Møde 70 i salen 210317.jpg 22.03.2017

Folketingsdebat om ledsagelse: Flere partier bekymret for forringelse af rettigheder

Tirsdag var der førstebehandling af to lovforslag i Folketinget. Det ene handlede om ændringen af serviceloven – det andet om åbning for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie. Det meste af debatten handlede om tilkøbsmuligheden, og her anerkendte flere partiers ordførere risikoen for, at tilkøbet kan erstatte den ledsagelse, som borgeren burde være visiteret til af sin kommune.

LEVs landsformand overværede debatten i Folketingssalen, og hun håber, at partierne bag tilkøbsforslaget vil leve op til de tilkendegivelser, som hun synes, der blev givet, og arbejde for en eller anden form for tilsyn:

- Jeg synes stadig, at man bevæger sig ned af en farlig vej med dette tilkøb. Men det er klart, at en effektiv tilsynsmodel vil imødekomme en hel del af vores bekymringer. Hvis tilsynet kan sørge for, at der ikke sker tilkøb før basisniveauet er på plads, så vil det blive sværere at erstatte rettigheder med brugerbetaling. Så det vil være et fremskridt.

- Men man skal samtidigt gøre sig klart, at de store ulighedseffekter er uændrede, selvom der kommer tilsyn med tilkøbet. Det er stadig mennesker med de største hjælpebehov, som får enorme regninger – og der vil stadig være en stigende gruppe udviklingshæmmede med lav pension og høje huslejer, som ikke har skyggen af chance for at betale fem eller ti gange overpris for deres ferie, siger Anni Sørensen.

Debatten
Folketingets debat om de to lovforslag var slået sammen. Det betød, at partiernes ordførere både skulle forholde sig til ændringen af serviceloven og indførelsen af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse. Det var lidt ødelæggende for den politiske behandling af begge lovforslag, men nok især servicelovsforslaget. Langt hovedparten af de korte bemærkninger havde nemlig fokus på forslaget om tilkøb af ferieledsagelse.

Enhedslistens handicapordfører, Jakob Sølvhøj, var en meget ivrig spørger under debatten om forslagene. Partiet er nemlig som det eneste entydig modstander af tilkøbsmodellen.

Diskussionen om tilkøbsforslaget handlede meget om, hvorvidt der er grund til bekymring i forhold til den ledsagelse, som mennesker med udviklingshæmning og andre med handicap har ret til efter serviceloven. Her mente flere af ordførerne fra partier, der støtter forslaget, at man havde taget højde for den problematik. Man henviste i den forbindelse til, at lovforslagets bemærkninger understreger, at tilkøbet ikke må gå ud over kommunens serviceniveau og at Ankestyrelsens principafgørelser om ferieledsagelse skal respekteres.

Orla Hav fra Socialdemokraterne mente, at forslaget var et vigtigt og positivt skridt, der genoprettede en praksis, som var blevet kendt lovstridig. Muligheden for at tilkøbe ledsagelse var en imødekommelse af borgernes ret til selv at bestemme hvad de vil bruge deres penge på – og det ville betyde, at man igen kunne komme på Sølundfestival. Muligheden for tilkøb var dermed også en håndsrækning til festivallen, mente den socialdemokratiske ordfører.

Men flere af partiernes ordførere erkendte dog også, at bekymringen for hvilken betydning forslaget kunne få for den ledsagelse, som udviklingshæmmede og andre skal bevilges af kommunen. Dansk Folkepartis ordfører, Karina Adsbøl, understregede, at det var vigtigt, at dette ikke måtte ske. Hun erklærede sig villig til at se på forbedringer, hvis det var nødvendigt, men afviste samtidigt, at der kunne findes penge til at sikre et mere entydigt minimumsniveau for ledsagelse i forbindelse med eksempelvis ferie.

Også ordførerne Trine Torp fra SF og Thorsten Geil fra Alternativet var åbne over for at drøfte, hvordan man kunne ændre forslaget sådan, at det ikke vil betyde forringelser af de rettigheder, som udviklingshæmmede og andre med tilsvarende handicap allerede har efter lovgivningen..

Der var tilsyneladende imødekommenhed over for at se på en eller anden form for tilsyn. Denne diskussion lå i forlængelse af et debatindlæg som LEVs landsformand, Anni Sørensen, havde i netmediet Altinget i går. Heri slog hun til lyd for at Folketinget som minimum bør indføre et eller andet tilsyn med den nye tilkøbsmulighed. Hun skrev blandt andet, at man i det mindste bør pålægge socialtilsynene at ”…føre et driftsorienteret tilsyn med, om døgntilbuddene yder den nødvendige socialpædagogiske ledsagelse i forbindelse med ferieformål, før der kan opnås tilladelse til at sælge ledsagelse til beboerne.”