Folketingssalen_Christoffer Regild_debat_01.jpg Foto: Christoffer Regild 12.10.2020

Den lange vej mod bedre tilbud til mennesker med handicap

Den 26. juni 2020 offentliggjorde social- og indenrigsminister, Astrid Krag, kommissoriet for en evaluering af det specialiserede socialområde, herunder ikke mindst handicapområdet.

At Thomas Gruber, politisk konsulent i Lev

Evaluering i tre spor
Kommissoriet er en slags projektbeskrivel­se for arbejdet. Og her fremgår det, at eva­lueringen skal foregå i tre spor, hvoraf de to første nu er sat i gang. Spor 1 er en bred afdækning af målgrupper, tilbud, organi­seringen og økonomi på det specialiserede socialområde. I spor 2 udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov for specialisere­de indsatser og tilbud. Sporet skal ende ud i en model for, hvordan man kan indføre en specialeplan på socialområdet.

Spor 3 er den del af evalueringen, hvor der skal findes løsninger. På baggrund af analyserne i spor 1 og 2 skal man her se på, hvordan området indrettes bedre end i dag. Nogle af de helt centrale spørgsmål i spor 3 er: Hvordan sikrer vi, at den nødvendige specialviden er til stede – og at den kom­mer derhen, hvor der er brug for den? Og hvordan indrettes økonomien, så menne­sker med behov for et specialiseret tilbud rent faktisk også får det?

Lev: Det ser fornuftigt ud
Lev har taget positivt imod regeringens igangsætning af evalueringen. De omfat­tende, alvorlige og stigende problemer, som mange mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende har oplevet det seneste årti, kan ikke løses med et snuptag. Hvis der skal rettes op på kvaliteten og retssik­kerheden i tilbud til mennesker med handi­cap, er det ikke nok at indføre en speciale­plan og beskytte de specialiserede tilbud på området. Det skal også sikres, at borgere rent faktisk får den nødvendige indsats.

Derfor har Lev gennem hele forløbet ar­gumenteret for, at en vigtig del af løsningen er, at en del af kommunernes udgifter til sociale tilbud på handicapområdet løftes til et landsdækkende niveau. Kun på den måde kan vi sikre, at det ikke er postnum­meret, der afgør, om man får den speciali­serede indsats, som man har behov for – og krav på.

Lev har desuden foreslået, at der indfø­res et ekstra myndighedsniveau i de mest specialiserede sager. Det skal sikre special­viden, kvalitet og retssikkerhed for men­nesker, som ikke kan kæmpe sig gennem klagesystemet for at få den rette indsats.

Lev i følgegruppe til evalueringen
Danske Handicaporganisationer (DH) har fået i alt fire pladser i den følgegruppe, som regeringen har nedsat i forbindelse med evalueringen. En af Levs politiske konsulenter er udpeget som den ene af DH-repræsentanterne, og der har indtil nu være afholdt to møder.

På møderne er følgegruppen blevet præsenteret for de foreløbige analyser, som regeringen har gennemført. Der er hovedsageligt tale om undersøgelser af, hvor mange botilbud mv., der er på det specialiserede socialområde, om det er kommunale, regionale eller private tilbud, hvor i landet tilbuddene ligger mv.

Men der er flere analyser på vej i evalu­eringen. Fra DH – og flere andre organisa­tioner i følgegruppen – har vi blandt andet opfordret til, at ministeriet også gennemfø­rer en undersøgelse af, hvordan borgerne i målgruppen (og deres pårørende) vurderer kvaliteten i tilbuddene på handicapområ­det. Det er en viden, som er helt afgørende for at vurdere, hvilke ændringer der er brug for.

 

LET LÆST

Hjælpen og støtten til mange mennesker med udviklingshan­dicap er slet ikke god nok. Men hvorfor er den ikke god nok? Det vil regeringen nu fin­de ud af. Og det er vigtigt, hvis man skal gøre det bedre.

Det er Social-og Indenrigsmi­nisteriet, der skal finde ud af, hvorfor hjælpen ikke er god nok. Lev er med i en gruppe, der hjælper ministeriet.

Lev håber, at kommunerne ikke skal betale for al støtten og hjælpen. I stedet skal staten betale noget af den. Lev synes også, at der skal være et system, så sager behandles bedre. Det vil forhåbentlig betyde færre klagesager.

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 6 2020