2011_2_slåethjem_beskåret.jpg 18.03.2013

Lovforslag vil legalisere tvangsflytninger

Landsforeningen LEV har sendt et meget kritisk høringssvar på et nyt lovforslag om frikommuner. Et af forslagene vil give frikommunerne lov til at gennemføre forsøg med tvangsflytning af borgere fra botilbud eller almene boliger. LEVs landsformand er rystet over lovforslaget og opfordrer indtrængende til, at Folketinget forkaster det.

"På vegne af mennesker med udviklingshæmning skal Landsforeningen LEV hermed på det kraftigste protestere mod den amoralske og nedværdigende tænkning, som ligger bag forslaget. Hensynet "kapacitetsudnyttelse" og andre driftsmæssige forhold kan aldrig udgøre en tilstrækkelig begrundelse for en krænkelse af fundamentale rettigheder for borgere med handicap. Tvangsflytning/opsigelse af lejemål i plejebolig udgør en sådan krænkelse af fundamentale rettigheder."

Sådan skriver LEVs landsformand, Sytter Kristensen, blandt andet i høringssvaret i forhold til et nyt lovforslag fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Lovforslaget handler om de såkaldte frikommuneforsøg, hvor et mindre antal kommuner kan få ministerens tilladelse til at fravige lovgivningen på en række forskellige områder.

To af forslagene i lovforslaget handler om at give kommunerne muligheder for at tvangsflytte beboere fra deres botilbud eller fra deres almene bolig, hvis kommunen mener, at beboerens situation har ændret sig, så beboeren ikke har brug for den tilknyttede hjælp længere. Med andre ord: Tvangsflytning fordi det vil være mest praktisk for kommunens organisering af hjælpen, hvis borgeren blev flyttet.

Eksisterende regler om flytning uden samtykke
I Serviceloven findes der faktisk allerede regler, der gør det muligt at tvangsflytte en borger fra et botilbud eller en anden bolig. Efter reglerne "Flytning uden samtykke" (§ 129), kan kommunen således indstille til Det Sociale Nævn, at borgeren skal flyttes til en anden bolig. Også selvom borgeren ikke vil eller ikke er i stand til at give samtykke. Det er Det Sociale Nævn, som træffer afgørelsen, og nævnet må kun tillade en flytning uden samtykke, hvis det er absolut påkrævet af hensyn til borgeren selv.

Det er dette krav i § 129, som lovforslaget vil give frikommunerne lov til at omgå. Alligevel indeholder lovforslaget ingen henvisning til de eksisterende regler om flytning. LEV er meget kritisk over for, at lovforslaget undlader at omtale det eksisterende regelsæt: "Lovforslagets manglende henvisning til de eksisterende muligheder for at gennemføre flytning uden samtykke (Servicelovens § 129) fremstår manipulerende."

Lovforslaget skal trækkes tilbage
LEVs landsformand håber, at høringssvarene på lovforslaget vil få Økonomi- og Indenrigsminister, Margrethe Vestager, til at trække lovforslaget inden fremsættelsen i Folketinget. LEV er således bekendt med, at flere andre organisationer har afgivet lignende og kritiske høringssvar til lovforslaget.

- Dette lovforslag er ikke værdigt til behandling i Folketinget. Det indeholder grundlæggende brud på fundamentale rettigheder for mennesker med handicap - og det fortjener at ende i skraldespanden.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap