Ledsagelse2_2.jpg 29.11.2017

Høringssvar om tilkøbsvejledning

LEV har sendt høringssvar på ’Udkast til vejledning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie’, der træder i kraft ved årsskiftet. Der er betydelige forbedringsbehov, hvis det står til LEV

Vejledningen er tænkt som et redskab for især de botilbud/døgntilbud, som vil benytte sig af muligheden for at sælge socialpædagogisk ledsagelse til ferie til sine beboere. Men det formål opfylder vejledningsudkastet langt fra, skriver LEV i sit høringssvar.

Høringssvaret indledes med en henvisning til LEVs store skepsis over for tilkøbsloven som sådan. LEV er således ”… bekymrede for de direkte – og især indirekte – virkninger, af tilkøbsloven. Især på lidt længere sigt forudser vi, at tilkøbet under de eksisterende vilkår vil få betydelige negative effekter for LEVs målgruppe.”

Herefter gennemgår høringssvaret en række forhold, der er brug for, at vejledningen præciserer og udbygger, inden den endelige udgave sendes på gaden.

Et af de helt centrale elementer, som LEV mener, kun er overfladisk behandlet i udkastet til vejledningen, er Ankestyrelsens principafgørelse om socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie. Den har navnet 60-15, og den fastslår, at personer med funktionsnedsættelser, der ikke kan færdes alene, kan have ret til at medtage hjælp efter Servicelovens §85 på kortere ferieophold uden for hjemmet.

Denne principafgørelse spillede en helt central rolle i debatten om lovliggørelse af brugerbetalingen på socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie. Det politiske flertal bag tilkøbs-lovforslaget henviste igen og igen til netop denne principafgørelse, som skulle sikre, at alle nok skulle få den ledsagelse, som de har krav på, før tilkøb kunne komme på tale. Så der var ingen grund til bekymring, forklarede partierne og ministeren bag forslaget.

På den baggrund skriver LEV i sit høringssvar, at det er ”… problematisk, at vejledningsudkastet behandler 60-15 så overfladisk, som tilfældet er.” LEV mener, at vejledningen skal udbygges markant i omtalen af 60-15, ”... herunder det kompensationsprincip, som er anvendt i den forbindelse. Det er centralt i forhold til understøttelsen af personalet og ledelsens opfyldelse af forpligtelsen i lovens § 3. Her fremgår således, at døgntilbuddet skal rette henvendelse til beboerens handlekommune, hvis der er tvivl, om beboeren har ret til visiteret ferieledsagelse efter § 85 i Serviceloven.”

I høringssvaret understreger LEV behovet for, at vejledningen er omhyggelig. Det handler blandt andet om, at ”… de påtænkte primær-brugere af tilkøbsloven hverken er forvaltningsjurister eller på anden vis trænede myndighedspersoner. Det er derimod socialpædagogisk personale, voksne med de mest indgribende funktionsnedsættelser i botilbud samt deres pårørende.”

Høringssvaret anbefaler desuden, at vejledningen giver en beskrivelse af en række af de klagemuligheder, der er efter forbrugerklagelovgivningen og markedsføringslovgivningen. Disse klagemuligheder er slet ikke omtalt i udkastet, hvilket LEV finder problematisk. LEV finder desuden, at vejledningen bør omtale døgntilbuddenes pligt til at oplyse fyldestgørende om tilkøb af ledsagelse:
”Efter LEVs opfattelse bør vejledningen tydeliggøre de forpligtelser, som døgntilbuddet har i forhold til vejledning og oplysning om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie. Denne tydeliggørelse bør dels forklare de almindelige principper for forbrugeroplysning og forbud mod vildledning, dels understrege forpligtelsen til at tilpasse vejledningen i forhold til beboerens kognitive funktionsnedsættelse.”

Høringssvaret beskæftiger sig desuden med reglerne om magtanvendelse i forbindelse med tilkøbt socialpædagogisk ferieledsagelse.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap