Anni_Sørensen_3_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 11.07.2017

Sommerhilsen fra LEVs formand

LEVs landsformand, Anni Sørensen, sender en sommerhilsen til medlemmer, samarbejdsparter og interesserede. Heri optegner hun nogle af efterårets vigtige dagsordner for LEV: KLAP-projektets videreførelse, kvalitet i beskyttet beskæftigelse og samværstilbud, reform af fleks- og førtidspension og evaluering af STU. Men hun forventer, at det helt store slag kommer til at stå om mennesker med udviklingshæmnings ret til deres egen bolig – i botilbud og almene boliger. Den har regeringen og KL nemlig aftalt at gøre op med i den seneste økonomiaftale.

Kære medlemmer, samarbejdsparter og interesserede

Danmark er gået på sommerferie. Foran os ligger en måned, hvor vi kan håbe på godt vejr – men næppe skal regne med det. Når sommerferien er slut, er der masser at tage fat på for LEV. Vi kan se frem til et efterår med mange vigtige dagsordner med afgørende betydning for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. I nogle tilfælde skal vi gribe og udnytte positive muligheder, men der tegner sig desværre også en række mere dystre perspektiver, hvor vi skal være på vagt.

Denne sommerhilsen levner ikke plads til at omtale alle forestående opgaver for LEV. Men her er de mest afgørende.

KLAP skal forankres: LEVs KLAP-projekt har formidlet mere end 2.200 skånejob på det almindelige arbejdsmarked til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive handicap. Successen er enorm. Først og fremmest for de mange mennesker, som nu har fået en meningsfuld arbejdstilværelse, men så sandelig også for virksomheder, der får et bidrag til produktionen – og for kollegerne i virksomhederne. Inklusion når det er bedst! Vi skal henover sensommer og efterår intensivere arbejdet med at sikre en varig forankring af Projekt KLAP. Det fortjener de mange, som dermed kan få et job – det fortjener Danmark!

Fokussag - Kvalitet i beskyttet beskæftigelse og samværstilbud: Det er kun en mindre del af LEVs samlede målgruppe, som har mulighed for et skånejob – eller måske et fleksjob – på det almindelige arbejdsmarked. Der er stadig brug for tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud med kvalitet og indhold. Dette er baggrunden for LEVs fokussag i 2017, hvor vi i et tæt samarbejde mellem LEVs lokale kredse og sekretariatet arbejder for at styrke et positivt fokus på netop denne type tilbud. De har afgørende betydning for den mest sårbare målgruppes mulighed for en tilværelse med kvalitet og udvikling. 

Reform af fleksjob- og førtidspension: LEV har til stadighed påvist de urimelige konsekvenser reformen har medført for mennesker med udviklingshæmning: Halvering at tilkendte førtidspensioner samt udsigtsløse ressourceforløb. Reformen skal nu evalueres, og vi arbejder politisk på at påvirke lovgivningen, så disse urimeligheder og mangler i lovgivningen ændres.

STU’en bliver evalueret: Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse, STU, evalueres i 2017 (evaluering forventes afsluttet i september 2017). LEV er repræsenteret i evalueringens referencegruppe, og her – og i en eventuel senere lovrevision – vil vi selvfølgelig stå vagt om, at vi aldrig igen må indføre en klassificering af nogle mennesker som u-underviselige. KL har gennem en årrække arbejdet for at afskære de mest sårbare unge fra retten til en STU, og det vil vi gøre alt for at forhindre KL i at lykkes med.

Retten til egen bolig – til et hjem: Et andet sted, hvor KL melder sig som spydspid i noget, der ligner en krig mod mennesker med udviklingshæmnings rettigheder og værdighed, er den seneste økonomiaftale. Her lover regeringen kommunerne, at de skal kunne indskrive et midlertidighedskrav i boligdokumenter eller lejekontrakter for borgere i botilbud eller almene boliger. Jeg synes, det er et usmageligt angreb på den ligestilling og de rettigheder, som mennesker med udviklingshæmning og andre handicap er blevet tildelt over de seneste par årtier. Et angreb, hvor mennesker med handicap igen skal opleve, at deres ret til et hjem hviler på offentlige myndigheders nåde. I økonomiaftalen er der også andre problematiske elementer, blandt andet i forhold til tilgængelighed og ankemuligheder, men angrebet på lejerrettigheden er den mest alvorlige.

LEV vil hen over efteråret arbejde intensivt for at forhindre, at økonomiaftalens forslag bliver til virkelighed. Det vil ske i den offentlige debat og i dialog med de politikere, der i sidste ende er udset til at vedtage forslaget.

Så der er nok at tage fat på, når sommeren er forbi.