Anni_Sørensen_4_HIGH.jpg Foto: Ricky John Molloy 26.06.2020

Corona-nedlukningen viser: Det gør ondt at være afskåret fra sit dagtilbud

”Siger hele tiden, at det kan være lige meget med livet, føler at alt er taget fra hende, og det værste er, at hendes arbejde (beskyttet beskæftigelse) også er lukket ned. Har fået mere angstdæmpende medicin for cirka en måned siden.”

Af Anni Sørensen, leder i Lev Bladet nr. 4

Sådan fortæller en pårørende i Levs undersøgelse om effekten af nedlukning af en række tilbud for mennesker med udviklingshandicap på grund af faren for corona-smitte.

Corona-krisen har haft store konsekvenser for mange danskere – bestemt også for børn, unge og voksne med udviklingshandicap. Det er det entydige resultat af den spørgeskemaundersøgelse, som Levs sekretariat gennemførte i begyndelsen af maj måned, og som blev besvaret af flere end 450 pårørende. Den lange nedlukning af eksempelvis beskyttede værksteder, aktivitets- og samværstil­bud, STU-skoler og specialbørnehaver har været nærmest konsekvent, og rigtig mange har oplevet, at deres ledsageordning eller den socialpædagogiske støtte er stoppet.

Som du kan læse i artiklen her i bladet om undersø­gelsens resultater, angiver de pårørende generelt, at corona-nedlukning har haft markante negative konsekvenser for mennesker med udviklingshan­dicap. Mere end 70 procent angiver eksempelvis, at nedlukning af dagtilbud har haft en negativ konsekvens for den berørte borgers trivsel i nogen eller markant grad.

Undersøgelsen er gennemført i relation til corona­situationen, men resultaterne er samtidig med til at illustrere, hvor vigtige de forskellige tilbud om beskæftigelse, aktivitet og uddannelse er for langt de fleste mennesker med udviklingshandicap. Ned­lukningen har vist os, hvordan mistrivslen eksplode­rer, når man fratager en sårbar gruppe mennesker deres mulighed for at tage del i aktiviteter uden for deres botilbud.

Dermed er undersøgelsen også et vigtigt indspark i en mere generel diskussion, som Lev har været me­get engageret i. Tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud har således i en årrække været under pres i en del kommuner, hvor vi har set mange forringede serviceniveauer – fra en standard på fire til fem dages beskæftigelse/aktivitet ugentligt, til to til tre dage.

I flere omgange blev denne kommunale praksis tilmed forsøgt understøttet fra skiftende regerin­ger. Både i 2014 og 2016 spillede regeringerne (henholdsvis SR og V) ud med servicelovs-reformer, der reelt ville begrænse borgernes rettigheder og give kommunerne mere 'fleksible' rammer – blandt andet i relation til bor­gernes rettighed til et beskæftigelses- eller et aktivitets- og samværstilbud. Overskriften var ’tilbudsvifte’ eller ’indsatskatalog’, men begge udspil var alvor­lige trusler mod den ret til et dagligt miljø­skifte og en meningsfuld hverdag, som hidtil har været gældende. Begge reformforslag blev hel­digvis afværget på dette punkt, men mange kommuner har alligevel fortsat forringelserne – om end i mindre markant grad end vi ellers kunne have frygtet.

Med resultaterne af Levs corona-undersøgelse har vi fået et tydeligt billede af, hvilken afgørende rolle beskæftigelse og aktivitet i hverdagen spiller for livskvaliteten for mange mennesker med udviklings­handicap: Muligheden for at være en del af et andet hverdags- og arbejdsfællesskab end medbeboerne i botilbuddet, for at komme uden for matriklen, for at bidrage med sin indsats og få anerkendelse – og muligheden for at samarbejde med andre og udfol­de sin kreativitet. Det er nogle af de helt grundlæg­gende kvaliteter, som opnås med denne type tilbud, hvis kvalitet har en tendens til at blive overset.