holde hånd hans juhl.jpg Foto: Hans Juhl 23.06.2020

Besøgsforbud ophæves med fortsat mulighed for lokale restriktioner

Reglerne for besøg på bosteder, som stod til at udløbe 1. juli, bliver nu ændret igen. Udgangspunktet for de nye regler, som gælder frem til 1. september, er, at landets bosteder generelt er åbne uden restriktioner. Dog kan der på det enkelte bosted fortsat etableres restriktioner for besøg under hensyn til udbrud af smitte. 

Som vi tidligere har fortalt på lev.dk, blev der i forbindelse med en udvidelse af genåbningens fase 2 åbnet op for yderligere lempelse af besøgsrestriktionerne på bosteder på det sociale område. Mandag aften offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet så den bekendtgørelse, der ophæver besøgsrestriktionerne, men samtidigt giver mulighed for at indføre restriktioner lokalt.

Besøgsforbuddet vendes på hovedet
Med indførslen af besøgsforbuddet den 18. marts blev der som udgangspunkt lukket for besøg på landets bosteder. Efterfølgende er de så flere gange blevet lempet. Nu vendes reglerne på hovedet, som Lev tidligere har opfordret til. Som udgangspunkt er alle landets bosteder åbne for besøg uden restriktioner, og der er fri adgang som før corona-nedlukningen. Men ledelsen på det enkelte bosted har dog stadig mulighed for at indføre midlertidige lokale besøgsrestriktioner, hvis der foreligger en konkret risiko for smitte, som der står i den nye bekendtgørelse. Hvorvidt det er tilfældet afhænger af bostedets samlede vurdering af indretning, smittetryk og antallet af udsatte beboere og medarbejdere.

Ret til besøg under midlertidigt lokalt besøgsforbud
Selvom der indføres midlertidige lokale besøgsrestriktioner vil der, som Lev forstår den nye bekendtgørelse, i alle tilfælde være ret til besøg under to former:

  • Uanset de midlertidige lokale besøgsrestriktioner kan alle beboere modtage få ret til besøg af 1-2 faste kontaktpersoner på udearealer. Bostedets ledelse kan efter en konkret vurdering åbne op for besøg i borgerens egen del af bostedet – hvis denne f.eks. har egen indgang.
  • Under de midlertidige lokale besøgsrestriktioner har beboere ret til besøg i såkaldte kritiske situationer. Besøg i disse tilfælde kan finde sted udendørs, i borgerens egen del af bostedet eller på fællesarealer, men skal afvikles under rammer, som er fastlagt af bostedets ledelse under hensyn til smittefare. Rammerne kan bestå af regler om varighed, hyppighed og særlige rum for besøg. I kritiske situationer er der adgang for nære pårørende og altså mere end 1-2 faste kontaktpersoner


Definitionen på et kritisk besøg er den samme som den nuværende. Det betyder, at der under alle omstændigheder er ret til besøg efter reglerne i ”situation 2” herover, hvis der er tale om:

  • Besøg til en kritisk syg eller døende
  • Forældres eller andre nære pårørendes besøg til børn under 18
  • Forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen, som pga. deres funktionsnedsættelse mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg.


Inddragelse af sundhedsmyndighederne og klagemuligheder
Lev har undervejs opfordret til, at politikerne styrkede de pårørendes muligheder for at få prøvet botilbudslederens beslutninger efter bekendtgørelsen – f.eks. ved at give mulighed for at påklage et besøgsforbud til Styrelsen for Patientsikkerhed. Det bliver ikke muligt med de nye regler, men ministeriet opfordrer bostederne til at kontakte sundhedsmyndigheder i forbindelse med udformning af lokale besøgsregler. Herudover opfordrer ministeriet Socialtilsynet til at have fokus på reglerne for besøg i forbindelse med tilsyn og man oplyser, at pårørende (som nu) har mulighed for at klage til kommunen, hvis man er uenig med bosteders forvaltning af besøgsreglerne. 

Bekendtgørelsen træder i kraft i morgen den 24. juni.