Anni_Sørensen_9_web.jpg Foto: Ricky John Malloy 09.11.2020

Corona: Vi er bedre forberedt denne gang

Coronaepidemien har igen lagt sig tungt over Danmark. Det har konsekvenser for alle danskere – også for mange med udviklings­handicap. Efter en sommer, hvor der stort set var tale om en normalisering, ser vi nu igen, at der indføres besøgsrestriktioner mange steder. Jeg er bekymret for, om kri­sen får flere konsekvenser for vores område. Socialområdet er et ’kritisk område’ og skal så vidt muligt friholdes for restriktioner og nedlukninger.

Af Anni Sørensen, leder i Lev Magasinet nr. 7

Men jeg håber, at det bliver lidt mindre indgribende i dette efterår. Min oplevelse er i hvert fald, at myndighederne har lyttet og ikke vil gentage alle fejlene fra foråret.

Situationen er anderledes, end den var under forårets omfattende lockdown af hele samfundet. Besøgsrestriktionerne var dengang generelle og omfattende, og stort set alle beskæftigelses- og aktivi­tetstilbud blev lukket ned i månedsvis. Det havde store konsekvenser for børn, unge og voksne med udviklingshandicap i form af massiv mistrivsel, ensomhed og frustrationer.

I en undersøgelse, som Lev lavede i foråret om effekterne af nedlukningen, fortalte pårørende således om, hvordan deres familiemedlemmer med udviklings­handicap havde klaret sig: ”Hun føler, vi har forladt hende som familie nu, når vi ikke besøger hende,” fortalte en.

Vi skal helt sikkert forvente, at vi også dette efterår og vinter vil opleve restriktio­ner og nedlukninger. Desværre. Men vi står trods alt et andet sted. Ikke bare er vores kendskab til Covid19 væsentlig bedre. Det er også lykkedes Lev og andre handicaporgani­sationer at øge myndighedernes fokus på de voldsomme konsekvenser, som nedluknin­ger og restriktioner har for sårbare menne­skers trivsel og livskvalitet.

Dette blev også afspejlet på det presse­møde, social- og indenrigsminister Astrid Krag afholdt den 25. november. Her sagde hun blandt andet: ” Vi holder socialområdet åbent… Vi bekæmper coronavirus så skån­somt som muligt.”

Der er løbende justeret på kriterierne for besøgsrestriktioner, så færre rammes – eller rammes mindre hårdt. Og der er stort fokus på at opretholde beskæftigelses- og dagtilbud. Det nyligt indførte krav om brug af mundbind i sociale tilbud gælder desuden kun personale og besøgende – ikke beboe­re og brugere. Sociale tilbud er heller ikke underlagt forsamlingsloftet på ti personer. Det betyder, at beskæftigelses- og aktivitets-og samværstilbud fortsat kan holde åbent – men med stort fokus på smitteforebyggelse og beskyttelse af personer i risikogrupper.

Det er nu op til kommunerne at sikre, at regler og retningslinjer bliver fulgt i praksis. Det var der betydelige udfordringer med i for­årets nedlukning. Vi arbejder på at afbøde de værste konsekvenser. Og samtidig sikre at vi både passer på de mest sårbare, og at restrik­tionerne bliver så nænsomme som muligt.