Ledsagelse3.jpg 16.02.2018

Hvad skal du huske, hvis du vil købe ferieledsagelse?

Hvad skal man være opmærksom på i forbindelse med køb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie? Hvordan skal botilbuddet beregne prisen for ledsagelse? Kan man klage over leveringen af den tilkøbte ledsagelse? Skal botilbuddet sikre sig, at borgerens ret til kommunalt leveret ferie-ledsagelse er opfyldt? Spørgsmålene er mange – her forsøger vi, at give svarene på nogle af de mest centrale.

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie (Tilkøbsloven) trådte i kraft ved årsskiftet. Dermed er det nu blevet lovligt for botilbud for især voksne med udviklingshæmning at sælge socialpædagogisk ledsagelse til sine beboere (i loven anvendes betegnelsen ”Døgntilbud”). Tidligere var der en udbredt – men lovstridig – praksis, hvor en del botilbud med videre opkrævede brugerbetaling for ledsagelsen til ferier.

Det fremgår af Tilkøbsloven, at hensigten er at skabe et supplement til den socialpædagogiske bistand, herunder ledsagelse, som kommunen allerede er forpligtet til at levere efter Servicelovens § 85. Det fremgår ligeledes, at hensigten ikke er, at kommunen kan reducere sit serviceniveau for denne type støtte og ledsagelse – eller give afslag på ansøgning om ledsagelse med henvisning til muligheden for tilkøb.

Men Tilkøbsloven indeholder intet tilsyn eller en klageadgang, som kan modvirke en udvikling, hvor tilkøb gradvist erstatter den støtte og ledsagelse, som kommunen er forpligtet til at yde efter Serviceloven. Hele forvaltningen og anvendelsen af den nye lov er overladt til de enkelte botilbud – hverken den kommunale myndighed, Ankestyrelsen eller de Social Tilsyn skal holde øje med, hvordan der sælges socialpædagogisk ferieledsagelse i botilbuddene.

Spørgsmål og svar
Herunder er en række af de spørgsmål, som kan opstå i forbindelse med anvendelsen af lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med ferie. Vi forsøger at besvare spørgsmålene så kort og enkelt som muligt (Listen vil løbende blive udbygget efterhånden som vi opnår erfaringer med Tilkøbsloven):

 • Skal sagsbehandleren i kommunen træffe en afgørelse om, at en borger kan tilkøbe socialpædagogisk ferieledsagelse?
 • Kan andre sociale tilbud end botilbud også sælge ferieledsagelse?
 • Hvor mange dages ledsagelse kan en beboer tilkøbe om året?
 • Hvordan skal botilbuddet beregne prisen for ledsagelse?
 • Må botilbuddet reklamerer for at tilkøbe ledsagelse?
 • Kan man klage over leveringen af den tilkøbte ledsagelse?
 • Skal botilbuddet sikre sig, at borgerens ret til kommunalt leveret ferie-ledsagelse er opfyldt?
 • Må botilbuddet sælge ledsagelse til endagsture?
 • Må man godt dele udgiften til ferieledsagelse med andre beboere, hvis man rejser sammen?
 • Må ferieledsagelsen ske i udlandet?
 • Gælder servicelovens magtanvendelsesregler i forbindelse med ferie, hvor der er tilkøbt ferieledsag

 

-------------

Skal sagsbehandleren i kommunen træffe en afgørelse om, at en borger kan tilkøbe socialpædagogisk ferieledsagelse?
Nej, det er alene botilbuddets ledelse, som bestemmer om man vil tilbyde sine beboere at tilkøbe socialpædagogisk ferieledsagelse. Kommunen kan hverken pålægge et botilbud at tilbyde tilkøb af ledsagelse eller forbyde, at de gør det. Det er ligeledes det enkelte botilbud, som selv fastlægger, hvordan tilkøbet skal foregå, eksempelvis om man vil tage principiel stilling og tilbyde tilkøb til alle, eller om man vil beslutte det fra gang til gang.

Man kan således inden for den samme kommune godt forestille sig, at nogle botilbud har valgt at tilbyde tilkøb, men andre har valgt ikke at gøre det. Dette kan man ikke klage over. Man kan ligeledes forestille sig at tilkøbet håndteres meget forskelligt på tværs af botilbud i kommunen.

Kan andre sociale tilbud end botilbud også sælge ferieledsagelse?
Tilkøbsloven omfatter udelukkende beboere på botilbud. I loven er det angivet, at der skal være tale om døgntilbud, og derfor er det efter loven ikke tilladt for væresteder, cafeer, klubber, værksteder og aktivitets- og samværstilbud mv. at tilbyde salg af socialpædagogisk ferieledsagelse.

Hvor mange dages ledsagelse kan en beboer tilkøbe om året?
Tilkøbsloven indeholder ingen øvre grænser for, hvor meget ledsagelse en beboer kan købe af sit botilbud. Det er botilbuddet, som afgør om man vil sælge – og hvor mange dage man vil sælge. Loven understreger imidlertid, at botilbuddet skal sikre at leveringen af tilkøbt ferieledsagelse ikke går ud over beboere, som ikke deltager i ferieturen og bliver tilbage i botilbuddet.

Hvordan skal botilbuddet beregne prisen for ledsagelse?
Prisen for den tilkøbte ferieledsagelse skal beregnes på baggrund af både de direkte og indirekte omkostninger, som er forbundet med ydelsen af ledsagelsen. Det vil eksempelvis både sige personalets løn (inkl. tillæg, feriepenge osv.) samt en andel af de administrative omkostninger. Botilbuddet skal i prisen desuden modregne de ”væsentlige identificerbare besparelser” der er i botilbuddet i forbindelse med, at en beboer tager på en ferie med tilkøbt ledsagelse. Det vil eksempelvis sige lønomkostninger mv., som botilbuddet alligevel ville have skulle afholde, hvis en beboer var hjemme i tilbuddet. Sørg for at bede om en specificeret beregning af prisen for den tilkøbte ledsagelse, hvor modregningen er tydeliggjort.

Må botilbuddet reklamere for at tilkøbe ledsagelse?
Ja, det er efter Tilkøbsloven tilladt for botilbuddet at udarbejde informationsmateriale mv., som fortæller om muligheden for at tilkøbe ferieledsagelse. Informationen skal være lødig, retvisende og skal tage højde for beboernes kognitive vanskeligheder.

Kan man klage over leveringen af den tilkøbte ledsagelse?
Man kan ikke klage til kommunen eller Ankestyrelsen over en tilkøbt ledsagelse. Men hvis du er utilfreds med den ledsagelse, du får – eksempelvis at du ikke får de antal dages ledsagelse, som du har betalt for – så kan du (mod et mindre gebyr) klage til Forbrugerklagenævnet. Det er naturligvis først efter, at du har forsøgt at få botilbuddet til at imødekomme din klage og eksempelvis tilbagebetale, hvis du mener, at der er betalt for meget.

Hvis du eller din pårørende oplever, at der sker forringelser i hjælpen i botilbuddet, som kan henføres til, at der er solgt ferieledsagelse, kan du godt klage til kommunen. Det kan eksempelvis være, at beboere, som ikke tager med på en ferietur med tilkøbt ledsagelse, overlades til støtte fra færre medarbejdere eller udelukkende vikarer. Klagen handler her ikke om den tilkøbte ledsagelse, men om den hjælp som beboeren er visiteret til i botilbuddet.

Skal botilbuddet sikre sig, at borgerens ret til kommunalt leveret ferie-ledsagelse er opfyldt?
Ja, det fremgår af Tilkøbsloven, at tilkøbt ferieledsagelse skal ligge ud over den støtte og ledsagelse, som beboerne i et botilbud har ret til ifølge loven. Et botilbud, som ønsker at sælge ferieledsagelse til en af sine beboere, skal ifølge loven henvende sig til kommunen (handlekommunen), hvis der er tvivl om, hvorvidt borgeren har krav på at få visiteret socialpædagogisk støtte og ledsagelse i forbindelse med en ferie. Med andre ord: Botilbuddet skal aktivt vurdere om beboeres ret til ferieledsagelse efter serviceloven er opfyldt inden man sælger ferieledsagelse. Hvis ikke rettigheden er opfyldt, skal botilbuddet henvende sig til kommunen for at få det afklaret. Kommunen skal i den forbindelse tage højde for Ankestyrelsens principafgørelse nummer 60-15, som angiver, at mennesker med handicap, som ikke kan færdes på egen hånd, kan have ret til socialpædagogisk ledsagelse i forbindelse med en kortere ferie i Danmark (læs principafgørelsen her https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174521 ).

Må botilbuddet sælge ledsagelse til endagsture?
Nej, Tilkøbsloven angiver, at det udelukkende er til ferier, der kan sælges socialpædagogisk ledsagelse. En ferie kan dog være meget kort, ifølge loven. En ferie defineres som en tur, hvor der minimum er én overnatning.

Må man godt dele udgiften til ferieledsagelse med andre, hvis man rejser sammen?
Ja, det er tilladt at arrangere fælles-ferieture, hvor et antal beboere i fællesskab tilkøber ledsagelse.

Må ferieledsagelsen ske i udlandet?
Ja, Tilkøbsloven tillader direkte, at den tilkøbte ferieledsagelse kan anvendes i både Danmark og i udlandet. Botilbuddet skal være særligt opmærksom på om der eventuelt gælder andre regler i de lande som besøges. Ikke mindst i relation til servicelovens regler om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Botilbuddet er også ansvarlig for, at der er tegnet de nødvendige forsikringer for personalet, som yder den tilkøbte ledsagelse.

Gælder servicelovens magtanvendelsesregler i forbindelse med ferie, hvor der er tilkøbt ferieledsagelse?
Ja, Tilkøbsloven indeholder i stort omfang tilsvarende regler om magtanvendelse, som dem, der findes i serviceloven. Personale, som yder socialpædagogisk ledsagelse, som beboeren selv har betalt for, kan således i en række situationer – og under nogle bestemte betingelser – anvende fysisk magt for at afværge nærliggende risiko for væsentlig personskade på borgeren selv eller andre. Tilkøbsloven indeholder ligeledes regler om magtanvendelse i hygiejnesituationer, svarende til dem, som findes i serviceloven.

Beboeren og pårørende har ret til at klage over magtanvendelse, som er sket i forbindelse med tilkøbt ferieledsagelse. Der skal ligeledes ske indberetning af magtanvendelser til kommunen og Socialtilsynene.