Anette 2.jpg 12.10.2020

Levs nye direktør: Jeg er et meget engageret og til tider utålmodigt menneske

Hun elsker klassisk musik, kunst og kultur. Er bidt af en gal cykelmyg. Og så brænder hun for at fremme og skabe fællesskaber for mennesker, der er ude i periferien. Mød Levs nye direktør – Anette Christoffersen

Af Clavs Sylvest, kommunikationsmedarbejder i Lev

 Nu har du været i Lev i en uges tid – du har været til bestyrelsesmøde og har mødt sekretariatet – hvad er dit umiddelbare indtryk af Lev?

”Mit indtryk er, at de værdier, som orga­nisationen står på som professionalisme, respekt, dialog og engagement – de også træder rigtig tydeligt frem. Det er engage­rede medarbejdere. Det er hovedbestyrel­sesmedlemmer, der ønsker dialogen med hinanden. Man har et professionelt sigte med det, man laver, og det hele hviler på respekt både for de mennesker, vi er her for, men også for hinanden som kolleger. Og så er det en organisation, der brænderfor sin sag, og som har en meget stolt historie og et solidt værdigrundlag.”

Du har en fortid som direktør i Ungdommens Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp – hvorfor har du valgt at træde ind som direktør i Lev?

”Jeg brænder for at være med til at skabe fællesskaber for mennesker, der står ude i periferien. Jeg brænder for inklusion og har arbejdet meget med at fremme inklusionsdagsordenen både i mit arbejde, men også som frivillig. Så jeg synes, at Lev var et oplagt sted for mig, fordi kernen i organisations mission er lige præcis dét, jeg brænder for.”

Hvorfor mener du, at Lev er en vigtig organisation?

”Den målgruppe og det område, som Lev repræsenterer, det må man ikke overlade til det offentlige. Der er brug for en stærk civilorganisation som Lev, der kan stå vagt om disse menneskers rettigheder. Der kan sørge for, at problemstillingerne inden for området kommer på dagsordenen, og som også kan sørge for, at fællesskabet engagerer sig og bakker aktivt op om, at mennesker med udviklingshandicap får nogle ordentlige vilkår og bliver en del af fællesskabet. I mine øjne er Lev en helt uundværlig organisation.”

Hvordan kan Lev blive en mere indbydende og attraktiv medlemsorganisation?

”Vi skal være mere medlemsorienteret og være dygtigere til at se medlemmernes per­spektiv og behov. Lev skal være tydeligere på, hvad organisationen er, og hvad den kan tilbyde sine medlemmer. Det er virkeligt vigtigt, at Lev har et solidt medlemsfun­dament. Vi er her for mennesker med ud­viklingshandicap og deres pårørende over hele landet. Derfor bliver det for mig en af kerneopgaverne at få udviklet og udbygget medlemsfundamentet, så Lev fortsat kan være en stærk stemme for alle de berørte.”

Hvad mener du er den største udfordring for Lev?

”Vi skal blive endnu skarpere på, hvordan Lev bliver mere synlig både i medierne og ude i lokalsamfundene, hos virksomhe­derne og blandt de øvrige foreninger. Og så skal Lev som organisation være bedre kendt ude i den danske befolkning. Vi skal blive dygtigere til at vise vigtigheden af Levs arbejde for mennesker med udvik­lingshandicap ude i den brede befolkning – det kan bidrage til, at Lev får en stærkere stemme og en større opbakning.”

Hvad er din største force?

”Min store styrke er, at jeg brænder for dét, jeg beskæftiger mig med. At jeg lægger min energi og engagement i dét, jeg laver. Og at jeg helt grundlæggende brænder for at ændre ting i samfundet til det bedre. Og det engagement kører 24/7.”

Hvad er din største svaghed?

”Min svaghed er, at jeg er et utålmodigt menneske. Og det kan godt være en udfor­dring, når man arbejder med den sociale dagsorden, hvor tingene ikke forandrer sig fra den ene dag til anden. Det har flere gange været en udfordring for mig.”

Hvad er min største bedrift?

”At kunne vise mine børn gennem mine egne karrierevalg at man har medansvar for andre mennesker.”

Hvad er min største fortrydelse?

”De gange jeg har begået fejl og ikke har taget mig tid til at stoppe op for at lære af

 

BLÅ BOG

Anette er mor til Aslak på 15 år og Johan på 18 år. Gift med Mik Steenberger.

Anette er oprindeligt fra Nord­jylland, men har boet i Dragør siden 2001.

Hun elsker at motionere, kultur, særligt klassisk musik, og lange gåture ved vandet.

Følg Levs direktør på sociale medier:

@AnetteChristof

linkedin.com/in/anettechristoffersen

 

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 6 2020