henriette mistede sit hjem3.jpg 15.11.2013

Henriette-sagen – Køge beklager, men usikkert, om kommunen gemmer på gamle lignende sager

Henriette Rasmussen boede i et bofællesskab i 15 år. Lejligheden i bofællesskabet var hendes hjem, hvor hun havde gode relationer til sine medbeboere, kendte de fysiske omgivelser. Som for så mange andre var Henriettes hjem det sted, hun følte sig hjemme og var tryg. Alligevel mente Køge Kommune, at kommunen havde ret til at flytte Henriette fra hendes hjem - ikke fordi det var i Henriettes interesse, men fordi det var mest praktisk for kommunen.

Den historie bragte vi i LEV Bladet nr. 7, som netop er udkommet.

LEV Bladet stillede i forbindelse med arbejdet med artiklerne de ansvarlige politikere i Køge Kommune en håndfuld spørgsmål om Henriettes sag. Desværre fik vi ikke svarene i tide til, at de kunne bringes i LEV Bladet sammen med artiklerne om Henriette-sagen. Efter bladet var gået i trykken, indløb der imidlertid svar fra Køge Kommune. Godt nok ikke fra de politisk ansvarlige (borgmesteren eller udvalgsformanden), som vi ellers havde henvendt os til, men i en mail fra Flemming Willadsen, der er sektionsleder i Social- og Sundhedsforvaltningen, Handicap og Psykiatri.

Hvordan kunne det ske?
Flemming Villadsen forklarer indledningsvist, at det er vigtigt for Køge Kommune, at borgere med funktionsnedsættelser og komplekse problemstillinger får tilbudt den hjælp, der er behov for. Han fortæller, at Køge Kommune troede, at de havde lov til flytte Henriette til plejehjemmet og først efterfølgende blev opmærksom på, at værgen ikke på vegne af borger kan sige ja til en sådan flytning. Det sker først et år efter, at Henriette rent faktisk var flyttet, hvor kommunen så anmoder Det Sociale Nævn om tilladelse til en flytning af Henriette uden samtykke. En anmodning som nævnet giver afslag på, hvorfor Køge Kommune genoptager sagsbehandlingen.

"Køge Kommune har efter afslaget fra Det Sociale Nævn taget sagen op på ny, og Henriette er efterfølgende flyttet til Specialinstitutionen Agerbækhuse. Den nye flytning er sket efter informeret samtykke med Henriette, som på dette tidspunkt igen er i stand til at give tilsagn om flytningen. Køge Kommune har ligeledes været i dialog med Henriettes værge og familie om flytningen til Agerbækhuse, hvor Henriette i dag bor."

Flemming Villadsen forklarer, at sagen har givet anledning til ændring af praksis i kommunen, "så sager om flytning uden samtykke nu altid sendes til behandling i Det Sociale Nævn".

På LEV Bladets spørgsmål, om man har mindre respekt for retten til egen bolig, fordi der er tale om mennesker med udviklingshæmning, siger Flemming Villadsen:

"Køge Kommune beklager fejlen og den frustration, som Henriettes sag har medført. Der må ikke herske tvivl om at Køge Kommune respektere retten til egen bolig. Køge Kommune er ligeledes optaget af at borgere uanset handicap eller alder, skal have det fagligt mest optimale tilbud, til at imødekomme deres specifikke behov. Derfor er det også Køge Kommunes vurdering, sammen med Henriette og Henriettes familie, at Specialinstitutionen Agerbækhuse nu danner de bedste rammer for Henriettes bolig."

Er I blevet klogere? Og fortjener Henriette og hendes forældre en undskyldning?
"De fejl, der er begået i sagen, har Social- og Sundhedsforvaltningen taget til efterretning. Blandt andet er Social- og Sundhedsforvaltningens praksis omkring sager uden samtykke blevet ændret, således at de nu altid sendes til behandling i Det Sociale Nævn. Køge Kommune har på baggrund af Henriettes sag givet en uforbeholden undskyldning på et møde med Henriettes familie d. 2. juli 2013. I mødet deltog også en repræsentant fra LEV, Sonja Nielsen."

Køge Kommune erkender med andre ord de mange og alvorlige fejl, som er begået i forløbet - og fortæller, at der er givet en uforbeholden undskyldning på mødet med Henriettes familie. Selvom Henriettes forældre er tilfredse med erkendelsen af fejlene, så har hverken de eller LEVs repræsentant på mødet nogen erindring om, at der blev givet nogen undskyldning.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, siger om svarene fra Køge:

- Jeg er glad for, at Køge Kommune åbenbart er blevet klogere, og at de nu har tænkt sig at overholde lovgivningen på dette område. Selv om det vel egentlig burde være en selvfølge. Det er jo ganske uholdbart, at man ikke kender så grundlæggende og vitale dele af loven. I det her tilfælde var konsekvensen jo, at det kostede en borger hendes bolig.

- Jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv: Kunne man forestille sig, at en offentlig myndighed kunne finde på noget tilsvarende i forhold til mennesker uden handicap?.

De manglende svar
I LEV Bladets mail til Køge Kommune stillede vi en række centrale spørgsmål, som kommunen imidlertid helt undlader at besvare.

- I hvor mange tilfælde er det sket, at Køge Kommune i sager om flytning uden samtykke har set bort fra reglerne?

- Hvordan stiller det borgerne, når man risikerer at blive flyttet fra sin bolig, med mindre man virkelig insisterer og sørger for at få rådgivning?

- Hvad med de borgere som ikke har nogle pårørende til at kæmpe deres sag?

De spørgsmål forbigår Flemming Villadsen imidlertid helt i sin mail til LEV Bladet, og det bekymrer LEVs landsformand, Sytter Kristensen:

- Ligger der heri en indirekte erkendelse af, at Køge Kommune har foretaget lignende rettighedskrænkelser i forhold til andre mennesker med udviklingshæmning i kommunen? Jeg håber ikke, at man har undladt at svare på disse spørgsmål, fordi man prøver at skubbe problemet ind under gulvtæppet.

- Jeg er efterhånden nået til den erkendelse, at vi er nødt til at få den ansvarlige minister på banen. Ikke specifikt i forhold til Køge. Men i forhold til alle landets kommuner, for vi ved, blandt andet fra vores rådgivning, at sager som den fra Køge også sker andre steder i landet. Det sejler jo.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap