02.07.2020 Levs rådgivning og Levs Aftentelefon holder åbent hele sommeren

Set i lyset af de særlige omstændigheder, som Corona-krisen har medført, har Lev besluttet at holde Levs rådgivning åbent i hele sommerferie-perioden. Så har du brug for råd og vejledning om besøgsrestriktioner, STU-plads eller noget helt tredje, så tøv ikke med at tage kontakt til Levs rådgivning enten via mail eller telefon. Se mere nedenfor.

Det kan også være, du har brug for en god støttende snak, hvis du eksempelvis sidder inde med et dilemma eller en bekymring, du gerne vil have hjælp og støtte. Her kan de erfarne kræfter i Levs Aftentelefon hjælpe og støtte dig. De sidder også klar hele sommeren igennem. Så giv dem endelig et ring. Se mere nedenfor.

16.06.2020 NY HJEMMESIDE: Sammen Digitalt mod ensomhed

Corona-krisen har vist, at mange mennesker med udviklingshandicap er ensomme. En del pårørende har imidlertid under nedlukningen også fundet ud af, at forskellige digitale kommunikationsværktøjer kan bruges til at holde kontakten ved lige. På en ny hjemmeside giver Lev en let og overskuelig oversigt over værktøjerne, og hvordan de bruges

Corona-krisen har eller har haft store konsekvenser for mange af os – måske for os alle. Og mange har sikkert følt sig lidt ensomme eller isolerede, men for mennesker med udviklingshandicap kan det være ekstra udfordrende, både fordi mange bosteder har været – og stadig er – underlagt besøgsrestriktioner i større eller mindre grad, men også fordi det kan være svært at forstå, hvorfor mor, far eller vennerne pludselig ikke kommer på besøg.

Mange, ofte ældre, mennesker med udviklingshandicap lever et liv i ensomhed med ganske få besøg og ganske få besøgende. Men siden Danmark ’lukkede ned’, er der kommet mange flere til – og disse ’nye’ ensomme har rigtigt svært ved at forstå, hvorfor mor, far eller andre i netværket nu lige pludselig ikke kommer på besøg mere, til stor frustration for begge parter. Samme problem står mange elever i landets specialskoler og STU’er med, da hele deres sociale netværk oftest er knyttet til netop deres skole, og da de, i modsætning til andre børn og unge, ofte ikke er bekendte med de sociale medier.

Problemet med ensomhed og isolation for mennesker med udviklingshandicap er dog på ingen måde nyt, men det er blevet væsentligt større og meget tydeligere i kraft af epidemien. Og netop det, at det blev så tydeligt med Corona-krisen, gjorde, at Folketinget afsatte midler til, at Lev kan forsøge at gøre noget ved problemet. Resultatet er hjemmesiden www.sammendigitalt.dk, der fortæller om nogle af de mange digitale kommunikationsværktøjer, der findes.

Udfordringer i ’begge ender’
Sammen Digitalt er målrettet pårørende, som ikke bare lige giver sig i kast med sociale medier. Men også pædagogisk personale, der kan have en udfordring i forhold til at støtte med kommunikationen og at hjælpe med at holde de sociale kontakter ved lige. Ofte ved personalet ikke, hvordan de skal hjælpe, og det kan virke uoverskueligt med mange forskellige behov og kompetencer blandt beboere – og pårørende, venner og bekendte til beboeren.

Søskende, fætre, kusiner, onkler og tanter
Med de digitale værktøjer får mange flere  mulighed for at holde kontakten med deres pårørende og bekendte med udviklingshandicap – og det gælder faktisk begge veje. For at så mange som muligt kan være med, er værktøjerne, der beskrives på siden, nogle alment kendte, gratis og ikke mindst simple at bruge. Tanken er, at hvis det er værktøjer, som folk i forvejen kunne finde på at bruge også i andre relationer, ja, så er der også større chance for, at de vil tage det til sig. På denne måde kan for eksempel også den kusine, man kun møder en gang om året, og som aldrig kommer på besøg på bostedet, være med til at skabe og holde kontakt.

Sammen Digitalt
www.sammendigitalt.dk kan du få overblik over nogle af de mere simple og gængse digitale kommunikationsværktøjer, så det bliver lettere at vælge det rigtige. Her kan du se, hvilke ’devices’ - mobiltelefon, tablet eller computer - de virker på og lidt om, hvad de kan bruges til, og hvor komplicerede de er at bruge.

Når du har fundet det rette værktøj, så kan du benytte simple trin-for-trin guides til opsætning og efterfølgende kommunikation. Guiderne kan både bruges direkte på siden, men de findes også i printvenlige versioner, hvis du ønsker at have en papirversion læggende ved siden af dig, mens du installerer, og måske de første par gange du skal ’ringe op’.

Men siden indeholder også en række forslag til, hvordan du kan benytte værktøjerne, så det ikke ’bare’ bliver telefonopkald med video på. Det kunne for eksempel være, at du kan bruge værktøjerne til at ’tage på gåtur sammen’ – at ’lave mad sammen’ – at ’se en fjernsynsudsendelse sammen’ – at ’køre en tur sammen’ i bil og så videre. Håbet er, at disse eksempler kan inspirere til at bruge værktøjerne til mange andre ting end bare et videoopkald. Så kan du i stedet for at fortælle om, hvad du har oplevet, tage modparten ’med’ i oplevelsen.

Selvfølgelig kan de digitale værktøjer ikke erstatte de fysiske besøg og møder, men de kan blive et nyttigt og givtigt supplement. Forhåbentlig kan man supplere det ugentlige besøg med et par ’digitale besøg’ – både den ene og den anden vej.

26.06.2020 Nu starter evalueringen af det specialiserede socialområde

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har i dag offentliggjort kommissoriet for evalueringen af det specialiserede socialområde, herunder ikke mindst handicapområdet. Der lægges op til undersøgelser og analyser, der skal danne grundlag for styrkelse af indsatsen for mennesker med behov for en specialiseret indsats. Levs landsformand glæder sig over, at arbejdet nu sættes i gang, og ser frem til involveringen i arbejdet.

I forbindelse med dannelsen af den socialdemokratiske mindretalsregering efter valget i sommeren 2019, blev der udarbejdet et såkaldt forståelsespapir, hvor det blandt andet fremgik, at en ny regering vil arbejde for ”kvalitet og retssikkerhed i tilbuddene til mennesker med handicap og funktionsnedsættelser, og indsatsen skal være præget af en høj faglighed og den nødvendige specialisering.” En vigtig del af realiseringen af de målsætninger var at gennemføre en evaluering af den nuværende planlægning og organisering af  handicapområdet med henblik på at styrke indsatsen, den nationale vidensdeling og sikre den mest hensigtsmæssige opgavefordeling mellem kommuner og regioner.” 

Den evalueringsopgave har Social- og Indenrigsministeriet nu udarbejdet et kommissorium for, som social- og indenrigsminister Astrid Krag præsenterede ved en reception i ministeriet her til morgen.

Evalueringsarbejdet skal foregå i tre spor, hvoraf de to første nu sættes i gang. Spor 1 er en bred afdækning af målgrupper, tilbud og organiseringen på det specialiserede socialområde. I spor 2 udvikles en model for, hvordan man kan analysere de enkelte målgrupper og deres behov. De to første spor danner grundlaget for spor 3, hvor der senere vil blive set på, hvordan området indrettes bedst muligt.

Levs landsformand, Anni Sørensen, glæder sig over, at den lovede evaluering kommer i gang:

- Baggrunden for evalueringen er den bekymring for alvorlig afspecialisering, som Lev og andre handicaporganisationer har peget på i årevis. Med den debat, som udspandt sig forud for folketingsvalget i 2019, lykkedes det endelig at få det på den nationale dagsorden. Derfor er jeg også glad og forventningsfuld i forhold til evalueringen. Vi har i den grad behov for at styrke kvalitet, specialisering og retssikkerhed – og det er evalueringen første skridt hen imod, siger Anni Sørensen.

Anni Sørensen mener, at kommissoriet for evalueringen, peger mange af de rigtige steder hen, og hun ser frem til, at Lev bliver inddraget i arbejdet.

- Kommissoriet har stort fokus på kvaliteten i de forskellige specialiserede tilbud på socialområdet, herunder behovet for at udvikle en specialeplan. Og det er også vigtigt. Men vores erfaringer viser entydigt, at der også er behov for fokus på borgerens retssikkerhed og den kommunale myndighedssagsbehandling. Det hjælper så at sige ikke meget, at vi har højt specialiserede tilbud på socialområdet, hvis ikke de borgere, som har behov for dem, rent faktisk også visiteres til dem. Den dimension er med i kommissoriet, og den skal have stor fylde, siger Anni Sørensen.

Evalueringsarbejdet løber henover 2020 og 2021. Spor 1 og spor 2 igangsættes med det samme, og forventes afsluttet i henholdsvis 2020 og 2021. Sideløbende med spor 1 og 2 udarbejdes løsningsforslag (spor 3) med henblik på drøftelse med de politiske partier i 2021.

11.06.2020 Drømmen er at være en del af fællesskabet: KLAPjob

Vi har skabt 3.600 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!

Der har i mange år været talt om og forsøgt at skaffe jobs til mennesker med særlige behov. Lev har knækket koden i forhold til mennesker med kognitive vanskeligheder.

KLAPjob-medarbejdere er lige så forskellige som alle andre på arbejdsmarkedet. De konkrete forventninger til arbejdsmarkedet kan være uklare, men fælles for medarbejderne er, at de ønsker at være en del af fællesskabet.

KLAPjob gør det enkelt at opfylde drømmen
KLAPjob har altid 200 ledige job til rådighed. Ved det første møde mellem kandidaten og KLAPjob-konsulenten sørger konsulenten for at

  • gøre jobønskerne meget konkrete
  • lytte og oversætte til realistiske muligheder
  • foreslå konkrete, ledige job med det samme
  • være konkret i forhold til, hvad det enkelte job kræver


KLAPjob-konsulenten tager altid udgangspunkt i kandidatens kompetencer og støttebehov, sådan at der hele tiden er fokus på arbejdet og ikke på handicappet som begrænsning.

Indsats for mange handicapgrupper
KLAPjob har kandidater med en bred vifte af kognitive handicap, fordi virksomhedernes tilgang til medarbejderne er ret ensartet. Der tages hensyn og stilles krav. Det gælder
uanset om der er tale om mennesker med udviklingshæmning, mennesker med autisme, spasticitet, psykisk sårbare unge eller andre handicap.

For den enkelte kandidat betyder det, at virksomheden og arbejdsfællesskabet bliver et diagnosefrit område, hvor der lægges vægt på deres kompetencer og ikke på deres handicap.