05.07.2018

Kommunikationsmedarbejder

I Landsforeningen LEV arbejder vi for at fremme og beskytte rettigheder og vilkår for børn, unge og voksne med udviklingshæmning og deres pårørende. Vi har masser af vigtige og gode historier, synspunkter og vinkler, som fortjener at blive fortalt og få stor opmærksomhed.

Det vil vi gerne være endnu bedre til. Derfor søger vi en ny kollega, som kan styrke både vores eksterne og foreningsinterne kommunikation, herunder opsøgende arbejde i forhold til pressen. Du skal have næse for den gode historie og kunne formidle den, sådan at LEV får større indflydelse på de mange forhold, der har betydning for vores målgruppes livsvilkår.

Om jobbet
Stillingen er forankret i vores Team Politik og Kommunikation. Teamet arbejder bredt med foreningens kommunikation, nationalt og lokalt, eksternt og internt, og på tværs af foreningens mange forskellige ar­bejdsområder og indsatser. Som en del af vores team skal du dels arbejde med opbygningen af en ved­holdende kommunikationsindsats, dels styrke LEVs kapa­citet i forhold til det løbende pressearbejde. 

Mere konkret omfatter opgaverne:

  • Opsøge, researche og formidle historier, også til LEVs egne medier.
  • Styrke LEVs opsøgende pressearbejde og generelle presseberedskab.
  • Opsøge og formidle foreningsinterne historier med et ”tvist”, der giver opmærk­somhed, herunder om LEVs organisations- og kommunikationsudviklingsprojekt, som vi er midt i.
  • Indgå i at støtte LEVs kredse i deres lokale kommunikation.
  • Produktion og redigering af tekster, billeder og video til interne og eksterne nyhedsbreve, medier og sociale medier.


Om dig

Du har en relevant journalist- eller kommunikationsuddannelse, og solid erfaring med tilrettelæggelse, styring og udførelse af såvel eksternt som internt rettede kommunikationsopgaver. Du har ligeledes god erfaring med pressearbejde, herunder vedligeholdelse af mediekontakter i landsdækkende medier.

Vi forventer, at du har erfaring med at tænke strategisk og analysere den politiske kontekst, som LEV kom­munikerer i, herunder social-, sundheds- og arbejdsmarkedspolitik i forhold til mennesker med handicap eller andre særligt udsatte grupper.

Du skal løse dine opgaver sammen med mange forskellige medarbejdere og frivillige i LEV, så det er vigtigt, at du motiveres af et godt samarbejde, og at du har et professionelt forhold til at give og modtage kritik og feedback.

Organisation
Du vil referere til teamlederen for Team Politik og Kommunikation og indgå i teamets faglige koordinering. Arbejdsstedet er LEVs sekretariat i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Vi tilbyder en arbejds­plads med et stort fagligt og socialt engagement. Vi er ca. 40 gode kolleger, der arbejder med alle LEVs indsatsområder, bl.a. handicappolitik, boliger, projekter og forsikring. En del af vores aktiviteter foregår lokalt i dialog med LEVs kredse, så du vil også skulle rejse en del i Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår
Arbejdstiden er 37 timer om ugen inkl. frokost. LEVs overenskomst følger statens, og vi har flekstid, sund­hedsforsikring, kantineordning, feriefridage mm. Lønnen aftales efter forhandling og afspejle kompetencer og erfaringer.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos Teamleder Thomas Gruber, tg@lev.dk , tlf. 5180 1680 (fra 1. august). Ansøgningsfristen er 15. august kl. 12:00 og samtaler forventes gennemført i uge 34 og 35. Send ansøgningen til job@lev.dk.

Landsforeningen LEV er en medlemsforening, der arbejder for en stadig forbedring af livsvilkårene for men­nesker med udvik­lingshæmning og deres pårørende. LEV omfatter ca. 16.000 medlemmer, herunder i de 16 tilsluttede fore­ninger. LEV har lokale kredse i størstedelen af landets kommuner og er repræsenteret i ca. 2/3 af de kom­mu­nale handicap­råd. LEV er en NGO og vores værdigrundlag og grundfortælling hviler på FNs Handicapkonvention. LEV er medlem af paraplyorganisationen Danske Handi­cap­organisa­tio­ner, og vi sam­arbejder med en række organisationer i og uden for paraplyen.

Familiekurser - efteråret 2018

Familiekurser - efteråret 2018