Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Udsigt til ændringer af STU’en

Som centralt medlem af STU Alliancen har Lev været med til at udarbejde et politikkatalog med forslag til forbedringer af STU’en. Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og undervisningsordførere blandt både opposition og støttepartier har taget godt imod forslagene. Og ministeren har givet udtryk for, at hun er villig til at se på området, når der er kommet styr på corona-situationen

NYHED

KORT FORTALT


MULIGE ÆNDRINGER AF STU'EN

Lev og andre organisationer vil gerne ændre STU’en.

Blandt andet skal den unge have mere indflydelse på valget af uddannelse.

Og det vil også være godt med en uddannelsesportal på nettet, hvor man kan læse om alle STU-skolerne.

Ministeren og andre politikere er enige med Lev i, at der skal gøres noget så hurtigt som muligt.

Af Thomas Holberg, politisk konsulent i Lev

Siden en evaluering af STU i 2017 dokumente­rede en række udfordringer ved uddannelsen, har Lev som centralt medlem af STU Alliancen arbejdet for politisk fokus og forbedringer af ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov. STU Alliancen består af repræsentanter for både brugere, udbydere og ansatte med inte­resse i STU’en, og den har vist sig at være en slagkraftig alliance, som har gjort et indtryk på Christiansborg.

I STU Alliancen er der en fælles opfattelse af, at der er fire udfordringer på området, der bør gøres noget ved:

  1. Unge i målgruppen har ikke altid tilstrække­lig indflydelse på valget af uddannelsestilbud
  2. Der mangler overblik over valgmulighederne for de unge
  3. Der er ingen kvalitetskrav til skolerne – ingen regler om tilsyn eller godkendelse
  4. De unge oplever store problemer i overgan­gen til det, som kommer efter STU’en

På en møderække har Lev, sammen med andre repræsentanter for STU Alliancen, fremlagt disse udfordringer for en bred kreds af politi­kere herunder undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil. Politikerne kunne godt se problemerne og viste både stor sympati og op­bakning. De var enige med alliancen i behovet for løsninger, og de ville gerne arbejde videre med problematikken. Så kom corona sidste forår, og processen gik lidt i stå.

Politikkatalog

For at sparke gang i processen igen udarbejdede alliancen sidste efterår et politikkatalog med forslag til løsninger.

Kataloget indeholder forslag om oprettelse af en uddannelsesportal, der kan give over­blik over skoler og uddannelsesmuligheder på

STU-området. Det bliver også foreslået at stramme visitationen, så kommunens eget STU-tilbud ikke kan deltage i beslutningen om valg af STU. Den unges ønske til valg af STU skal skrives ind i uddannelsesplanen. Hvis kommunens beslutning ikke stemmer overens med den unges ønske, skal der gives en faglig begrundelse. Der bør også indfø­res uddannelsestilsyn med STU-skolerne. Endelig peger kataloget på behovet for en overbygning og særligt tilrettelagte beskæfti­gelsesforløb for den del af målgruppen, hvor beskæftigelse er relevant. (STU Alliancens po­litikkatalog kan findes på Levs hjemmeside.)

Politikkataloget blev i efteråret 2020 præ­senteret på en ny møderække med ordfører­ne og et møde med Børne- og Undervisnings­ministeren – igen med positiv respons.

Mest interessant på samrådet var måske nok ministerens bemærkninger om problemerne med uvildig visitation og de unges manglende mulighed for at påvirke valget af STU

Thomas Holberg, politisk konsulent i Lev

Samråd i Folketinget

I starten af februar havde Ellen Trane Nørby (V), Anni Matthiesen (V) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) indkaldt til samråd i Fol­ketinget. Omdrejningspunktet for samrådet var en konkret sag fra Silkeborg, men også STU Alliancens politikkatalog, som Pernille Rosenkrantz-Theil havde med og citerede fra under mødet. Børne- og Undervisningsmini­steren anerkendte, at der var udfordringer på området, og hun mente, at alliancens forslag var et godt udgangspunkt for løsninger og det videre arbejde.

Hun ville gerne have været i gang med opgaven, men håndteringen af corona havde lagt beslag på ministeriets ressourcer. Adspurgt af oppositionen om en tidshorisont svarede hun, at hun med forbe­hold for corona stærkt gik fra, at man kom i gang med arbejdet i løbet af 2021.

Finansiering og organisering af STU’en

Mest interessant på samrådet var måske nok ministerens bemærkninger om problemerne med uvildig visitation og de unges mang­lende mulighed for at påvirke valget af STU. Her mente hun, at der bør kikkes på den nuværende finansiering og organisering af STU-området, fordi den giver nogle uheldige økonomiske incitamenter. Selvom Pernille Rosenkrantz-Theil på ingen måde lagde sig fast på en endelig model, kan man vanskeligt tolke hendes udtalelse anderledes end, at den nuværende kommunale forankring er i spil.

Analysen – hvad kommer der til at ske

Intet er givet eller garanteret i politik, hvor alle forudsætninger kan blive ændret på ganske kort tid. Men alt andet lige er det min vurdering, at sporene er lagt til en række æn­dringer på STU-området. Det er overvejende sandsynligt, at der kommer ændringer, når det gælder tilsyn og certificering af STU-skoler, ligesom jeg også ser oprettelsen af en uddannelsesportal i nær fremtid - afhængigt af corona-udviklingen.

Men herudover venter der en meget svær og kompleks diskussion om STU-områdets forankring og finansie­ring – en debat med åbenlyse paralleller til den overordnede debat om handicapområ­det, som kører for tiden. Udfaldet af denne diskussion er meget mere usikker. Uanset hvad er det helt sikkert en diskussion, som både Lev og STU Alliancen vil følge nøje og forsøge at præge udfaldet af.

Overgang og overbygningen

Endelig er der spørgsmålet om overgangen efter STU, overbygning og særligt tilrettelag­te beskæftigelsesforløb for den del af mål­gruppen, hvor arbejdsmarkedet er relevant. Det er helt sikkert også et område, hvor der er bred erkendelse af problemet og vilje til at drøfte ændringer og løsninger. Men meldin­gen fra politikerne er også, at man først vil se på problemerne i selve STU’en og så i anden omgang overgangen efter STU og forholdet til beskæftigelsessystemet.

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 2 2021

Medlemmer af STU-alliancen

Lev, Foreningsfællesskabet Ligeværd, Danske Handicaporganisationer, HKI Con­sentio, CP Danmark, Hjerneskadeforeningen, ADHD-foreningen, Landsforeningen Autisme, Muskelsvindfonden, Danmarks Lærerforening, Produktionsskoleforeningen, Foreningen af Frie Fagskoler, Efterskoleforeningen, Skolelederforeningen v. Faglig klub for ledere i specialskolerne, LOS – de private sociale tilbud, Glad Fonden, Uddannelsesforbundet, Socialpædagogerne.

KORT FORTALT


MULIGE ÆNDRINGER AF STU'EN

Lev og andre organisationer vil gerne ændre STU’en.

Blandt andet skal den unge have mere indflydelse på valget af uddannelse.

Og det vil også være godt med en uddannelsesportal på nettet, hvor man kan læse om alle STU-skolerne.

Ministeren og andre politikere er enige med Lev i, at der skal gøres noget så hurtigt som muligt.

Lev Magasinet 2 2021

- Portræt: Monica Lylloff - Kvinde bag #enmillionstemmer
- Tema: Sommerferie i coronaens kølvand
- Skuespiller: "Følg jeres drømme"

 

Følg debatten på Facebook

Besøg Levs side på Facebook og følg eller i deltag i debatten om netop dette emne.