shutterstock_1625951248_web.jpg Foto: Shutterstock 18.03.2020

Nye midlertige Corona-regler kan få konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap

Social- og Indenrigsministeriet har i dag udsendt en ny bekendtgørelse, der træder i kraft med det samme. Bekendtgørelsen giver kommunerne mulighed for at foretage en række ændringer i forhold til hjælp efter serviceloven, hvilket kan få store konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Men de nye regler kan kun anvendes efterhånden som der opstår særlige situationer, der gør det nødvendigt.

Corona-situation er alvorlig, og i kommunerne forbereder man sig på håndteringen af udviklingen. Mange kommuner har allerede gennemført lukning af beskyttede værksteder og dagtilbud, og man skal regne med, at der over de kommende dage og uger vil ske yderligere indskrænkninger. Det er baggrunden for den bekendtgørelse, som Social- og Indenrigsministeriet netop har udsendt sammen med en orienteringsskrivelse til kommuner og til relevante myndigheder og organisationer.

Bekendtgørelsen er udstedt for at sikre, at kommunerne har mulighed for at håndtere de svære prioriteringer, som kan opstå, efterhånden som Corona-virussen spreder sig endnu mere. Det handler eksempelvis om situationer, hvor mange medarbejdere i løbet af kort tid bliver syge – eller situationer, hvor personale skal varetage andre akutte opgaver i forbindelse med Corona-virussen. Her skal kommunerne have mulighed for at prioritere medarbejdere til der, hvor behovet er størst. Det kan eksempelvis være hjælpen til mennesker med stort støttebehov eller multible handicap, sårbare ældre eller patienter i sundhedsvæsenet.

Med særlig betydning for Levs målgruppe, så giver bekendtgørelsen kort fortalt mulighed for:

  • At undlade at yde rådgivningsydelser efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe en generel beslutning om f.eks. at indskrænke den faktiske adgang til rådgivningsydelserne ved f.eks. kun at rådgive telefonisk eller ved at indskrænke åbningstiden.
  • At undlade at sagsbehandle visse sager efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller om midlertidigt at ændre måden, som en sag behandles. Det kan eksempelvis dreje sig om ansøgninger vedrørende beskyttet beskæftigelse, ledsageordning eller handicapbil.
  • Udlade at levere eller reducere leveringen af visse typer serviceydelser. Kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere en ydelse, som der ellers tidligere er truffet afgørelse om efter serviceloven. Kommunen eksempelvis undlade at yde – eller reduceres omfanget af - socialpædagogisk ledsagelse, aktivitets- og samværstilbud eller tilsvarende.


En kommune kan imidlertid kun foretage ændringer og reduktioner i den hjælp, som borgeren modtager på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Kommunen kan ikke generelt melde ud, at en bestemt ydelse efter serviceloven nu ikke leveres længere.

”Afgørelsen forudsætter, jf. § 10, at der er foretaget en konkret og individuel vurdering. Der kan altså ikke efter bestemmelsen træffes en generel beslutning om, at visse former for ydelser ikke vil blive leveret”, skriver Social- og Indenrigsministeriet blandt andet i skrivelsen til kommunerne.

Flere ydelser er undtaget
Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at visse ydelser ikke er omfattet af kommunernes mulighed for at ændre eller reducere ydelser i forbindelse med håndteringen af Corona-virussen.

I sager om midlertidige eller længerevarende botilbud efter § 107 eller § 108 i serviceloven, kan kommunen ikke undlade at sagsbehandle. Uanset Corona-situationen skal kommunen sikre sagsbehandlingen, hvis der er behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold på et botilbud. Det samme gælder de særlige sager om flytning uden samtykke (§ 129) og en række typer af sager om anbringelse af børn og unge, underretninger på børne- og ungeområdet mv.

Må aldrig gå ud over sikkerhed og sundhed
Et helt centralt og vigtigt princip i kommunernes håndtering af de ændrede muligheder med bekendtgørelsen er imidlertid, at det aldrig må indebære risiko borgerens sundhed og sikkerhed.

I bekendtgørelsens § 9 fremgår således det vigtige princip, at ”…der under ingen omstændigheder efter bekendtgørelsen kan ske fravigelse af gældende regler, hvis det vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger, eller hvis det vil medføre begrænsninger i akut eller absolut nødvendig hjælp.”

Forberedelse til en ekstra akut situation
Bekendtgørelsen skal primært ses som en forberedelse på situationer, som kan opstå, hvis situationen med virusspredning forværres yderligere – eller at der tages nye statslige initiativer til at begrænse udbruddet. Det fremgår tydeligt af skrivelsen til kommuner, organisationer og myndigheder:

”Den foreliggende bekendtgørelse tilstræber således ikke at skabe videre rammer, end situationen tilsiger, hvilket også fremgår af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, og 3, og §§ 9 og 10 samt af det almindeligt gældende proportionalitetsprincip. Fravigelse af det offentliges forpligtelser og dermed af privates (borgernes) rettigheder kan alene ske i det omfang, hensynet til de overordnede formål overstiger hensynet til den enkelte borger.”

Med andre ord, så kan kommunen kun foretage de helt særlige ændringer, når der konkret er grunde til det som følge af den alvorlige situation med Corona-virus, eksempelvis som følge af personalemangel i sociale tilbud. Og efterhånden som situationen forbedres, skal den oprindelige hjælp genetableres.

Ingen klageadgang
Bortset fra nogle helt særlige sager på børn og unge området, så kan man ikke klage over kommunens afgørelser, som er truffet efter den nye bekendtgørelse.

Ministeriet begrunder den manglende klageadgang med, at bekendtgørelsen i udgangspunktet bortfalder den 1. juli 2020, og at ministeriet skal genoverveje bekendtgørelsen minimum hver fjerde uge frem til dette tidspunkt. 

Almindelige afgørelser efter serviceloven, som kommunerne træffer i perioden, men hvor der ikke henvises til bekendtgørelsen, er stadig omfattet af den almindelige adgang til at klage til Ankestyrelsen.

Lev har foranstaltet, at der rettes henvendelse til Social- og Indenrigsministeriet for at få afklaret, hvordan borgere og pårørende skal forholde sig i situationer, hvor de er uenige eller bekymrede over en afgørelser, der er truffet ud fra bekendtgørelsen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med hensynet til borgerens sundhed og sikkerhed, som det fremgår af bekendtgørelsens § 9.

Ikke adgang til udvidet magtanvendelse efter serviceloven
Den nye bekendtgørelse betyder ikke, at kommunen – eller personalet i de enkelte botilbud mv. – får udvidede muligheder for at foretage magtanvendelse eller andre indgreb over for børn, unge eller voksne med eksempelvis udviklingshandicap. I orienteringsskrivelsen fremgår det således, at håndteringen af situationer med Corona-smitte, ikke giver adgang til udvidede beføjelser eller indgrebsmuligheder for personalet.

Men skulle der opstå situationer med Corona-virus, hvor personalet ikke mener, at servicelovens magtanvendelsesregler er tilstrækkelige, kan de henvende sig til sundhedsmyndighederne, hvor der for nyligt blev vedtaget ny lovgivning om bekæmpelse af epidemier:

”Hvis de gældende regler på socialområdet ikke rækker i de konkrete situationer, må personalet henvende sig til sundhedsmyndighederne, som efter den nye lovgivning vedtaget af Folketinget, jf. lov nr. 208 af 17. marts 2020, får udvidede beføjelser i forhold til at udstede påbud, evt. med bistand fra politiet.”

 

Opdateres løbende
Denne artikel er Levs foreløbige vurdering af den nye bekendtgørelse. Den vil løbende blive opdateret, herunder i forbindelse med, at vi får kendskab til konkrete anvendelser af de nye regler.