Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nødbekendtgørelse giver igen kommuner mulighed for at fravige normale forpligtelser

Social- og Indenrigsministeriet har udsendt en nødbekendtgørelse, der trådte i kraft den 24. december. I lighed med forårets nødbekendtgørelsen giver den nye bekendtgørelse kommunerne mulighed for midlertidigt at fravige forpligtelser på socialområdet som led i håndtering af COVID-19. Det kan igen få store konsekvenser for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Men de nye regler kan kun anvendes efterhånden som der opstår særlige situationer, der gør det nødvendigt.

NYHED

En kommune kan kun foretage ændringer og reduktioner i den hjælp, som borgeren modtager på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Kommunen kan ikke generelt melde ud, at en bestemt ydelse efter serviceloven nu ikke leveres længere: Reduktioner i hjælpen til borgeren ”..kan dog ikke ske ved generelle afgørelser, men skal ske ved en konkret og individuel vurdering i forhold til hver enkelt borger på det pågældende tilbud og dennes behov for hjælp og støtte m.v.”, skriver Social- og Indenrigsministeriet således blandt andet i orienteringsskrivelsen til kommunerne.

Bekendtgørelsen er udstedt for at sikre, at kommunerne har mulighed for at håndtere de svære prioriteringer, som kan opstå med det stigende Corona-smittetryk. Det handler eksempelvis om situationer, hvor mange medarbejdere i løbet af kort tid bliver syge – eller situationer, hvor personale skal varetage andre akutte opgaver i forbindelse med Corona-virussen. Her skal kommunerne have mulighed for at prioritere medarbejdere til der, hvor behovet er størst. Det kan eksempelvis være hjælpen til mennesker med stort støttebehov eller multible handicap, sårbare ældre eller patienter i sundhedsvæsenet.

Med særlig betydning for Levs målgruppe, så giver bekendtgørelsen kort fortalt mulighed for:

  • At undlade at yde rådgivningsydelser efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe en generel beslutning om for eksempel at indskrænke den faktiske adgang til rådgivningsydelserne ved for eksempel kun at rådgive telefonisk eller ved at indskrænke åbningstiden.
  • At undlade at sagsbehandle visse sager efter serviceloven. Kommunen vil kunne træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at behandle en sag eller om midlertidigt at ændre måden, som en sag behandles. Det kan eksempelvis dreje sig om ansøgninger vedrørende beskyttet beskæftigelse, ledsageordning eller handicapbil.
  • At undlade at levere eller reducere leveringen af visse typer serviceydelser. Kommunen får mulighed for at træffe afgørelse om midlertidigt helt eller delvist at undlade at levere en ydelse, som der ellers tidligere er truffet afgørelse om efter serviceloven. Kommunen eksempelvis undlade at yde - eller reduceres omfanget af - socialpædagogisk ledsagelse, aktivitets- og samværstilbud eller tilsvarende. Men som anført indledningsvis kan det kun ske på baggrund af en afgørelse efter bekendtgørelsen i hver enkelt sag.


Flere ydelser er undtaget

Det fremgår af den nye bekendtgørelse, at visse ydelser ikke er omfattet af kommunernes mulighed for at ændre eller reducere ydelser i forbindelse med håndteringen af Corona-virussen.

I sager om midlertidige eller længerevarende botilbud efter § 107 eller § 108 i serviceloven, kan kommunen ikke undlade at sagsbehandle. Uanset Corona-situationen skal kommunen sikre sagsbehandlingen, hvis der er behov for et midlertidigt eller længerevarende ophold på et botilbud. Det samme gælder de særlige sager om flytning uden samtykke (§ 129) og en række typer af sager om anbringelse af børn og unge, underretninger på børne- og ungeområdet mv.

Må aldrig gå ud over sikkerhed og sundhed
Et helt centralt og vigtigt princip i kommunernes håndtering af bekendtgørelsen er imidlertid, at det aldrig må indebære risiko borgerens sundhed og sikkerhed.

I bekendtgørelsens § 9 fremgår således, at ”Reglerne i dette kapitel finder ikke anvendelse, hvis det vil medføre en sikkerheds- eller sundhedsmæssig risiko for den enkelte borger, eller hvis det vil medføre begrænsninger i forhold til akut eller absolut nødvendig hjælp og støtte efter lov om social service…”.

Forberedelse til en ekstra akut situation
Bekendtgørelsen skal primært ses som en forberedelse på situationer, der kan opstå, hvis virusspredning forværres yderligere. Det fremgår tydeligt af orienteringsskrivelsen til kommuner, organisationer og myndigheder: ”Fravigelse af det offentliges forpligtelser og dermed af privates (borgernes) rettigheder kan alene ske i det omfang, hensynet til de overordnede formål overstiger hensynet til den enkelte borger.”

Med andre ord, så kan kommunen kun foretage de helt særlige ændringer, når der konkret er grunde til det som følge af den alvorlige situation med Corona-virus, eksempelvis som følge af personalemangel i sociale tilbud. Og efterhånden som situationen forbedres, skal den oprindelige hjælp genetableres.

Ingen klageadgang
I lighed med forårets nødbekendtgørelse kan man ikke klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser, som er truffet efter den nye bekendtgørelse. Ministeriet begrunder den manglende klageadgang med, at bekendtgørelsen i udgangspunktet bortfalder den 1. marts 2020.

Almindelige afgørelser efter serviceloven, som kommunerne træffer i perioden, men hvor der ikke henvises til bekendtgørelsen, er stadig omfattet af den almindelige adgang til at klage til Ankestyrelsen.

Ikke adgang til udvidet magtanvendelse efter serviceloven
Den nye bekendtgørelse betyder ikke, at kommunen - eller personalet i de enkelte botilbud mv. - får udvidede muligheder for at foretage magtanvendelse eller andre indgreb over for børn, unge eller voksne med eksempelvis udviklingshandicap.

Læs mere
Læs bekendtgørelsen og orienteringsskrivelsen her

Følg Lev på Facebook

Besøg allerede i dag Levs side på facebook. Klik på "Synes godt om", så er du med og kan følge udviklingen på siden.