2012_3_side9_spejlvendt.jpg 15.08.2012

Rod i medicinen

Fravær af medicininstrukser til personalet, manglende planer for behandlingen, ingen vurdering af bivirkninger, overmedicinering. Det er blot nogle af de stærkt bekymrende resultater i en ny undersøgelse af den psykiatriske medicin til beboere i botilbud og plejehjem/-centre, som Sundhedsstyrelsen har udgivet.

Rapporten har fået titlen "Tilsyn med medicinering på landets botilbud, plejecentre og plejehjem" og baserer sig både på registerdata, redegørelser fra 92 udvalgte botilbud og embedslægebesøg på 26 af disse bosteder.

Gårsdagens nyhedsdækning om rapporten havde fokus på sindslidende i botilbud, men rapporten er desværre uklar i sin målgruppeafgrænsning. Det gør det umiddelbart svært at vurderer resultaterne for LEVs målgruppe, og LEV har derfor bedt Sundhedsstyrelsen oplyse, om botilbud til mennesker med udviklingshæmning er med i undersøgelsen eller ej. Det kan styrelsen desværre først give svare på mandag.

Rammer også mennesker med udviklingshæmning
Men uanset om botilbud til mennesker med udviklingshæmning er med i undersøgelsen eller ej, så mener LEVs landsformand ikke, at der er grund til at tro, det står bedre til i tilbud til mennesker med udviklingshæmning.

- Problemet med medicinhåndtering og manglende lægefaglig opfølgning er jo kendt og relativt veldokumenteret - også i forhold til mennesker med udviklingshæmning. Men der sker bare ingenting.

- Nu siger Sundhedsstyrelsen så i rapporten, at de vil tale med diverse parter og revidere et par vejledninger. Det er jeg altså bange for ikke vil få meget effekt i virkelighedens verden. Når først støvet har lagt sig oven på denne undersøgelse, så er vi tilbage ved udgangspunktet. Og det er ikke godt nok.

- Både LEV og DH er flere gange kommet med konkrete forslag til, hvordan man kan rette op på medicinhåndteringen i botilbud. Det handler eksempelvis om årlige sundhedsopfølgnings-tilbud til alle i botilbud. Det ville batte langt mere, udtaler Sytter Kristensen.

Resultater viser rod og manglende opfølgning
Undersøgelsen viser bl.a., at der på en række af botilbuddene er utilstrækkelige instrukser og vejledninger til personalet i forbindelse med håndteringen af medicinen. Det er den ordinerende læge, som har ansvaret, men det er nu alligevel bekymrende, at det eksempelvis kun er 9 ud af de 92 udvalgte botilbud, som har procedurer for opfølgning på medicinbehandlingens effekt og på vurderingen af bivirkninger og komplikationer.

Men det er bestemt ikke kun botilbuddene, som ikke har styr på medicinen. Som led i undersøgelsen har Embedslægen gennemgået i alt 165 patientjournaler og sygeplejefaglige optegnelser for beboere i botilbuddene. Og lægernes journaler er mangelfulde. Eksempelvis er det kun ca. en fjerdedel af journalerne/optegnelserne, som indeholder oplysninger om den forventede længde af medicinbehandlingen. Og kun ca. en tredjedel indeholder en plan for overvågning af bivirkninger. I mellem 30 og 50 pct. af journalerne/optegnelserne mangler der sågar en angivelse af datoen for, hvornår medicinbehandlingen er iværksat.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap