JANS4251.jpg Foto: Jan Sommer. Fra i-skole-nu.dk 28.04.2016

Temperaturmåling: Inklusionen af handicappede elever i den almindelige folkeskole er udfordret

Danske Handicaporganisationer har via deres medlemsorganisationer, gennem Facebook og ad andre kanaler opfordret forældre til børn med handicap til at besvare et spørgeskema om deres erfaringer med inklusionen i folkeskolen

Det kom der 450 udfyldte spørgeskemaer ud af, og svarene indikerer en række seriøse problemer. Blandt disse fremhæver DH selv nedenstående.

Fire markante kritikpunkter
- Mange af forældrene har oplevet, at inklusionen i folkeskolen ikke fungerer optimalt. Forældrene oplever ofte, at lærerne gør, hvad de kan, men at der mangler viden, ekspertise og ressourcer. Et flertal giver udtryk for, at deres barns lærere og pædagoger ikke har tilstrækkelig viden om handicap.

- I godt halvdelen af svarene mener forældrene ikke, at deres barns faglige udbytte er højt nok. En del af eleverne er fritaget for fag i skolen. Det er især udfordringer i idræt og bevægelse samt i kreative fag og sprogfag. Omkring en tredjedel af forældrene tilkendegiver, at der er aktiviteter i skoletiden, deres barn ikke kan deltage i, eksempelvis udflugter, bevægelse og sociale arrangementer. Et flertal af svarene giver udtryk for, at den længere skoledag giver barnet udfordringer.

- Skolens fysiske rammer er ifølge mange af spørgeskemaerne en stor barriere for, at inklusionen kan lykkes. Der bliver især peget på, at klasselokalerne er for store og uden rum, hvor eleven med handicap kan trække sig tilbage og koncentrere sig. Uro, støj og mange børn i klassen er ifølge mange af forældrene en udfordring for deres børn.

- Undersøgelsen indikerer tydeligt, at der også er behov for at se på den sociale inklusion og trivsel. Her spiller frikvarterer en vigtig rolle. Størstedelen af forældrene mener, at deres barn får for lidt eller ingen støtte i frikvarterer og pauser. Et betragteligt mindretal af forældrene oplever ikke, at deres barn er en del af klassens sociale fællesskab. På spørgsmålet om barnet trives og er glad for at gå i skole, svarer lidt mere end en fjerdedel af forældrene enten ”Uenig” eller ”Meget uenig”.

Udviklingshæmmede?
Spørgeskemaerne er indsendt af forældre til børn med forskellige typer af handicap. 56 procent af de 450 svar var fra forældre til børn inden for kategorien psykiske/kognitive handicap såsom ADHD, autisme og udviklingshæmning. Det er ikke opgjort i undersøgelsen, hvor mange inden for denne kategori, som var udviklingshæmmede. Det har sandsynligvis været få, da det er Landsforeningen LEVs vurdering, at langt de fleste børn med udviklingshæmning ikke går i den almindelige folkeskole, men i specialskolesystemet.

Forældre til børn med handicap, der går i specialskole, er også blevet bedt om at besvare et spørgeskema om inklusionen af deres børn. Resultaterne af den del af undersøgelsen vil blive omtalt, når Danske Handicaporganisationer inden længe har gennemgået og bearbejdet svarene.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap