CoronaFAQ.jpg Foto: JumpStory/Collage 18.03.2020

Spørgsmål om Corona

Lev får en del henvendelser med ’Corona-relaterede’ spørgsmål. Vi har samlet en del af gengangerne

Denne side er opdateret 31. marts kl. 13.00

Herunder kan de finde svar på nogle af de typiske spørgsmål, som vi har fået om Levs målgruppe og udfordringerne med coronavirus. Har du andre, er du velkommen til kontakte os på lev@lev.dk

Corona og bosteder

Kan bostedet anvende tvang til isolere en borger?
Hvis en borger er smittet, eller der er formodning herom, så giver den nye reviderede epidemilov mulighed for at anvende at anvende magt, tvangsbehandling og tvungen isolation. Loven gælder alle danskere.

Der er derimod ingen ny hjemmel til magtanvendelse i den aktuelle Corona-situation. Hvis f.eks. et bosted for at undgå smittespredning mener, at det er påkrævet at isolere en borger og ikke kan gennemføre dette uden brug af magt, så skal kriterierne i de eksisterende magtanvendelsesregler i serviceloven være opfyldt. Det følger af denne orienteringsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet: https://sim.dk/media/37874/orienteringsskrivelse-om-haandtering-af-covid-19-paa-socialomraadet.pdf
Lev har tillid til, at myndighederne i videst muligt omfang tager hensyn til Levs målgruppe i denne særlige situation og at personalet fortsat søger at løse eventuelle udfordringer i forbindelse med Corona med pædagogiske tiltag, og uden anvendelse af magt og indgreb

 

Mit søns/datters dagtilbud er blevet lukket ned. Skal bostedet i stedet lave aktiviteter?
Ja, som udgangspunkt skal kommunen (ofte botilbuddet) så vidt muligt forsøge at arrangere beskæftigelse og aktivitet i hjemmet, så længe der ikke er mulighed for at benytte værkstedet eller dagtilbuddet på grund af Corona. Under hensyn til begrænsning af smittespredning skal der således være mulighed for aktivitet og beskæftigelse hjemme. Først i en situation, hvor kommunen får behov for eksempelvis at prioritere personale til akutte Corona-relaterede opgaver, kan kommunen i undlade at yde beskæftigelse eller aktivitet. Det skal ske på baggrund af en konkret og individuel vurdering og kan ikke gennemføres som en generel beslutning om at der ikke længere ydes støtte til beskæftigelse eller aktivitet (se https://www.lev.dk/nyheder/2020/marts/nye-midlertidige-corona-regler-paa-det-sociale-omraade-kan-faa-konsekvenser-for-mennesker-med-udviklingshandicap).

Alt tyder på, at alle kommuner nu har valgt at lukket samtlige beskyttede værksteder og aktivitets- og samværstilbud for at forhindre smittespredning. Det kan have store negative konsekvenser for mange voksne med udviklingshandicap, der får ændres rammerne for beskæftigelse og aktivitet i hverdagen markant. Sørg for løbende, at være i dialog med personalet i botilbuddet om mulighederne for anderledes måder at gennemføre aktiviteter i hverdagen.

 

Hvad sker der, hvis en beboer i et bosted bliver smittet med Corona-virus?
Her skal følges de samme retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen som for alle andre borgere. Det vil sige, at den pågældende beboer skal i hjemme-karantæne og adskilles fra de andre beboere og hvis symptomerne eskalerer, skal der tages kontakt til læge eller sundhedsmyndighederne med henblik på indlæggelse. Der er blevet udarbejdet retningslinjer for både pleje- og pædagogisk personale samt til kommunerne, bostederne m.fl. af sundhedsmyndighederne. Vi opdaterer løbende, såfremt der skulle komme ændringer til det ovenstående. Kontakt eventuelt Sundhedsstyrelsens corona-hotline på 7020 0233, hvis du er i tvivl.

 

Hvad sker der, hvis en medarbejder i et bosted bliver smittet eller karantæne-ramt?
I det tilfælde skal den pågældende medarbejder blive i eget hjem. Derfor kan man heller ikke udelukke situationer, hvor der er færre medarbejdere på bostedet og at der i højere grad anvendes vikarer.

Hvis en medarbejder bliver smittet med Corona-virus, kan der være behov for ekstra opmærksomhed på særligt udsatte beboere.

 

Kan jeg besøge min pårørende på et bosted?
Nej - Sundhedsmyndighederne har forbudt besøg på plejehjem og bosteder fra pårørende med mindre, at de er strengt nødvendige. Hvis du mener, at dit besøg er strengt nødvendigt, så tag kontakt til og gå i dialog med bostedet

Læs mere i vejledning fra Sundhedsstyrelsen

 

Kan jeg tage mit barn/pårørende hjem fra bostedet under corona-krisen – f.eks. til påske?
Du bør nøje overveje situationen, før du tager dit barn eller pårørende hjem. Nogle mennesker på bosteder er særligt udsatte i forhold til coronavirus, hvilket medfører, at man som pårørende skal udvise særlig forsigtighed og hensyntagen til andre beboers sundhed. Gå derfor i dialog med bostedet på forhånd, idet der kan være særlige forhold og hensyn på det enkelte bosted.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har mandag den 30. marts i denne skrivelse (link til ) fastslået, at bostedet ikke kan nægte en beboer adgang efter f.eks. et besøg hos pårørende. Fra skrivelsen: 

"På baggrund af ovenstående skal ministeriet understrege, at et barn, en ung eller en voksen, der tager ophold i sin aflastningsinstitution eller vender tilbage til sit anbringelsessted eller sit botilbud efter besøg, ærinder e.l. uden for tilbuddet, ikke kan nægtes adgang."

 

Spørgsmål om øvrige servicelovsydelser

Kan kommunen standse min socialpædagogiske støtte (§ 85 i serviceloven) med henvisning til corona-virus?
Nej, som udgangspunkt kan kommunen ikke generelt reducere eller sætte socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 i bero med henvisning til coronavirus. Hvis § 85-hjælpen reduceres eller sættes i bero, kræver det at kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af den enkeltes behov for hjælp og støtte. Det fremgår af et brev, som social- og indenrigsminister Astrid Krag har sendt til landets kommuner den 21. marts om. Ministeren anfører også, at støtten kan videreføres på andre måder (f.eks. via skype eller lignende videotelefon) til de borgere, hvor dette er muligt, men at den skal ydes på samme måde som tidligere for de borgere, som har behov for det. Det vil afhænge af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

 

Har jeg ret til tabt arbejdsfortjeneste, hvis jeg på grund af Corona må passe mit barn med udviklingshandicap derhjemme?
Følgende er kopieret direkte fra ministeriets hjemmeside om coronakrisen:  

Ja. Hvis det på grund af den helt særlige situation er nødvendigt for at sikre barnet den nødvendige hjælp og samtidig undgå unødig smitterisiko, at barnet passes af mor eller far derhjemme, kan dette være udslagsgivende for, at betingelserne i servicelovens § 42 kan betragtes som værende opfyldt. Der vil derfor i sådanne situationer helt ekstraordinært kunne ydes midlertidig hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, også selvom barnets pasningsbehov under normale omstændigheder ville blive tilgodeset på anden vis.

Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt sag, og der skal tages stilling til, om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste er den bedst mulige løsning for barnet og familien. Kommunen kan, hvis der på denne baggrund ydes tabt arbejdsfortjeneste, gøre bevillingen tidsbegrænset, f.eks. ved at sætte en fast dato, hvor der skal tages stilling til fortsat ret til hjælp. Herved sikres bevillingens midlertidige karakter i den ekstraordinære situation.

Link til ministeriets hjemmeside med spørgsmål og svar

(Det var Levs tidligere antagelse baseret blandt andet på denne principafgørelse, at man som udgangspunkt ikke kunne få dækket udgifter for tabt arbejdsfortjeneste. Imidlertid vurderer Social- og Indenrigsministeriet, at dette er en helt særlig situation, hvor man godt kan få tabt arbejdsfortjeneste.)

 

Kan jeg få dækket merudgifter i forbindelse med hjemmepasning af mit barn på grund af Corona?
Det er Levs vurdering, at du i nogle situationer vil kunne få dækket merudgifter i forbindelse med pasning. Hvis dit barn har en alder, hvor et barn uden handicap ville kunne være hjemme selv, kan du have ret til at få dækket merudgifter til pasning af barnet. Det afhænger af en konkret vurdering. Læs mere i denne afgørelse fra Ankestyrelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=163820

 

Kommer min hjemmevejleder på besøg i denne periode?
Det vil være forskelligt fra person til person alt efter behov. Mennesker med handicap også i denne periode have den fornødne hjælp. Nogle vil måske opleve at skulle klare sig med mindre støtte i en periode. Hvis du oplever en borger med udækket støttebehov, så kontakt vedkommendes kommune. Ellers er du velkommen til at kontakte Lev via vores rådgivning – se mere her: https://www.lev.dk/medlemsservice-aktiviteter/raadgivning-faq-og-stoette

 

Sundshedfaglige spørgsmål om corona-virus 

Hvordan smitter Corona-virus?
Virus smitter fra person til person via dråber. Dråber spreder sig i luften ved hoste eller nys i en afstand på 1-2 meter, hvorefter de hurtigt falder til jorden. Virus bliver således ikke hængende i luften. Virus kan ikke smitte gennem huden, fx på hænder, og smitter kun gennem slimhinder, typisk i næse, mund og øjne.
Typisk bliver man smittet ved, at man er tæt på en person, som udskiller dråber, fx ved knus, hoste eller nys, og at dråberne lander på ens slimhinder i næse, øjne eller mund, eller ved, at man rører ved overflader med virus på, og derefter selv rører sig selv i næse, øjne eller mund. Man ved endnu ikke med sikkerhed, om smittede kan smitte andre, før de har symptomer. Den viden, vi har, viser, at det er personer med symptomer, som er årsag til i hvert fald langt størstedelen af de nye tilfælde.

 

Hvad er bedst? Håndsprit eller sæbe og vand?
Det er faktisk lige godt. Det handler om, hvor god man er til at bruge det. Sæbe opløser fedtmembranen på virus, og derfor går det til grunde. Det gør det også, hvis det kommer i kontakt med sprit. Det afgørende er, hvor god du er til at bruge det; kommer håndspritten eller sæben ordentligt rundt og i tilstrækkelig tid? Vejledning til korrekt håndvask og afspritning kan du finde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/saadan-vasker-du-bedst-haender-og-undgaar-smitte

 

Hvem er de ’særligt sårbare’?
Ifølge Sundhedsstyrelsen er det:

  • Ældre (især over 80 år)
  • Gravide (for en sikkerheds skyld)
  • Personer med kroniske sygdomme – herunder
  • Personer med hjertekarsygdom (gælder ikke velbehandlet hypertension)
  • Personer med kronisk lungesygdom (gælder ikke velbehandlet astma)
  • Personer med nedsat immunforsvar
  • Personer med diabetes
  • Personer med kræft
  • Børn med kroniske sygdomme

Sundhedsstyrelsen har samlet en række gode råd til de ’særligt sårbare’ i denne pjece

 

Få svar på flere spørgsmål generelle om Corona-virus og smitte fra Sundhedsstyrelsen:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Har du spørgsmål om for eksempel BPA eller hvad du bør gøre, hvis du er respirator-bruger, så kan du med fordel besøge Muskelsvindfondens hjemmeside: https://muskelsvindfonden.dk/corona-faq/

Tjek også myndighedernes Corona-side, der løbende bliver opdateret:
https://politi.dk/corona

Endelig kan du også holde dig opdateret via Levs Facebook-side: https://www.facebook.com/Landsforeningenlev/

 

Denne side opdateres løbende