AS_Houmark_Mose_0069_web.JPG 06.12.2018

Fremtidens LEV: Førerhund eller vagthund

105 LEV-folk var mødt op til landsmøde i november for at sætte ord og tanker på fremtidens LEV. Overskriften for hele landsmødet var da også ”LEV i bevægelse”. Store spørgsmål om LEVs navn og logo, hovedbestyrelsens sammensætning samt en række politiske temaer blev grundigt debatteret.

Af Arne Ditlevsen

Det har været et par begivenhedsrige år for LEV siden sidste repræsentantskabsmøde i 2016, hvor Anni Sørensen blev valgt som ny landsformand, og hvor fem ud af fem medlemmer af forretningsudvalget blev skiftet ud.

Politisk har der været store sager på tapetet – sager som er landet til større og mindre held for LEV. Blandt de positive udfald kan nævnes sagen om stemmeret og værgemål. En lang kamp ender nu med, at de cirka 2000 mennesker, der på grund af et § 6-værgemål er anset som umyndiggjorte, og derfor heller ikke har ret til at stemme til folketingsvalg, får deres fulde stemmeret. En kæmpe sejr.

Ændring af serviceloven - de lange forhandlinger om og forsøg på at ændre dele af serviceloven, så kommunerne fik øgede muligheder for blandt andet at substituere et tilbud med et andet, blev forhindret.

Magtlovgivning – en stærk indsats fra LEV sammen med blandt andre Udviklingshæmmedes Landsforbund var medvirkende til, at tiltag, der skulle øge bostedernes muligheder for at indskrænke beboernes frihed under særlige omstændigheder, langt hen ad vejen blev forhindret.

KLAPjob er nu også blevet forlænget. Og der er forhindret en massakre på højskoler, der har særlige tilbud til mennesker med udviklingshæmning.

Områder, hvor LEV ikke har haft så meget medvind, omfatter sagerne om ferieledsagelse, de løbende kommunale besparelser, ja, i det hele taget det at være i en kommunal virkelighed, som nogle gange minder mere om kommunalt lotteri.

Og så er der en række sager, som stadig pågår: STU, sundhed (en evaluering af forsøg med sundhedstjek er på vej), retten til at få førtidspension. Og meget andet.

Laver vi det rigtige?
Med det tilbageblik indledte Anni Sørensen LEVs landsmøde den første weekend i november. Der har altså været og er fortsat masser af aktivitet på den politiske front. Men selvfølgelig også i alle mulige andre hjørner af foreningen.

Spørgsmålet er bare med LEV-formandens ord, ”laver vi det rigtige?” Skal LEV være vagthund? Førerhund? Hvordan styrker vi LEVs arbejde endnu mere? Det kan være lokalt i forhold til arrangementer eller i form af alliancer med andre organisationer eller firmaer, der kan være med til at bakke op om LEVs holdninger og aktiviteter. Spørgsmål som disse har da også været medvirkende til, at LEVs hovedbestyrelse har igangsat et større udviklingsarbejde – Organisations- og Kommunikations- UdviklingsProcessen, der nogle gange også går under navnet OKUP – som også fik en fremtrædende rolle på landsmødet.

Den kommunale Bermudatrekant
Der blev lagt ud med to oplæg, der satte LEVs position i både det kommunale og landsdækkende landskab i perspektiv. For hvordan manøvrerer en lille kommunekreds for at få maksimal indflydelse over for en stor organisatorisk mastodont, som de fleste kommuner jo er?

Det første oplæg kom fra rådgiver og forfatter Steen Houmark, der gav et blik ind i den virkelighed, der reelt møder mange af LEVs aktive, når de er i kontakt med deres lokale kommune. For en kommune er ikke bare nogle politikere i x-købing og en stribe medarbejdere. Det er en kæmpe maskine med mange forskellige dagsordener og virkeligheder. Men en maskine som samtidig er underlagt lovgivning, afgørelser og meget andet. Derfor har Steen Houmark opstillet en model, som han kalder den kommunale Bermudatrekant, der udgøres af henholdsvis ”borger”, ”leverandør” og ”myndighed”. Det er et voldsomt kompliceret samspil, som man som LEVaktiv, eller lobbyist, godt kan forberede sig på tager tid at komme ind i.

Få nogle alliancepartnere
Steen Houmarks indlæg blev fulgt op af ekspert i strategisk kommunikation mm. Peter Mose, der gav en række eksempler på, at netop alliancer med andre kan være vejen til en vis gennemslagskraft over for politikere og andre beslutningstagere.

LEV vil ofte være for lille til at løfte en problemstilling alene, men sammen med andre kan der komme pondus bag. Men alliancer er ikke nødvendigvis problemløse – for LEV ønsker selvfølgelig noget fra sine alliancepartnere, men de ønsker jo også noget fra LEV. Den vekselvirkning skal man være opmærksom på.

Hvor skal vi hen
Fyldt på med viden og nye tanker om den kommunale virkelighed, og hvordan man eventuelt kan få en fod indenfor, bestod resten af landsmødet af en række politiske og organisatoriske workshops. Her kunne man halvvejs i denne repræsentantskabsperiode for LEV drøfte status og videreudvikling af vigtige politiske emner som bolig, sundhed, beskæftigelse, lokale aktiviteter og retssikkerhed.

De organisatoriske temaer havde fokus på LEVs organisations- og kommunikationsprojekt, der kører i øjeblikket. Det handler blandt andet om LEVs organisationsstruktur, en ny grundfortælling samt LEVs navn og logo. Igen opdelt i grupper diskuterede landsmødedeltagerne positive og negative sider ved en navneændring, opbygningen af hovedbestyrelsen med meget mere.

Det sker der nu?
Det var altså ikke et landsmøde, hvor man bagefter kunne sætte to streger under beslutninger om det ene og det andet. Det handlede i stedet om visioner for fremtiden, ideudvikling og trykprøvning af nogle af de tiltag, der allerede er i gang eller på vej. Og der var masser af input at tage med fra Nyborg til det videre organisationsarbejde. Også konkrete ideer – eksempelvis at indgå i partnerskaber om alt fra sommerhøjskoler til suppekøkkener. Input fra grupperne blev til sidst samlet sammen og overgivet til de arbejdsgrupper, der lige nu under organisations- og kommunikationsprojektet arbejder med disse emner.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 8 2018

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap