07.12.2018

Økonomi- og Ejendomschef til Landsforeningen LEV

I Landsforeningen LEV arbejder vi for at forbedre vilkårene for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Vores indsatser omhandler påvirkning og synliggørelse nationalt og lokalt, medlemsrådgivning, boliger og forsikringer til målgruppen samt konkrete projekter i ind- og udland. Vi søger en ny økonomi- og ejendoms­chef til at understøtte foreningens mangefacetterede indsatser.

Om jobbet
Som leder af Team Økonomi- og Ejendomme kommer du til at spille en nøglerolle i LEV. Teamet har mere konkret følgende opgaver:  

  • Foreningens samlede budgetter og regnskaber.
  • Projektøkonomi i tæt dialog med de øvrige teamledere og projektlederne.
  • Økonomihåndtering af fonde, legater mv., som administreres i LEV.
  • Løn- og personaleadministration, bl.a. på basis af tidsregistrering.
  • Ejendomsadministration af og økonomi for cirka 60 ejendomme, heraf cirka 15 selvejende.
  • Understøtning af økonomiadministrationen i godt 60 kommune- og fælleskommunekredse.
  • Bogføring, betalinger og afstemninger.
  • Momsafregning.

Som LEVs økonomi- og ejendomschef skal du koordinere teamets indsat og have særlig fokus på udvik­lin­gen af økonomi- og ressourcestyringen. LEVs For­retningsudvalg og Hovedbestyrelse skal have det bedste beslutningsgrundlag, og kollegerne i se­kre­taria­tet skal have de bedste redskaber i deres aktivitetsstyring. Økonomi- og ejendomschefen skal i den forbind­el­se løbende vurdere om processer, forretningsgange og IT-redskaber er optimale. Som LEVs øko­nomi- og ejendomschef står du for kontakten med revisor, bank, kre­ditforening, med de advokater og andre eksperter, vi tilknytter i forbindelse med mere komplekse problem­stillinger, samt med de kommu­ner og bestyrelser, vi driver ejendommene sammen med.

Om dig
Du har en relevant uddannelse og en solid erfaring med økonomi- og ressourcestyring. Erfaringer i forhold til ejendomme samt med at arbejde i en NGO er absolutte fordele.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring og kan tænkte strategisk i en foreningspolitisk kontekst, hvor for­målet er større end det økonomiske resultat – vi skal have styr på økonomien, men det er ikke økonomien, der styrer os! LEV har en sund økonomi, og denne position skal fastholdes, hvorfor vi anvender vores res­sourcer med respekt og til stadighed vurderer mulighederne for at styrke vores indtægter.

Du skal være god til at formulere dig, mundtligt og skriftligt, og du skal kunne oversætte selv mere kom­pli­ce­rede økonomiske sammenhænge til et forståeligt beslutningsgrundlag. Du skal løse dine opgaver sam­men med mange forskellige medarbejdere og frivillige i LEV, så det er vigtigt, at du motiveres af et godt sam­arbejde, og at du har et professionelt forhold til at give og modtage kritik og feedback.

Organisation
Som LEVs økonomi- og ejendomschef refererer du til foreningens administrerende direktør, indgår i se­kre­ta­­riatets ledelsesgruppe og leder vores økonomi- og ejendomsteam med fem medarbejdere.

Arbejdsstedet er LEVs sekretariat i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Vi tilbyder en arbejds­plads med et stort fagligt og socialt engagement. Vi er ca. 40 gode kolleger, der arbejder med en bred vifte af indsatsområder, bl.a. handicappolitik, rådgivning, boliger, projekter og forsikring. Du skal føre dia­log med kommuner og LEVs kredse, hvilket giver nogen rejseaktivitet.

Løn- og ansættelsesvilkår
LEV tilbyder en attraktiv løn, der matcher de krav, vi stiller til økonomi- og ejendomschefen. Lønnen af­tales efter forhandling. Arbejds­tiden er 37 timer om ugen inkl. frokost. Vi har flekstid, sund­hedsforsikring, kan­ti­ne­ordning, feriefridage mm. Sekretariatet lever efter værdierne: Dialog, Professionalisme, Respekt for For­skellighed, Engagement i LEVs sag.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos administrerende direktør, tw@lev.dk, tlf. 20 44 26 75. Ansøgningsfristen er 15. december og samtaler forventes gennemført inden 20. december.

 

Landsforeningen LEV er en medlemsforening, der arbejder for en stadig forbedring af livsvilkårene for men­nesker med udvik­lings­hæmning og deres pårørende. LEV omfatter ca. 16.000 medlemmer, herunder i de 16 tilsluttede fore­ninger. LEV har lokale kredse i størstedelen af landets kommuner og er repræsenteret i ca. 2/3 af de kom­mu­nale handicap­råd. LEV er en NGO og vores værdigrundlag hviler på FNs Handicapkonvention. LEV er medlem af para­ply­orga­nisationen Danske Handi­cap­organisa­tio­ner, og vi sam­arbejder med en række organisationer i og uden for paraplyen.

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap