Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny bekendtgørelse for besøgsforbud på bosteder er trådt i kraft

Der er udsendt nye bekendtgørelse for regulering af besøgsforbuddet på landets bosteder, som betyder, at ledelsen på det enkelte botilbud får mulighed for at træffe individuelle afgørelser om undtagelser fra besøgsforbud for grupper, som har særlig behov for besøg og ikke forstår formålet med forbuddet.

NYHED

Som Lev tidligere har fortalt på lev.dk, er reglerne om besøgsrestriktioner på bosteder blevet ændret som følge af en revision af epidemiloven vedtaget af folketinget i tirsdag. I dag søndag den 5. april har både Social- og Indenrigsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet udsendt nye bekendtgørelser, der giver nærmere information om, hvordan de nye regler skal forstås.

Som udgangspunkt gælder der et besøgsforbud på landets plejehjem, sygehuse og bosteder for nærtstående pårørende. Man skal være opmærksom på, at reglerne både gælder tilbud på voksen-, men også børneområdet. Reglerne fastslår imidlertid, at der kan ske undtagelser fra besøgsforbuddet i forbindelse med kritisk sygdom, eller hvis en person er døende. Herudover kan ledelsen på bostedet som noget nyt træffe en individuel afgørelse om, hvorvidt der kan tillades besøg fra nærtstående pårørende til borgere med en kognitive funktionsnedsættelse, der har et helt særligt behov for besøg, og som ikke kan forstå formålet med besøgsforbuddet.

Det fremgår af bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet:

…Ved kritiske situationer forstås endvidere forældres eller andre nære pårørendes besøg hos en voksen med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen til at forstå og acceptere formålet med besøgsrestriktionerne og dermed har et helt særligt behov for besøg. Beslutning om, hvorvidt der i de i situationer, der er nævnt i 2. pkt., foreligger en kritisk situation, træffes af tilbuddets ledelse. ”

Et nærtstående pårørende forstås som en ægtefælle, samlever eller forældre, men fjernere slægtninge eller f.eks. søskende kan også betragtes som nærtstående, særligt hvis der ikke findes tættere slægtninge. Borgerens opfattelse af spørgsmålet vægter også i denne forbindelse.

Nye regler gælder alle botilbud - også 105-tilbud efter almenloven
Der har i timerne efter offentliggørelsen af bekendtgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet været tvivl om, hvorvidt botilbud oprettet efter almenlovens § 105 også er omfattet af reglerne om besøgsforbud. Tvivlen er opstået, fordi Social- og indenrigsministeriets bekendtgørelse kun nævner botilbud efter servicelovens § 107 og 108. Lev har været i kontakt med ministeriet, som oplyser, at § 105-tilbudene ikke er omfattet af social- og indenrigsministeriets bekendtgørelse, men at disse botilbud efter almenboligloven er omfattet bekendtgørelse fra Sundheds- og ældreministeriet. Her fremgår det af § 1:

Ved plejehjem og plejeboliger forstås kommunale og private tilbud om plejehjem, jf. § 192 i lov om social service, plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v., plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om boliger for ældre og personer med handicap, og friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

Positivt med afklaring
Anni Sørensen, formand for Lev udtaler om de ændrede regler:

- Under hele corona-krisen har Lev opfordret til, at man som pårørende udviser størst mulig forsigtighed og hensyntagen til andre beboere i et botilbud. Alle borgere har brug for kontakt og omsorg fra deres nære pårørende, men mange i botilbud kan være særligt udsat for den risiko som et besøg kan medføre. Eksempelvis på grund af alvorlig sygdom eller svækket helbred. Det er nogle vanskelige balancer, som bedst håndteres med dialog, gensidig respekt og hensyntagen på det enkelte bosted.

- Den nye bekendtgørelsen giver mulighed for, at ledelsen på bosteder kan afgøre spørgsmålet om, hvorvidt der kan ske besøg fra forældre eller andre nærtstående. Det bliver nogle rigtig vanskelige beslutninger, hvor der skal tages maksimalt hensyn til smitterisiko i forhold til andre beboere, som kan være ekstra sårbare. Som pårørende må vi acceptere, at det bliver svært for ledelserne rundt omkring på botilbuddene. Og jeg tror, vi må regne med, at der fortsat er mange som ikke kan få besøg, uanset bekendtgørelsens ændring. Det vil være rigtig svært for mange – både beboere og pårørende.

- Derfor vil jeg gerne gentage min opfordring til at myndighederne sørger for en langt mere offensiv strategi, når det angår værnemidler og corona-test af både beboere og personale i botilbud. Det er en forudsætning for at holde smittespredningen nede – og for at vi snart kan få normaliseret tilværelsen for mennesker med udviklingshandicap i botilbud, siger Anni Sørensen.

Læs mere
Link til bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet
Link til bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet
Socialministeriets orienteringsskrivelse om bekendtgørelsen

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.