NyeForældre_19.jpg 26.03.2015

Total underkendelse af Aarhus i forældrebetalingssag

Ankestyrelsen har nu sat Aarhus Kommune godt og grundigt på plads i sagen om forældrebetaling for døgnanbragte børn med handicap. I de to sager, som styrelsen har hastebehandlet, slås det fast, at børnene har udsigt til udvikling, og at der er et behandlingsbehov. Styrelsen kritiserer også kvaliteten af Aarhus Kommunes sagsbehandling.

Sagen om Aarhus Kommunes voldsomme regninger til forældre med handicap i døgntilbud har fyldt godt i mediebilledet – både landsdækkende og lokalt i Aarhus. Nu har Ankestyrelsen truffet afgørelse i de to forældrebetalingssager, som styrelsen besluttede at hastebehandle, mens debatten stod på sit højeste i Aarhus. Og Aarhus underkendes over hele linjen. Ankestyrelsen pålægger kommunen at behandle sagerne igen og træffe nye afgørelser. I den ene afgørelse står der således:

”Kommunen skal, med udgangspunkt i at anbringelsen har udpræget behandlingssigte, tage begrundet stilling til, om der kan ske hel eller delvis fritagelse for betaling i forbindelse med [barnets navn] anbringelse uden for hjemmet.”

Styrelsen mener nemlig, at barnet ”har et massivt behandlingsbehov, som har stået på over en længere periode, og at det er nødvendigt for [barnets navn]s videre udvikling, at hun er anbragt i døgnregi.”

Generelt skriver styrelsen, at vurderingen af, om der er ’udsigt til udvikling af ikke ubetydeligt omfang’, ”... ikke foretages ud fra en fast målestok, og der kan ikke stilles krav om, at barnet skal udvikle sig i en grad, så barnet ikke længere har en funktionsnedsættelse eller et omfattende behov for støtte.”

Skarp kritik af sagsbehandlingen
Ankestyrelsen konstaterer også, at der er væsentlige fejl i Aarhus Kommunes sagsbehandling af forældrebetalingssagen. Styrelsen skriver blandt andet, at der er sket en helt utilstrækkelig partshøring af forældrene, inden man traf afgørelsen:

”Kommunen burde derfor også have partshørt dig om de øvrige faktiske oplysninger, som kommunen ville lægge til grund for afgørelsen. Dette gælder eksempelvis oplysningen om svangerskab og fødsel, oplysninger om svigtende arbejdsmuligheder, oplysninger om [barnets navn]s behandlingsbehov, oplysninger om udgifter i forbindelse med samvær og oplysninger om institutionsudgifter for søskende.”

LEV: Aarhus skulle have lyttet efter
LEVs landsformand, Sytter Kristensen, glæder sig på vegne af de mange forældre i Aarhus.

- Forældrene har kæmpet en brav kamp. De kan være rigtig tilfredse med det resultat, som nu foreligger. Efter genbehandlingen af sagerne kan kommunen kun nå frem til det resultat, at forældrene fritages for betaling. Og det gælder vel at mærke alle sagerne – ikke blot dem som er anket til Ankestyrelsen, siger Sytter Kristensen.

Hun mener desuden, at meget kunne være undgået, hvis Aarhus Kommune havde lyttet til forældrene og til blandt andre Spastikerforeningen og LEV:

- Hvis ikke Aarhus Kommune havde opført sig så dumstædigt, som tilfældet har været, så kunne vi have nået til denne konklusion for flere måneder siden. Så var mange forældre blevet skånet for den belastning, som udsigten til en kæmpe ekstraregning har været. Og for at få deres børn stemplet som uden udviklingspotentiale.

LEVs landsformand konstaterer desuden, at Ankestyrelsen rejser en alvorlig kritik af sagsbehandlingen:

- I januar i år skrev Spastikerforeningen og LEV til Aarhus Kommune og kritiserede sagsbehandlingen. Vi sagde dengang, at der var tegn på helt grundlæggende og alvorlige mangler. Det kan jeg nu se, at Ankestyrelsens giver os ret i.

- Vores formodning om, at der har været tale om standardiserede ’bunke-afgørelser’, ser ud til at blive bekræftet. Dermed kan kommunen meget vel have gjort sig skyldig i generel lovstridig administration, siger Sytter Kristensen.

LEVs landsformand mener i øvrigt, at afgørelsen fra Ankestyrelsen må få betydning for lignende sager i andre kommuner. Her skal man også vende bunkerne og genbehandle sagerne.

 

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden