åbent samråd 290414.jpg Fra FT.dk 01.05.2014

Åbent samråd om ledsagelse for mennesker med handicap

Socialministeren mener, at kommunerne skal leve op til deres ansvar og sørge for at yde den nødvendige støtte og ledsagelse. Men han har også meget stor respekt for det kommunale selvstyre. Så meget kan man udlede af et åbent samråd om mulighederne for ledsagelse til mennesker med handicap, der har brug for socialpædagogisk støtte. LEVs landsformand håber stadig, at Folketingets partier kan finde sammen om en løsning, der giver en mere entydig ret til ledsagelse til alle med behov.

Tirsdag havde Dansk Folkeparti og Venstre kaldt Socialminister, Manu Sareen, i åbent samråd i Folketingets Socialudvalg. Emnet var den manglende pædagogiske støtte og ledsagelse til mennesker med udviklingshæmning, der vil deltage i diverse kulturelle aktiviteter, som fx Sølund festivallen.

Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti og Eyvind Vesselbo fra Venstre havde taget initiativet til det åbne samråd, og de indledte med en gennemgang af deres begrundelser for forslaget. Herefter gav ministeren en samlet besvarelse. Her indledte han med en konstatering af, at det er hans indtryk, at alle i Folketinget er enige om at handicappede skal have en god tilværelse med indhold og udvikling. Derfor handler det ikke kun om Sølund festivallen, understregede ministeren:
- Jeg synes ikke, at vores drøftelse skal handle om hvorvidt mennesker med handicap skal have mulighed for at deltage i denne her specifikke festival (Sølund, red.).  Det tror jeg et eller andet sted, at vi alle er enige om, at det skal der være mulighed for.

Herefter understregede Manu Sareen flere gange, at han ikke mener, at det er politikerne på Christiansborg, som skal bestemme, hvilke aktiviteter man skal have støtte og ledsagelse til at deltage i.
- Set fra et borgerperspektiv, så tror jeg nok, at de fleste vil have sig frabedt, at vi her fra Christiansborgpolitikere skal beslutte hvilke aktiviteter, de skal tilbydes at deltage i, sagde ministeren blandt andet i sin tale på samrådet.

Han havde imidlertid ikke den samme indvending mod, at kommunale politikere beslutter hvad borgerne kan - og frem for alt ikke kan - deltage i. Her fremhævede Manu Sareen flere gange det kommunale selvstyre som det bærende princip. Et princip, som tilsyneladende skal være bestemmende for hvad mennesker med udviklingshæmning kan få pædagogisk støtte og ledsagelse til.
-  … det er kommunerne som er tættest på, og derfor er det også kommunerne, som må træffe beslutningerne om den hverdag og de forskellige udflugtsmål på de forskellige botilbud til mennesker med handicap, sagde ministeren blandt andet.

I den efterfølgende debat mellem ministeren og udvalget udtrykte Karina Adsbøl (DF) flere gange, at hun syntes ministerens melding var besynderlig på dette punkt.
- Jeg hører det som om Ministeren siger, at kommunerne kan prioritere om de vil følge Servicelovens paragraffer eller om de ikke vil. Det er bekymrende.

LEVs landsformand, Sytter Kristensen, var tilhører til det åbne samråd. Hun synes også, at Socialministeren er lidt inkonsekvent i sin udmelding:
- På den ene side siger Manu Sareen, at politikere på Christiansborg ikke skal beslutte, hvilke bestemte festivaller og lignende man kan - og ikke kan - få støtte og ledsagelse til. Det er jeg bestemt enig med ham i. Men hvorfor er det så glimrende, når lokale politikere beslutter hvilke bestemte festivaller osv. man kan få støtte til at deltage i? Er det ikke ligeså  krænkende for den enkeltes mulighed for selv at bestemme? For mig gør det ingen forskel om det er lokale eller nationale politikere. Det må være den enkeltes ønsker, som er udgangspunktet, siger Sytter Kristensen.

En anden gennemgående diskussion på samrådet var spørgsmålet om, hvorvidt der skal åbnes op for, at borgerne kan betale for hjælpen fra de kommunale medarbejdere i deres botilbud. Her var Socialministeren meget klar i afvisningen af at give mulighed for de såkaldte tilkøbsydelser, når det gælder socialpædagogisk støtte efter § 85:
-  Brugerbetaling på hjælpen er ikke vejen frem, sagde ministeren, og han udtrykte bekymring for, at det kunne føre til yderligere besparelser på kerneydelsen - altså på den hjælp, som borgerne allerede har krav på fra kommunen.

Fra Venstre var der gentagende opfordringer til at være mere konstruktiv i jagten på en reel løsning, der kan sikre mennesker med handicap bedre mulighed for pædagogisk støtte og ledsagelse. Anne-Mette Winther Christensen opfordre blandt andet ministeren til at se fordomsfrit på om satspuljen kunne tilvejebringe finansiering til en sikring af den nødvendige ledsagelse.

LEVs Landsformand, Sytter Kristensen håber, at det kan lykkes at skabe et konstruktivt og løsningsorienteret fokus hos ministeren og partierne i Folketinget.
- Det afgørende er, at der findes en løsning, som giver en mere entydig ret til ledsagelse og støtte. Uanset om man har brug for pædagogisk bistand eller ej. Det vil ikke krænke kommunernes selvstyre, men det vil kræve at politikerne sætter sig sammen og forpligter hinanden på en løsning og på at finde den finansiering, som skal til. Det er i virkeligheden ret beskedne beløb, og det synes jeg man burde kunne finde ud af, siger Sytter Kristensen.

Læs mere Se samrådet

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap