, som sikre at viden om problematiske forhold på botilbuddene kommer til de kommunale myndigheders kendskab. Og kommunen skal forpligtes til at handle på denne viden. Personale, pårørende og andre skal med andre ord have et sted, hvor de - uden at frygte negative konsekvenser - kan fortælle om episoder eller forhold, som de oplever som uværdige eller direkte krænkelser af beboerne.

Socialministeren vil arbejde videre med løsninger
Mødet var præget af stor åbenhed og meningsudveksling om problemstillingerne. Socialministeren var meget lyttende i og tilkendegav, at der var behov for at se på de forslag, som LEV bragte op. I LEV ser vi meget frem til at blive involveret i det videre arbejde med løsningerne, som ministeren lovede at igangsætte.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap