folderbillede_ungdomsudd.jpg Publikationen - "Bedre veje til en ungdomsuddannelse" 03.03.2017

Udspil til reform af ungdomsuddannelser

En ekspertgruppe nedsat af regeringen har udsendt et udspil om reform af en del af ungdomsuddannelsesområde. Den foreløbige vurdering i LEV er, at der på mange måder er tale om et godt udspil. Vi er tilfredse med, at STU´en i store træk holdes udenfor forslaget om etableringen af en helt ny og samlet forberedende voksenuddannelse.

Af Thomas Holberg, politisk konsulent i LEV

En ekspertgruppe fremlagde sidste dag i februar et forslag til reform af den del af ungdomsuddannelsesområdet, som beskæftiger sig med de unge, som ikke går den lige vej igennem uddannelsessystemet. Her findes der en lang række forskellige uddannelser – produktionsskole, OBU, EGU, FVU, AVU, KUU og alt så også STU´en, som jo er en ungdomsuddannelse for unge med udviklingshæmning og andre handicap. Området er – også for de unge – mildest talt uoverskueligt, og en af de primære anbefalinger fra ekspertgruppen går da også på en forenkling.

Ekspertgruppen foreslår, at stort set alle de nævnte uddannelser lægges sammen til en forberedende voksenuddannelse – FVU, som så skal have tre forskellige linjer: en almenlinje, en produktionsskolelinje og en erhvervslinje. I LEV skal vi anvende de næste dage til at studere ekspertgruppens rapport nøje, men vores udgangspunkt er, at udspillet rummer mange fornuftige forslag og intentioner.

STU´en
Det er afgørende for vores målgruppe, at STU’en holdes uden for den nye samlede FVU. STU´en er netop et tilbud til de unge, som ikke kan tage en ungdomsuddannelse i det traditionelle system. STU´en skal evalueres i år, og ekspertgruppen bemærker i den forbindelse, at man derfor ikke har taget stilling til STU´en, da man vil afvente resultatet af evalueringen.

Det forhindrer imidlertid ikke, at man har en række interessante bemærkninger om STU-området. For det første peger gruppen på den problemstilling, at nogle kommuner giver en STU til elever, som med den nødvendige støtte godt kunne tage en uddannelse i det ordinære system. Her foreslår ekspertgruppen, at nogle af disse elever skal kunne tage dele af den nye FVU.

LEVs landsformand, Anni Sørensen, udtaler:
- I LEV har vi kunnet konstatere, at STU´en også gives som tilbud til elever, som ser ud til at ligge uden for den oprindelige STU-målgruppe. Vi fik sidste år udarbejdet en redegørelse, som netop peger på dette problem. Denne gruppe unge burde få den nødvendige støtte til at gennemføre en ordinær og kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Mulighederne efter STU
Ekspertgruppen bemærker også (s. 206 i den fulde rapport), at der er STU-elever, som ikke er i stand til at gennemføre en FVU eller anden uddannelse, samt at disse elever mangler uddannelsesmuligheder efter STU´en. Anni Sørensen:

- Det er vigtigt med denne anerkendelse af, at der naturligvis også i fremtiden skal være et STU tilbud til de unge, som ikke har mulighed for at tage en uddannelse i det ordinære system. Og jeg er helt enig i, at der mangler uddannelsesmuligheder for gruppen efter STU. Her vil uddannelse samt et afklaret forsørgelsesgrundlag kunne bringe en del af gruppen tættere på arbejdsmarkedet.

Endelig så glæder LEVs landsformand sig over, at ekspertgruppen helt ser bort fra KLs ønsker om at fratage unge med meget omfattende handicap retten til en STU:

- Jeg glæder mig også rigtig meget over, at ekspertgruppen fuldkommen har ignoreret KLs forslag om at indføre, hvad KL kalder en ’nedre grænse’ i forhold til en STU. Retskravet til en STU skal fastholdes for de unge, som ikke er i stand til at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, siger Anni Sørensen.

Andre elementer i udspillet

  • Den eksisterende målsætning, hvor 95-procent af en årgang skal have en ungdomsuddannelse erstattes af en 100 pct. målsætning, som rummer alle unge.
  • Hver ung får tilknyttet en gennemgående kontaktperson, som skal guide vedkommende gennem systemet og koordinere social-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.
  • Ny kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og får ansvar for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro for virksomhedsrettede aktiviteter.
  • En ensartet styring af den nye FVU, hvor finansiering bliver delt imellem stat og kommune.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap