Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Foto: Jan Sommer

LEV sender kritisk høringssvar om ny servicelov

Regeringens forslag til ny servicelov er et voldsomt angreb på mennesker med udviklingshæmning og andre handicap. LEV opfordrer i sit høringssvar til at forslaget helt forkastes - hvis det vedtages, vil det medføre varige forringelser for borgerne.

NYHED

I høringssvaret udtrykker LEV kritik af en række elementer i lovforslaget. Men det er især samlingen af en række eksisterende tilbudsparagraffer i en såkaldt tilbudsvifte, der giver anledning til kritik. Viften er et markant brud med de eksisterende regler, idet kommunerne får mulighed for at substituere et tilbud med et andet inden for viften.

Blandt de tilbud, som samles i viften, er socialpædagogisk bistand (§ 85), beskyttet beskæftigelse (§ 103) samt aktivitets- og samværstilbud (§ 104) - tilbud som rigtig mange udviklingshæmmede er helt afhængige af i deres dagligdag.

Kommunernes mulighed for at bytte et tilbud ud med et andet inden for viften vil i praksis fratage udviklingshæmmede nogle helt centrale rettigheder, nemlig retten til et beskæftigelses- eller aktivitetstilbud, skriver LEV i høringssvaret:

"Den væsentligste effekt af en sådan tilbudsvifte er imidlertid ikke større fleksibilitet eller bedre match mellem behov og ydelser. Den helt afgørende effekt af tilbudsviften er, at borgere, som i dag har entydige rettigheder til særlige tilbud, fratages disse rettigheder. (…)En kommune vil således med de nye substitutionsregler kunne skønne, at borgeren ikke skal tilbydes et aktivitets- og samværstilbud eller et beskyttet beskæftigelsestilbud, men i stedet ydes socialpædagogisk bistand og pleje i borgerens bolig."

Og kommunerne vil med stor sikkerhed udnytte de nye muligheder for substitution, skriver LEV.

Problematisk gruppeinddeling
Men høringssvaret kommer også ind på andre problematiske elementer i lovforslaget. Det drejer sig blandt andet om indførelsen af en overordnet gruppeinddeling, hvor borgerne inddeles i tre kategorier, der er afgørende for, hvilke ydelser de kan tildeles. Denne gruppeinddeling vil især få alvorlige konsekvenser for udviklingshæmmede med mere beskedent støttebehov, skriver LEV i høringssvaret.

Krav til handleplaner lempes
Endelig er LEV kritisk over for lovforslagets påstand om, at der sker en markant styrkelse af kommunernes pligt til at udrede borgerens vanskeligheder og udarbejde handleplaner. Faktisk sker der en lempelse af kravene til indholdet i handleplanerne i forhold til de nuværende regler i § 141.

Læs mere
Læs hele høringssvaret
LEV og DH udbygger deres kritik af retssikkerheden i reformen af Serviceloven

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.