Møde 70 i salen 210317.jpg 18.12.2018

Magtanvendelse: Positivt lovforslag med enkelte knaster

LEV har sendt sit høringssvar til det lovforslag, som skal ændre servicelovens regler om magtanvendelse over for voksne. Lovforslaget ligger heldigvis meget langt fra Børne- og Socialministeriets udspil. Men LEV er stadig skeptisk over for dele af lovforslaget.

2018 var et år, hvor magtanvendelse fyldte meget. I januar buldrede debatten om låste døre på botilbuddet Sølund, i april kom Børne- og Socialministeriet med deres rapport med en lang række forslag om lempelse af magtanvendelsesreglerne. Og sidst i august blev der indgået en politisk aftale om ændringer i reglerne.

Nu har regeringens udkast til et egentlig lovforslag været i offentlig høring. LEV har sendt høringssvar og udtrykker både lettelse og bekymring over forslagets enkelte elementer.

Magt må ikke blive ’den lette løsning’
Indledningsvis i høringssvaret anerkender LEV, at det i særlige situationer kan være nødvendigt at anvende fysisk magt. Men anvendelsen af magt må aldrig blive ’den lette løsning’, hvor man risikerer at ”… nedtone eller negligere, at det for ethvert mennesker er krænkende at blive fastholdt og udsat for tvang. Mennesker med handicap – også med meget omfattende handicap – oplever det som mindst lige så integritetskrænkende at blive udsat for eksempelvis gentagende fysiske fastholdelser imod deres vilje som alle andre.”

LEV udtrykker desuden sin taknemmelighed over, at de ændringer, der lægges op til i lovforslaget, ligger meget langt fra det oprindelige udspil fra Børne- og Socialministeriet.

Mangelfulde begrundelser for lempelse
Høringssvaret indeholder imidlertid også nogle mere bekymrede vurderinger fra LEV. Det handler blandt andet om, at lovforslaget tilsyneladende lægger op til at lempe kriterierne for personalets anvendelse af fysiske fastholdelser mv. ”Forslagets begrundelser for, hvorfor der bør ske denne lempelse, er særdeles mangelfuld, og det forekommer uklart for os, om der er dækning for den foreslåede lempelse i den politiske aftale om revision af reglerne”, skriver LEV blandt andet i høringssvaret.

LEV problematiserer desuden, at man med lovforslaget har placeret en hjemmel til indførelse af såkaldte husordner i servicelovens kapitel om magtanvendelse: ”En husorden kan ikke udgøre et grundlag for magtanvendelse eller andre indgreb, og det vil derfor sende et unødvendigt forvirrende – og latent problematisk - signal, at hjemlen indgår i magtanvendelseskapitlet.”

Godt med mulighed for ungdomsboliger
I den positive ende så fremhæver LEV i sit høringssvar, at det er positivt med en mulighed for at etablere ungdomsboliger i botilbud efter serviceloven og i almene ældre handicapboliger. Det giver mulighed for at blive en del af et ungdomsmiljø. Men i høringssvaret understreger LEV, at det er vigtigt, ”… at de tilbud, hvor beboere har vilkår om fraflytning, inden de fylder 35 år, også rent faktisk har karakter af at være ungdomstilbud.”

Folketinget skal behandle lovforslaget i løbet af 2019, og det forventes at træde i kraft 1. januar 2020.

Aktivitetscamp

Aktivitetscamp