Hospitalsartikel_LEV 1_2016.jpg Foto: Hans Juhl 19.02.2017

Høringssvar: Tvang i sundhedsvæsenet giver behov for styrket forebyggelse

LEV har indsendt et høringssvar på regeringens udkast til lovforslag om magtanvendelse i sundhedssektoren. LEV er enig i det grundlæggende formål med loven. I ganske sjældne tilfælde kan tvang være den eneste udvej for at behandle alvorlige sundhedsproblemer. Men LEV har også en lang række bekymringer i forhold til forslaget. Forebyggelses-perspektivet er ikke tydeligt nok, og lovens klagemuligheder og kontrolkrav ikke gode nok.

LEV indleder høringssvaret med en understregning af, at mennesker med udviklingshæmning er en meget mangfoldig gruppe borgere – herunder også når det gælder karakteren og omfanget af deres funktionsnedsættelse. Derfor vil det også kun være ganske få, som vil være omfattet af lovforslagets regler for magtanvendelse i sundhedssektoren.

Det understreges dernæst, at der skal ”… være effektive overvågnings- og kontrolmekanismer, som sikrer, at der ikke sker en glidning i praksis, hvor magt og tvang gradvist erstatter en forebyggende pædagogisk indsats. Tvang må aldrig blive ’denne lette løsning’ over for sårbare mennesker, hvis lægen synes han har travlt eller lignende.”

Der er en række forskellige elementer i udkastet til lovforslaget, som LEV ikke er tilfreds med, og som vi anbefaler ændres inden det kommer til behandling i Folketinget. Det drejer sig blandt andet om at sikre et tydeligere fokus på, hvordan læger og øvrigt sundhedspersonale kan forebygge, at tvang overhovedet bliver nødvendigt.

Desuden er LEV skeptisk over for den model, der lægges op til – både når det gælder tilsynet og klagemulighederne. LEV anbefaler, at ”forslaget ændres således, at der ikke blot foretages registrering af og føres tilsyn med beslutningen om at anvende tvang over for en patient i målgruppen. Registreringen og tilsynet skal også ske af den måde, som selve tvangsanvendelsen finder sted på.” Det samme gælder spørgsmålet om klageadgang, hvor LEV anbefaler, at der også skal kunne klages over den måde, tvangen blev gennemført på (tilstrækkelig skånsom, kortvarig etc.).

LEV afrunder sit høringssvar med at anbefale, at regeringen tager initiativ til at indføre et landsdækkende obligatorisk tilbud om sundhedstjek til mennesker med udviklingshæmning og andre handicap.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap