18.02.2019

Årsplan 2019

Hovedbestyrelsen har inden for rammen af Repræsentantskabets Handleprogram 2017-2020 fastlagt denne årsplan for Landsforeningen LEVs arbejde i 2019. I Handleprogram 2017-2020 er der fem temaer og 27 programmer. Årsplan 2019 ligger inden for Handleprogrammets ram­mer, men følger en noget anden struktur.

I Årsplan 2019 er der ni prioriterede områder, og inden for hvert område er der givet eksem­pler på emner, der skal arbejdes med i 2019. LEV har desværre ikke ressourcer til at have lige stort fokus på alle de oplistede emner, og den politiske dagsorden i Folketinget og i kommu­nerne kan blive en anden end den forventede ved fastlæggelsen af Årsplan 2019. Der er behov for løbende tilpas­ninger og prioriteringer. De endelige prioriteringer bliver baseret på tilkende­givelser fra Hovedbestyrelsen, kredsene og de tilsluttede fore­nin­ger samt udefrakom­mende og ofte uforudsete udfordringer og muligheder.

Arbejdet i forhold til de forskellige emner bliver understøttet af konkret indsatser. Hver ind­sats under­støtter typisk flere emner – inden for ét område eller på tværs af flere prioriterede om­rå­der. For enhver indsats, der konkret prioriteres, skal der fastlægges mål, aktiviteter, res­sour­­ce­forbrug m.m. i en indsatsbeskrivelse. Det er ambitionen af samarbejdet mellem ”lands-LEV”, LEVs kredse og tilsluttede foreninger samt eksterne partnere skal intensiveres i 2019. Indsats­beskrivelserne skal derfor også fastlægge, hvad der skal ske lokalt og natio­nalt, og de alliancer – med for eksempel andre handicaporganisationer, fagfore­ninger, poli­tikere, private tilbud og offent­lige myn­digheder – der kan styrke styrke indsatsen for mennesker med udvik­lings­hæm­ning og deres pårørende.

I 2019 prioriteres indsatsen for Retsstilling for mennesker med udviklingshæm­ning og deres på­rørende. Dette slår igennem i stort set alle prioriterede områder; f.eks. indgår ”Ret­ten til akti­vi­tetstilbud/beskyttet beskæftigelse af højt niveau og et dagligt miljøskifte” i det priorite­rede område ”Aktivitetstilbud og beskæftigelse”. Flere emner med væsentlige Retsstillings­aspekter kan ikke relateres til et enkelt af de prioriterede områder 2-9; disse tvær­gående emner er opsamlet i Område 1: Retssikkerhed.

I 2019 skal arbejdet for mennesker med omfattende komplekse støttebehov have stor betyd­ning. Dette af­spejles inden for flere prioriterede områder, og det er i gennemgangen nedenfor tyde­lig­gjort, hvor mennesker med komplekse støttebehov vil have særligt fokus. På samme måde har personaleuddannelse, modvirkning af afspecialisering og af færre personale­ressour­cer også tværgående vægt i Årsplan 2019.

Prioriteret Område 1: Retssikkerhed
Retssikkerheden for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende prioriteres i 2019, dels for­di der i disse år er flere lovgivningstiltag, der vil give mål­grup­pen en dårligere retsstil­ling end andre borgere, og dels fordi mennesker med udviklingshæmning ikke bliver behand­let, som den gældende lovgivning tilsiger. Retssikkerheden er i fokus på alle prioriterede om­råder, og ud­fordringer nævnes under de forskellige områder nedenfor; i denne del næv­nes de gene­relle problemstillinger. En særlig opmærksomhed inden for Retssikkerhed er på borgere med komplekse støttebehov, der ofte er i en situa­tion, hvor de hverken kan søge om støtte m.m. eller klage over en afgørelse.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Retssikkerhed i kommunale afgørelser, herunder for ressourcesvage borgere, f.eks. gennem mere tilgængelig relevant information og større lokalt beredskab
 • Styrkelse af værgers forpligtelse til at understøtte og sikre voksne med udvik­lings­hæmnings retssikkerhed i forhold til afgørelser på det sociale område
 • Etablering af en forvaltningsdomstol
 • Indsats for færre tidsubestemte forvaringsdomme
 • Forberedelse til eksaminationen af Danmark ved FN-komitéen i 2020


Prioriteret Område 2: Boliger og livet i boligerne
Dette område prioriteres i 2019, fordi der ses flere nye institutionslignende byggerier, hvor hele livet foregår på samme matrikel afsondret fra det omkringliggende samfund, fordi der mange steder er problemer med personale­res­sourcerne, fordi flere flyttes mod sin vilje, og fordi stadig flere mennesker med udviklings­hæmning og pårørende efterlyser alternativer til de kommunale botilbud. En særlig opmærksomhed vil være på borgerne med komplekse støtte­behov, da det typisk er dem, der rammes ekstra hårdt af de nævnte tendenser.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Retten til egen bolig; ingen tvangsflytninger
 • Boligen er et hjem med fokus på selv- og medbestemmelse, det være sig i forhold til indretning, gæster, mad osv.
 • Ret til etablering af beboer- og pårørenderåd
 • Ledelse og personale skal fokusere på inddragelse, selv- og medbestemmelse samt at give den individuelle kompensation og støtte, som den enkelte beboer har behov for som følge af sit handicap
 • Hjælpen skal følge borgeren og være individuelt udmålt ud fra borgerens behov for kompensation medføre vedkommendes handicap
 • Retten til pædagogisk ledsagelse og udvikling i borgerbetaling
 • Økonomien i boligen skal være transparent og boligbetalingen skal være rimelig
 • Større udbud af boliger, herunder ungdoms- og ældreboliger
 • Personaleuddannelse, modvirkning af afspecialisering, af færre personaleressourcer og af den generelle udhuling af mange botilbud, blandt andet ved at vise de eksempler, hvor ledelsen og personalet sørger for ordentlig forhold på trods af en presset økonomi
 • Fokus på problemer i forhold til borgere med egen selvstændig bolig, der selv skal efter­­spørge vejledning og støtte
 • Det Sociale Tilsyn, myndighedstilsyn og en ærlig kritik i tilsynsrapporterne
 • LEVs boligpolitik


Prioriteret Område 3: Sundhed
Dette område prioriteres i 2019, fordi mennesker med udviklingshæmning lever 14 år kortere end befolkningen generelt, hvilket skyldes manglende fokus på kost og motion, at de hverken selv eller deres støttepersoner har opmærksomhed på og indsigt i sygdomme, og at deres re­habilitering efter behandling ikke prioriteres. En særlig opmærksomhed vil være på borgerne med komplekse støtte­behov, og udfordringer, de møder.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Retten til årligt sundhedscheck
 • Mad og motion på dagsordenen i bostederne
 • Indflydelse på kommunale sundhedspolitikker
 • Rehabilitering
 • Personaleuddannelse, modvirkning af afspecialisering og af færre personaleressourcer, i alliance med Socialpædagogerne Landsforbund med flere.


Prioriteret Område 4: Børnefamilierne
Dette område prioriteres, fordi mange familier med børn med udviklingshæm­ning har behov for at udveksle erfaringer og få støtte i deres møde med det offentlige. Området prio­ri­teres også, fordi LEV ønsker at være en del af børnefamiliernes netværk, ligesom børne­fami­lierne som medlemmerne vil legitimere LEVs indsatser.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Netværk og fællesskaber for pårørende, for eksempel organiseret omkring specialskoler, han­dicapråd, i samarbejde med de tilsluttede fore­ninger samt i alliance med LykkeLiga og andre eks­terne tiltag
 • Støtten fra og kontakten med det offentlige
 • Tidligere diagnosticering og hjælp til familierne, for eksempel med brug af anden terminologi end udviklingshæmning, via Facebook samt via kredse og tilsluttede foreninger
 • Rådgivning til børnefamilierne


Prioriteret Område 5: Uddannelse
Uddannelse er et prioriteret område i 2019, fordi mange børn og unge med udvik­lings­hæm­ning ikke kan være sikre på, at de får et in­di­vi­duelt til­pas­set uddannelsesforløb, sådan at deres ud­viklingspotentiale realiseres i forhold til job eller til at leve et selvstændigt og inkluderet liv.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Mulighed for udsat skolestart skal fastholdes, og oplysning herom til forældrene
 • Individuelt afstemte uddannelsesplaner i grundskolen for alle
 • Foreningspolitisk afklaring i forhold til specialundervisning og inklusion i grundskolen
 • Adgang til efterskoleophold
 • Sikring af forældrenes ret til at få egentlige afgørelser om deres barns skolegang, det være sig fra skoleleder, ungdomsuddannelsesvejleder eller anden forvaltningsperson
 • Retten til en individuelt sammensat særligt tilrettelagt ungdoms­uddannelse (STU) skal fastholdes, for eksempel med opfølgning på STU-evalueringen primo 2019 samt indsats for certificering af STU-udbyderne og -undervisere, gerne i alliance med Consentio og andre interessenter på området
 • Afklaring i forhold til en STU-overbygning
 • Ret til livslang læring, herunder adgang til voksenuddannelse og højskoler


Prioriteret Område 6: Aktivitetstilbud og beskæftigelse
Dette er et prioriteret område i 2019, fordi retten til aktivitetstilbud og beskyttet be­skæftigelse i disse år udhules (flere hjemmedage med mere), og fordi mange visiteres til fleksjob, uden at de kan få eller fast­holde et, hvor de i stedet burde have førtidspension og skånejob.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Fastholdelse af retten til aktivitetstilbud/beskyttet beskæftigelse af højt niveau og et dagligt miljøskifte, hvor tilbuddet er geografisk adskilt fra boligen
 • Tilgang til en bred vifte af job med løntilskud og fleksjob
 • Fortsættelse af KLAPjob i tæt samarbejde med LEVs kredse og relevante organisa­tioner med et forøget fokus på ”efterværn” og jobcoaching
 • Sikring af, at folkepensionister med udviklingshæmning kan fortsætte i deres akti­vi­tets­tilbud eller beskyttet beskæftigelse
 • Sikring af, at mennesker med udviklingshæmning, der er i fleksjob, kan fortsætte i denne beskæftigelse, når de bliver folkepensionister


Prioriteret Område 7: Forsørgelsesgrundlag og økonomi
Dette er et prioriteret område i 2019, fordi mange mennesker med udviklingshæmning i alle aldersgrupper er økonomisk pressede og oplever en dårligere lønudvikling end andre. Mange unge har ikke et ordentligt forsørgelsesgrundlag, under deres ungdomsuddannelse. Mange gen­nemløber ofte ørkesløse ressourceforløb, hvor de skal leve af kontanthjælp. Flere og flere ældre med udviklings­hæm­ning bliver folkepensionister og oplever dermed en indkomsttilbage­gang. Den øgede digitalisering giver særlige udfordrin­ger i forhold til håndteringen af borge­rens midler, både i forhold til bank og til det offentlige, for eksempel SKAT. Borgere med værgemål kan ikke opret­te testamenter.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Sikring af et ordentligt forsørgelsesgrundlag for STU-elever
 • Flere skal hurtigere tildeles førtidspension
 • Et ordentligt forsørgelsesgrundlag for folkepensionister med udviklingshæmning
 • Digitalisering
 • Mulighed for, at borgere under værgemål kan oprette testamenter


Prioriteret Område 8: Foreningslivet, civilsamfundet og relationer

Dette er et prioriteret område i 2019, fordi mange mennesker med udviklings­hæmning – især dem med de største støttebehov – har brug for at blive inddraget i det brede samfund og at fastholde og få nye relationer.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Udvikle og understøtte lokale aktiviteter for at øge livs­kvalitet og inddragelse i civil­samfundet for LEVs målgruppe
 • Flere mennesker med udviklingshæmning skal indgå i personlige venskaber
 • Fastholdelse af folkeoplysning som en mulighed for mennesker med udviklingshæm­ning, herunder sikring af transport til og fra undervisningsstedet


Prioriteret Område 9: Organisationskapacitet

En styrkelse af Landsforeningen LEVs kapacitet er et prioriteret område i 2019, fordi der er be­hov – både lokalt og nationalt – for at styrke LEV som talerør og som netværk for menne­sker med udvik­lings­hæm­ning og deres pårørende. Indsatsen vil også indeholde en strømlining af processer og ressourceanvendelse.

Eksempler på emner, der vil indgå i LEVs prioritering i 2019:

 • Gennemførelse af Organisations- og Kommunikationsudviklingsprocessen med en bred forankring i foreningen og opfølg­ning herpå, herunder i forhold til en fremtids­sikret og mere sammen­hængende orga­nisation, rådgivning og kursus- og uddannel­ses­aktiviteter samt med­lemshvervning
 • Styrket lokal indsats, både hvad angår politisk interessevaretagelse, arrangementer, alliancer med andre, for eksempel gennem netværksmøder, nyhedsmails, styrket erfarings­udveksling for lokale tillidsfolk, ud­­dannelse af han­dicaprådsmedlemmer, nemmere adgang til informationer og flere kommunika­tionsoplæg med et tydeligt afsæt i de lokale ud­fordringer
 • Landskonference 2019, kredscamps og regionale møder
 • Styrket kommunikation lokalt og nationalt, blandt andet med fokus på OKUP, LEVs projekter og virksomhedsområder samt på de gode eksempler på det, der vir­ker
 • Optimering af indsatsen og økonomien på forsikringsområdet
 • Videreudbygning af den internationale projektindsats, sondering af mulighederne for projektarbejde i Østeuropa og deltagelse i internationalt samarbejde
 • Styrkelse af LEV nationale projektfølge med relevante projekter indenfor de priorite­rede områder
 • Fastlæggelse af LEVs engagement som administrator og mulig bygherre på bolig­området
 • Stillingtagen til og eventuel udskiftning af medlems- og økonomisystem samt videre indsats med ind­sam­ling af medlemmernes mailadresser