chrborg_orange_sort.jpg 07.06.2016

Ingen penge til tilgængelige valgmaterialer

Social- og Indenrigsudvalget besluttede den 19. maj 2016 i en såkaldt betænkning, at der ikke skal afsættes penge til tilgængelige valgmaterialer fra partierne.

1. april fremsatte Enhedslisten et beslutningsforslag om, at Folketinget skulle pålægge regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte et lovforslag, der skulle sikre, at opstillingsberettigede partier udvikler materialer, som også kan læses af blinde og mennesker med intellektuelle funktionsnedsættelser eller læsehandicap. Til formålet skulle oprettes en demokratipulje på 3 mio. kr., hvor opstillingsberettigede partier kunne søge om midler til at udvikle tilgængelige materialer.

Efter førstebehandlingen i Folketinget blev forslaget henvist til behandling i Social- og Indenrigsudvalget, som altså nu har bestemt at forkaste forslaget. Et flertal i udvalget, bestående af S, DF, V, LA, RV og KF indstillede beslutningsforslaget til forkastelse. Det var således kun EL, SF og ALT, som støttede en vedtagelse af beslutningsforslaget.

Som begrundelse for at forkaste forslaget henviser Dansk Folkeparti blandt andet til de 145 millioner kroner, som partierne i forvejen modtager i partistøtte, og til ombudsmandens tjekliste til tilgængelighed til valglokaler. Radikale Venstre mener, at det må være op til partierne selv at tilvejebringe relevant valgmateriale.

Enhedslistens begrundelse for at fremsætte beslutningsforslaget og for at stemme for en vedtagelse i udvalget er, at de mener, at Danmark ikke fuldt ud lever op til FN’s handicapkonventions artikel 29, som fastslår, at mennesker med handicap skal kunne deltage i det politiske liv på lige fod med alle andre.
For mange vælgere er adgang til information om det politiske liv og de politiske partier stærkt begrænset af, at materialerne er for svære at forstå eller ikke er tilgængelige i formater, der kan anvendes af blinde og svagsynede borgere eller borgere med læsevanskeligheder.

Landsforeningen LEV har tidligere uden held haft skrevet til Folketingets partier og Indenrigsministeriet med en opfordring om at udarbejde valgmateriale, der også er tilgængeligt for udviklingshæmmede.

Inklusion i virkeligheden

Inklusion i virkeligheden