2011_2_slåethjem_beskåret.jpg 24.08.2017

Hjemtagning til eget dagtilbud i Hillerød er bekymrende

Hillerød Kommune planlægger at flytte 18 unge og voksne med udviklingshæmning fra deres dagtilbud til kommunens eget tilbud. Det har vakt stor bekymring blandt mange af de pårørende, som frygter, at kvaliteten vil falde markant. LEVs landsformand har nu skrevet til kommunen. Hun opfordrer til, at den omfattende flytteplan droppes, og at kommunen – hvis planen alligevel gennemføres – husker på borgernes retssikkerhed.

Sagen om flytningen af de 18 borgere fra deres nuværende dagtilbud har været omtalt flere gange i Hillerødposten. Her har flere forældre til de berørte borgere forklaret, at de er meget skeptiske over for kommunens flytteplaner. Kommunen forventer at spare to millioner kroner årligt, og i betragtning af hvor få borgere, der er tale om, så er det et stort beløb. Taksten på kommunens eget tilbud er således blot 1/5 af taksten på det eksisterende tilbud. Det mener forældrene ikke er realistisk, når man betænker, at en del af borgerne har et betydeligt støttebehov i hverdagen.

I brevet udtrykker LEVs landsformand, Anni Sørensen, støtte til forældrenes bekymring, og konstaterer desuden, at den besparelse på to millioner kroner, som Hillerød Kommune forventer at opnå ved en hjemtagning, ikke står ikke mål med de store trivselsmæssige omkostninger, som borgerne vil opleve ved at blive flyttet.

Herefter gennemgår Anni Sørensen de krav, som kommunen skal leve op til i forbindelse med effektueringen af den planlagte hjemtagelse. Hun fremhæver, at der naturligvis skal træffes individuelle afgørelser for hver enkelt af de 18 borgere, og at kommunen, jævnfør en principafgørelse i Ankestyrelsen, skal begrunde i hver ny afgørelse, hvordan kommunens eget tilbud ”… opfylder den enkelte borgers behov for hhv. socialt samvær og stimulation af færdigheder. En planlagt hjemtagning skal naturligvis fraviges, hvis dette viser sig pædagogisk og fagligt utilstrækkeligt for den enkelte.”

Hun opfordrer desuden Hillerød Kommune til at sikre borgernes medvirken i sagsbehandlingen, yde den fornødne bistand til eventuelt at klage over en afgørelse samt sikre, at ingen flyttes fra deres eksisterende tilbud, før Ankestyrelsen har haft lejlighed til at behandle klager i den forbindelse:

”Endelig vil jeg foreslå, at Hillerød kommune venter med at effektuere sine afgørelser, indtil borgerne evt. har fået efterprøvet kommunens afgørelser i Ankestyrelsen. Det vil skabe en helt urimelig situation for den enkelte borger at skulle flytte til Cafe Oasen i en periode og så efterfølgende flytte tilbage til sit oprindelige tilbud, såfremt borgeren får medhold af Ankestyrelsen.”

LEVs landsformand opfordrer afslutningsvis til, at Hillerød Kommune holder hende underrettet om det videre forløb i sagen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap