14.11.2011

Ingen anke af sag om forsvundne penge i Thisted

Frikendelsen af Thisted Kommune i sag om forsvundne penge fra en kvinde med udviklingshæmnings konto fra juni 2011 ankes ikke. Der kunne ikke opnås fri proces, og derfor ønsker kvindens værge ikke at anke sagen til Landsretten.

I juni måned afgjorde retten i Holstebro, at Thisted Kommune ikke skal betale erstatning for, at der forsvandt adskillige tusinde kroner uden bilag fra den bankkonto, som en kvinde med udviklingshæmning havde. Sagen startede, da kvindens søster begyndte at undre sig over, at der var blevet hævet store beløb fra kvindens konto, samt at hun havde betalt store udgifter til blandt andet ferieture. En yderligere undersøgelse viste, at en arv på 114.000 kr. var forvundet. Kvindens bosted kunne ikke dokumentere, hvordan pengene var blevet anvendt, men afviste, at pengene var brugt på en uansvarlig måde.

Frikendelse af Thisted Kommune i byretten
Frikendelsen af Thisted Kommune i byretten skete først og fremmest med henvisning til, at kvinden ikke havde nogen værge i den periode, hvor pengene blev brugt (hun har siden fået en værge). Kommunen havde derfor ikke nogen forpligtelse til at føre regnskab med anvendelsen af pengene. Da dokumentationen desuden var forsvundet, var der ikke grundlag for at forlange erstatning.

Siden byrettens dom i sagen er der blevet arbejdet på, at få afklaret, om dommen skulle ankes til Landsretten. Landsforeningen LEV støttede, at dommen blev anket, da den har en række principielle dimensioner. Mange mennesker med udviklingshæmning har brug for hjælp til administration af deres privatøkonomi, og det er kun en del af dem, som har en værge. I de situationer er det helt afgørende, at der ikke kan rejses tvivl om, hvorvidt det er borgerens egne ønsker og interesser, der er i højsædet, når der bruges penge.

Ingen anke af dom
I den forgangne uge kom der afslag på fri proces til at anke sagen til Landsretten. Denne afgørelse betyder, at kvinden værge ikke længere ønsker at sagen ankes.

LEVs formand Sytter Kristensen udtaler i den forbindelse:

- Jeg havde gerne set en prøvelse af sagen ved Landsretten. Men sådan bliver det ikke, og det accepterer vi selvfølgelig.

- Men jeg mener stadig, at sagen i Thisted - og de mange andre som vi så i foråret - har dokumenteret et behov for bedre retningslinjer og større klarhed når det gælder den måde som personalet yder hjælp til borgerens håndtering af sin privatøkonomi.

- Derfor er jeg også glad for at den nye socialminister - Karen Hækkerup - har besluttet at videre¬øre arbejdet i den arbejdsgruppe, som Benedikte Kiær nedsatte i foråret. Det er helt afgørende, at vi får skabt bedre rammer for hjælpen til privatøkonomien. Først og fremmest for en gruppe sårbare borgere. Men jo også for personalet. Og det har jeg en positiv forventning til vil lykkes med arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen er nedsat i foråret 2011 af den daværende socialminister, Benedikte Kiær, med det formål at udrede udfordringerne med personalets bistand til håndteringen af beboernes privatøkonomi. Arbejdet skal bl.a. føre til et materiale, som kan inspirere til bedre og klarere retningslinjer. Den nye socialminister Karen Hækkerup har besluttet at videreføre arbejdsgruppen.

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden