shutterstock_232112920.jpg Foto: Shutterstock 14.10.2016

Besparelser kan føre til mere magtanvendelse

LEV har netop afgivet høringssvar på et lovforslag, som LEV ser som endnu et skridt ud på og ned ad en glidebane, hvor besparelser på den pædagogiske indsats fører til behov for mere magtanvendelse, som fører til mulighed for besparelser på den pædagogiske indsats, som fører til…

LEVs bemærkninger til ’udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (undersøgelse af effekter, aflåsning af værelser og afdelinger om natten samt oprettelse af særlige isolationsrum)’ består, udover enkelte bemærkninger til de specifikke tiltag i forslaget, af en bekymring over den retning, som udviklingen på området tager i disse år:

”Det er en trist udvikling, at vi i disse år konstant ser initiativer, der sigter på at give myndigheder og personale i sociale foranstaltninger nye beføjelser til at foretage indgreb og egentlig magtanvendelse over for sårbare borgere – ikke mindst udviklingshæmmede og sindslidende. Især fordi vi aldrig ser danske regeringer, der tager initiativer, som reelt sikrer flere økonomiske og faglige ressourcer, der kan fastholde og videreudvikle kvaliteten af det sociale arbejde i forhold til disse borgere.

Faktisk er tendensen den stik modsatte. Der er i årevis gennemført den ene markante besparelse efter den anden på indsatsen for mennesker med udviklingshæmning og andre med handicap. Besparelser, som enhver sund fornuft tilsiger, har stor betydning for risikoen for konflikter og ligefrem vold mellem borgere i diverse sociale tilbud og foranstaltninger – og mellem borgere og personale.”

I høringssvaret opfordrer LEV regeringen og Folketingets partier til at overveje, hvor vi ender, hvis udviklingen fortsætter som hidtil. For det eneste svar på de problemer, der opstår i kølvandet på de mange - og tilsyneladende fortsatte - nedskæringer i den pædagogiske indsats, synes at være øgede magtbeføjelser til personalet, straffelignende tiltag, øget kontrol, højere fængselshegn og lignende.

Nye ressourcebesparelser via mere magtanvendelse?
Faktisk går LEV så langt i sine bemærkninger, at det mere end antydes, at de foreslåede ”ordninger i realiteten har et ressourcebesparende sigte”. LEV anser det i hvert fald som et forsøg på at håndtere de uholdbare forhold, der er opstået som følge af allerede gennemførte besparelser på den pædagogiske indsats. Som det videre formuleres i høringssvaret:

”Det er stærkt kritisabelt, når magtanvendelse og frihedsberøvelser sættes i værk for at undgå at tilføre de økonomiske og faglige ressourcer, som er nødvendige for at yde en kvalificeret pædagogisk indsats for sårbare mennesker. I den forstand bliver lovforslagets nærmest rituelle gentagelse af, at indgrebet over for borgeren kun må gennemføres, såfremt der ikke kan opnås resultater med pædagogisk indsats, en hul frase.”