handicappolitisk handlingsplan 2013.jpg 06.10.2013

Så kom den handicappolitiske handlingsplan

Så kom den længe ventede handicappolitiske handlingsplan fra Regeringen. Under overskriften "Et samfund for alle" fremlægger regeringen visioner og initiativer for de kommende års handicappolitiske indsats. Trods positive visioner er det småt med tilstrækkelige konkrete initiativer. Desuden er det decideret forbløffende, at planen slet ikke tager fat på retssikkerheden for de mest udsatte, mener LEVs landsformand.

Tre overordnede visioner
Handlingsplanen indeholder tre overordnede visioner:

  1. Et samfund med respekt for forskellighed, hvor alle mennesker indgår ligeværdigt som medborgere i samfundets mange fællesskaber.
  2. Et samfund, som understøtter mennesker med handicap i at opnå øget selvbestemmelse og ansvar for eget liv.
  3. Et samfund, hvor der er fokus på det enkelte menneskes ressourcer, og hvor mennesker med handicap støttes i at realisere og bidrage med deres fulde potentiale.

Visionerne bygger ifølge handlingsplanen på det eksisterende danske handicappolitiske fundament med udgangspunkt i principperne om ligebehandling, kompensation, sektoransvar og solidaritet. Og det fundament, mener LEVs formand, Sytter Kristensen, er helt centralt at holde fast i.

Landsformanden er generelt tilfreds med handlingsplanens visioner, og det stærke fokus på, at mennesker med handicaps krav på inklusion, medborgerskab og selvbestemmelse. Fokus på den enkeltes mulighed for - og krav på støtte til - at realisere sine fulde potentialer, mener hun også, at der er grund til at bakke positivt op om.

Taskforce om kvalitet i sagsbehandlingen - Ja tak!
Når det kommer til handlingsplanens konkrete initiativer, er Sytter Kristensen mindre imponeret:
- Handlingsplanen har rigtig mange flotte ord og principper. Og det er selvfølgelig også vigtigt. Men det er klart, at det ikke kan stå alene.
- Selvom jeg kan se en række mangler i planen, så er der dog også flere konkrete initiativer, som der er grund til at være tilfreds med. Det gælder for eksempel tankerne om en såkaldte Taskforce, som skal hjælpe kommunerne med håndteringen af sager på handicapområdet.
- Regeringen siger, at den med Taskforcen vil sætte fokus på kvaliteten i kommunernes indsats på handicapområdet, så der træffes flere korrekte afgørelser. Og det er i hvert fald nødvendigt.
- Mit største problem med Taskforcen er, at der ikke står et ord om, hvilket omfang den vil få. Er det et af de sædvanlige små-projekter? Eller vil man reelt sætte massivt ind og forbedre sagsbehandlingen?
- Jeg synes i øvrigt, at uklarheden om hvor omfattende en indsats, man reelt vil igangsætte, går igen igennem hele handlingsplanen, siger Sytter Kristensen

Men hvor blev retssikkerheden af?
Sytter Kristensen mener, at en af planens store mangler er det manglende fokus på borgerens retssikkerhed. Hun synes, at det er forbløffende, at handlingsplanen helt undgår at forholde sig til de kæmpe store og helt uholdbare problemer i retssikkerheden for de mest udsatte mennesker med handicap, herunder ikke mindst mennesker med udviklingshæmning.
- Jeg begriber faktisk ikke, hvordan man kan undlade at nævne problemet med den ulige retssikkerhed for mennesker, som ikke selv kan varetage den i forhold til kommunerne - og som tilmed ikke får hjælp til det fra personalet, fordi de er bange for at blive fyret. Grunden til denne gruppes ekstremt sårbare retssikkerhedssituation er jo netop deres handicap.
- Det burde regeringen have taget fat om, i stedet for at lade som om problemet ikke eksisterer, siger landsformanden.

Øvrige initiativer
Handlingsplanen rummer en lang række andre initiativer, og flere af dem drejer sig direkte om mennesker med udviklingshæmning. For eksempel kan følgende fremhæves:

  • Pilotprojekt, der skal skabe ny viden om rehabiliterende indsatser og metoder målrettet voksne med udviklingshæmning i botilbud. Projektet skal understøtte borgerne i at tage ansvar for eget liv, udøve medborgerskab, realisere deres fulde potentiale og leve et liv på egne præmisser.
  • Videreudvikling af undervisningsforløb, som er udviklet i Medborgerskabsprojektet til de særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, så de kommer en bredere målgruppe til gavn.
  • Et ambitiøst og langsigtet projekt, som skal udvikle og udbrede forældretræningsprogrammer og anden mestringsstøtte til forældre med børn med handicap.

I et senere nummer af LEV-Bladet - og her på lev.dk - vil vi dykke dybere ned i handlingsplanen og tegne perspektiverne.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap