den forbudte hjælp.jpg 12.12.2012

Jo større handicap – jo dårligere retssikkerhed

"Vi har brug for konkrete initiativer, som kan sikre reel lighed i retssikkerheden for mennesker med handicap. Ikke vage og ukonkrete sympatitilkendegivelser." Sådan skrev LEVs landsformand, Sytter Kristensen, bl.a. i det brev, som hun i går sendte til Folketingets socialudvalg og socialministeren.

Den aktuelle anledning var Dagbladet Informations artikler om, hvordan ansatte i botilbud er nervøse for at hjælpe beboerne med at varetage deres retssikkerhed over for kommunen, fx i forbindelse med anke af en afgørelse.

I brevet til Folketingets socialudvalg og socialministeren skriver Sytter Kristensen bl.a.:

"Der er naturligvis fortsat kommuner, som agerer på en anstændig facon i forhold til sårbare borgeres retssikkerhed. Men der er desværre klare tegn på en snigende holdningsændring, hvor hensynet til budgettets overholdelse kan retfærdiggøre alle tænkelige brud på fundamentale principper om ligebehandling, retssikkerhed og ansvarlig myndighedsadfærd"

Taberne i denne udvikling er de borgere, som har sværest ved at tage vare på deres egne rettigheder i forhold til myndighederne, herunder ikke mindst mennesker med udviklingshæmning i botilbud.

Som afslutning på henvendelsen opfordrer Sytter Kristensen derfor Folketing og socialministeren til at tage konkrete initiativer, der kan sætte en effektiv stopper for uligheden i retssikkerheden. Landsformanden opfordrer i den forbindelse minister og Folketing til at se nærmere på følgende fire konkrete forslag (i overskriftsform):

  • Skærpelse af kommunale myndigheders forpligtelse til at træffe korrekte afgørelser efter lovgivningen.
  • Retssikkerhedsbistand for mennesker med udviklingshæmning og andre med retssikkerhedsvanskeligheder
  • Fjernelse af kommunernes økonomiske fordele ved at træffe forkerte afgørelser, hvilket de faktisk har i dag i en række tilfælde.
  • Udvidelse af de typer afgørelser, hvor en anke automatisk medfører opsættende virkning.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap