2015_6_s6_kopi.jpg 15.01.2016

Lille ændring af førtidspensionsregler er skridt i den rigtige retning

Et vigtigt signal og et skridt i den rigtige retning – men næppe en dækkende løsning. Sådan vurderer LEV et nyt lovforslag om undtagelse af visse førtidspensionssager fra behandling i de kommunale rehabiliteringsteams.

I de hidtidige – og aktuelt gældende – regler om tildeling af førtidspension skal alle pensionssager behandles i kommunernes rehabiliteringsteams. Det gælder også sager, hvor kommunen på forhånd har vurderet, at det er helt åbenlyst, at der skal tildeles en førtidspension, fordi borgeren ikke har nogen udsigt til at udvikle arbejdsevnen hen i mod selvforsørgelse på arbejdsmarkedet.

Med et nyt lovforslag lægges der op til, at kommunerne kan vælge, at helt åbenlyse førtidspensionssager ikke behøver at blive behandlet i rehabiliteringsteamet. Kommunen skal i disse såkaldte ’glatte sager’ fremover kunne vælge at tildeles førtidspension efter en langt mere enkel fremgangsmåde.

Et positivt signal, men ingen illusioner
LEV er i sit høringssvar positiv over for lovforslaget, idet det vurderes, at det vil ”… sende et signal til landets kommunale myndigheder om nødvendigheden af at være opmærksom på, at der findes unge under 40 år, hvor førtidspension er det eneste realistiske forsørgelsesgrundlag. Håbet er således, at lovforslaget vil imødegå den absurd restriktive tilkendelsespraksis i førtidspensionssager til blandt andet udviklingshæmmede, som alt for mange kommuner har udvist efter reformens ikrafttrædelse. I nogle kommuner har man således fejlagtigt udlagt reformen fra 2013 på den måde, at førtidspension til personer under 40 år nu reelt er helt afskaffet, og at alle skal gennemgå arbejdsmarkedsrehabiliteringsforløb, uanset hvor udsigtsløs denne indsats er.”

I høringssvaret understreger LEV imidlertid også, at man ikke nærer ”illusioner om, at det helt vil løse de alvorlige problemer i kommunernes forvaltning af reglerne. Kommunernes økonomiske tilskyndelser til ikke at tildele førtidspension er betydelige, og vi frygter, at dette også fremover vil betyde, at unge under 40 år, som åbenlyst har krav på en førtidspension, ikke tildeles en sådan. Den ændrede refusionsmodel pr. 1. januar i år, vil desværre skærpe dette problem yderligere. ”

Også afbureaukratisering for borgeren
Lovforslaget begrundes i bemærkningerne med behovet for kommunal afbureaukratisering. I høringssvaret anbefaler LEV, at denne begrundelse suppleres med hensynet til de berørte borgere – herunder en del unge med udviklingshæmning: ”Unødvendigt lange sagsbehandlingsforløb og formålsløse ressourceforløb udgør således en betydelig psykisk belastning og stresspåvirkning for mange udviklingshæmmede. Oplevelsen af at være tvunget ind i rituelle pseudo-udviklingsforløb er i mange tilfælde en belastning, der krænker disse skrøbelige unges selvtillid og integritet. LEV anbefaler, at lovforslagets bemærkninger suppleres med denne begrundelse,” skriver LEV blandt andet.

Lovforslaget skal nu behandles i Folketinget og forventes vedtaget i løbet af foråret.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap