14.08.2013

Høringssvar vedr. ændring af vejledning om magtanvendelse

Landsforeningen LEV har afgivet høringssvar vedr. udkast til ændring af vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne, herunder pædagogiske principper (Vejledning nr. 8 til serviceloven)

Landsforeningen LEV var meget skeptiske overfor lovændringen vedr. kriminalpræventive sociale indsatser. LEVs skepsis var bl.a. begrundet i en bekymring for de domsanbragtes retssikkerhed og risikoen for forskelsbehandling. Men vores skepsis var først og fremmest begrundet i hensynet til ikke-domsanbragte borgere med udviklingshæmning i botilbud, hvor der er anbragt domfældte - samt hensynet til den socialpædagogiske faglighed i de berørte tilbud.

Endelig anså vi det for at være et alvorligt problem, når lovgivning på basis af meget få enkeltsager udstrækkes til at gælde et langt bredere spektrum af situationer og en endog meget bredere målgruppe.

Denne skepsis har udkastet til denne vejledning desværre på ingen måde bidraget til at reducere.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap