Anni_Sørensen_4_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 11.12.2020

Kampen for forandringer fortsætter trods corona

Da jeg for et år siden skrev lederartiklen til det sidste Lev-blad i 2019, havde jeg positive forventninger til året, der skulle komme. Både op til og efter folketingsvalget var det lykkedes Lev og andre gode kræfter at få sat politisk fokus på behovet for en reform af det specialiserede handicapområde. Der var bred politisk anerkendelse af nødven­digheden af et økonomisk løft og en anden organisering af handicapområdet, og rege­ringen havde forpligtet sig på opgaven. Men så kom corona-epidemien, og virkeligheden så pludselig temmelig anderledes ud.

Leder af Anni Sørensen, landsformand for Lev

2020 blev et år, hvor Lev måtte prioritere mange af vores kræfter til at afbøde konse­kvenserne af corona-krisen for mennesker med udviklingshandicap og deres familier: Voldsomme nedlukninger af hverdagen i beskæftigelses- og aktivitetstilbud, besøgsrestriktioner og eksplosiv mistriv­sel og ensomhed. Corona-krisen viste os med stor tydelighed, hvor udsatte mennesker med udviklingshandicap er, når en epidemi som corona rammer.

Men corona satte ikke handicappoli­tikken i stå. Sideløbende med sundheds­krisen har vi kæmpet for at fastholde det politiske fokus på behovet for bedre rets­sikkerhed og bedre kvalitet og specialise­ring i indsatsen. Og vi er blevet hørt. I juni igangsatte regeringen den lovede evaluering af handicapområdet, som jeg fortsat har store forventninger til resultatet af.

Med de lovende meldinger om en snarlig vaccine, kan vi i horisonten heldigvis skimte tiden efter corona. Det er på alle måder glædeligt – især for de mange, som har fået ødelagt deres hverdag på grund af restriktioner og nedlukninger. Men også fordi vi nu for alvor kan få handicappolitikken højere op på dags­ordenen igen.

I november blev jeg genvalgt som lands­formand i Lev. Det er jeg glad og beæret over, og jeg ser frem til, at vi i Levs bestyrelse beslutter, hvor vi især skal bruge kræfterne. Mennesker med udviklingshandicap og deres familier har brug for et stærkt Lev, og jeg tror, at vi med de senere års investe­ringer i form af bedre støtte til det lokale arbejde i kredsene, styrket kommunikation og en mere smidig foreningspolitisk struktur er godt rustet. Det er et godt udgangspunkt for arbejdet med de mange vigtige opgaver, som vi skal tage fat på i 2021.

Jeg glæder mig til samarbejdet med jer alle og ønsker glædelig jul og et godt nytår.

God læselyst

Lederen blev bragt i Lev Bladet nr. 8 2020