2020_2_corona2_web.jpg 08.04.2020

Kommuner har fået markant handlerum i coronakrisen

En ny bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet giver i bestemte situationer kommunerne mulighed for at fravige bestemmelser i serviceloven

Af Thomas Gruber, politisk konsulent i Lev

Social- og Indenrigsministeriet udsendte den 18. marts en ny bekendtgørelse, der trådte i kraft med det samme. Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at foretage en række ændringer i forhold til hjælp efter serviceloven. Men de nye regler kan kun anvendes efterhånden, som der opstår særlige situationer, der gør det nødvendigt. Og det skal altid ske efter en konkret og individuel vurdering.

Ministeriets bekendtgørelse er udstedt for at sikre, at kommunerne har mulighed for at håndtere de svære prioriteringer, der kan opstå, efterhånden som coronaepidemien spreder sig. Det handler eksempelvis om situationer, hvor mange medarbejdere i løbet af kort tid bliver syge – eller situationer, hvor personale skal varetage andre akutte opgaver i forbindelse med coronavirussen.

Med særlig betydning for Levs målgruppe giver bekendtgørelsen kort fortalt mulighed for:

  • At undlade at yde rådgivning efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe en generel beslutning om for eksempel at indskrænke den faktiske adgang til rådgivningsydelserne ved kun at rådgive telefonisk eller ved at indskrænke åbningstiden.
  • At undlade at sagsbehandle visse sager efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller om midlertidigt at ændre måden, som en sag behandles. Det kan eksempelvis dreje sig om ansøgninger vedrørende beskyttet beskæftigelse, ledsageordning eller handicapbil. • At undlade at levere eller at reducere leveringen af visse typer serviceydelser. Kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere en ydelse, der ellers tidligere er truffet afgørelse om efter serviceloven. Kommunen kan eksempelvis undlade at yde – eller reducere omfanget af - socialpædagogisk ledsagelse, aktivitets- og samværstilbud eller tilsvarende.

Konkret og individuelt? En kommune kan imidlertid kun foretage ændringer og reduktioner i den hjælp, som borgeren modtager, på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Kommunen kan ikke generelt melde ud, at en bestemt ydelse efter serviceloven nu ikke leveres længere. Dette princip indskærpede Social- og Indenrigsministeriet i øvrigt i et brev til kommunerne få dage efter udsendelsen af bekendtgørelsen. I brevet lød det blandt andet:

”Kommunerne kan derfor ikke med henvisning til situationen med COVID-19 generelt suspendere hjælp og støtte til mennesker, der modtager socialpædagogisk bistand eller træffe generelle beslutninger om suspension af hjælp og støtte efter serviceloven i øvrigt. Kommunerne skal således fortsat foretage en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp, omsorg og støtte.”

Undtagelser? Flere ydelser er undtaget fra kommunernes mulighed for at ændre eller reducere ydelser i forbindelse med håndteringen af coronavirussen. Det gælder blandt andet følgende ydelser:

  • Midlertidige eller længerevarende botilbud efter § 107 eller § 108 i serviceloven, hvor kommunen ikke kan undlade at sagsbehandle.
  • De særlige sager om flytning uden samtykke (§ 129).
  • En række typer af sager om anbringelse af børn og unge, underretninger mv. på børne- og ungeområdet.

Sundhed og sikkerhed? En mere generel – og helt central – undtagelse handler om, at kommunernes prioriteringer efter bekendtgørelsen aldrig må indebære risiko for borgerens sundhed og sikkerhed. I bekendtgørelsens § 9 fremgår således, at ”… der under ingen omstændigheder efter bekendtgørelsen kan ske fravigelse af gældende regler, hvis det vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger, eller hvis det vil medføre begrænsninger i akut eller absolut nødvendig hjælp.”

Genopretning efter corona? Kommunerne kan kun foretage de helt særlige ændringer, når der konkret er grunde til det som følge af den alvorlige situation med coronavirus, eksempelvis som følge af personalemangel i sociale tilbud eller for at forebygge smittespredning. Og efterhånden som situationen forbedres, skal den oprindelige hjælp genetableres.

Klagemuligheder? Bortset fra nogle helt særlige sager på børn og unge området, kan man ikke klage over kommunens afgørelser, som er truffet efter den nye bekendtgørelse. Social- og Indenrigsministeriet har dog tilkendegivet, at man vil reagere på sager fra kommuner, der ikke anvender bekendtgørelsen korrekt.

Magtanvendelse? Den nye bekendtgørelse betyder ikke, at kommunen – eller personalet i de enkelte botilbud mv. – får udvidede muligheder for at foretage magtanvendelse eller andre indgreb over for børn, unge eller voksne med eksempelvis udviklingshandicap. I orienteringsskrivelsen fremgår det således, at håndteringen af situationer med coronasmitte ikke giver adgang til udvidede beføjelser eller indgrebsmuligheder for personalet.

”Hvis de gældende regler på socialområdet ikke rækker i de konkrete situationer, må personalet henvende sig til sundhedsmyndighederne, som efter den nye lovgivning vedtaget af Folketinget, jf. lov nr. 208 af 17. marts 2020, får udvidede beføjelser i forhold til at udstede påbud, evt. med bistand fra politiet.”

På Levs hjemmeside kan du læse en mere uddybende beskrivelse af indholdet i bekendtgørelsen.

Artiklen blev bragt i Lev Bladet nr. 2 2020