28.08.2019 Så er det tid for en styrkelse af velfærden

Sommerferien er slut, og der er lagt op til et spændende efterår. Den nye regering skal forhandle sin første finanslov – og de årlige økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne er i gang.

Leder af Anni Sørensen, formand for LEV

Folketingsvalget blev kaldt et klimavalg, og fremtiden for vores klode var rigtig nok et af de områder, hvor partierne konkurrerede intenst om vælgernes gunst. Men for mig at se, er der ingen tvivl om, at den nye socialdemokratiske regering også kom til magten på løfter om at styrke velfærden. Også velfærden for mennesker med udviklingshandicap.

De kommende måneder og år vil vise, om der bliver leveret på disse løfter. Men indtil videre har jeg valgt at være behersket optimist. Det såkaldte forståelsespapir mellem regeringen og dens støttepartier indeholder et afsnit om handicapområdet, der tydeligt afspejler en erkendelse af, at der er behov for at styrke kvaliteten i indsatsen og retssikkerheden for borgere med handicap. Og på mit nylige møde med den nyudnævnte social- og indenrigsminister, Astrid Krag, oplevede jeg samme erkendelse af situationen.

Sommerens store mediefokus på de igangværende besparelser i Københavns Kommune er et tydeligt eksempel på de udfordringer, som den nye regering skal levere svar på nu og henover de kommende år.

Besparelserne i København er triste og uhyrlige. Sårbare mennesker får besked om at fraflytte deres bolig gennem mange år, dagtilbud og beskæftigelse beskæres til et absurd niveau, og muligheden for socialpædagogisk ledsagelse barberes kraftigt. Det har LEV København og lokale aktivistgrupper kæmpet bravt for at få trukket tilbage, men vi ved endnu ikke, hvor det hele lander.

Men København er slet ikke enestående. Landet over er der gennemført den ene sparerunde efter den anden – med omfattende konsekvenser for borgere med udviklingshandicap og deres pårørende. De mange sager fra blandt andet København har nu også været med til at få Christiansborg-politikernes øjne op for effekterne af besparelserne. Fortællinger fra de borgere, der bliver ramt af besparelserne, gør en stor forskel. De bliver hørt - også inde på Christiansborg.

Konkrete mennesker og fortællinger viser, at der bag de mange tabeller og grafer, som er på bordet i de aktuelle økonomiforhandlinger mellem regeringen og kommunerne, gemmer sig mennesker, hvis tilværelse er helt afhængig af et ordentligt velfærdssamfund.

Kampen mod besparelser på handicapområdet er både en landsdækkende og en lokal kamp. Vi har brug for, at regeringen giver kommunerne langt bedre økonomiske rammer for at levere en rimelig velfærd. Men kampen er også lokal – i handicaprådet, i pårørenderådet, i LEV kredsens dialog med kommunens socialudvalg – for det er her, vi skal sørge for at rammerne omsættes i konkrete forbedringer for mennesker med udviklingshandicap.

I det arbejde skal vi formå både at være i dialog med regering, folketinget og KL – og med lokale politikere og embedsmænd. Vi skal etablere stærke alliancer med lokale græsrødder og aktivister og udnytte de forskellige styrker, vi hver især har. Ja, det bliver et spændende efterår.

Lederen blev bragt i LEV Bladet nr. 5 2019

15.08.2019 49 organisationer: Satspuljen skal bruges til udsatte

LEV og 48 andre organisationer har sammen skrevet til socialminister, Astrid Krag, og Folketingets partiledere om de resterende midler i satspuljen.

Organisationerne frygter nemlig, at socialområdet og civilsamfundet bliver tabere i skiftende regeringers økonomiske prioriteringer, og at den resterende del af satspuljemidlerne vil blive brugt på drift på socialområdet i stedet for konkrete sociale projekter, der har til formål at hjælpe og støtte udsatte.

For at sikre, at socialområdet, herunder civilsamfundet, ikke bliver nedprioriteret i fremtidige finanslovsaftaler, opfordrer organisationer i fællesskab til, at Folketingets partier ”slår ring om reserven og indgår en bred politisk aftale om udmøntningen heraf.” I den forbindelse kommer organisationerne med to anbefalinger til prioriteringen:

  1. Prioritér reserven til metodeudvikling på socialområdet. Der skal være plads til at udvikle nye former for socialt arbejde, og det er oplagt, at den resterende reserve bliver brugt til dette formål. Satspuljen har gennem årene netop understøttet eksperimenter, der er blevet til permanente indsatser.
  2. Prioritér reserven til civilsamfundets sociale arbejde. Med civilsamfundet menes frivillige og sociale organisationer med det til fælles, at de ikke – eller kun i begrænset omfang - lever af at sælge ydelser til kommunerne med hjemmel i lovgivningen. Det er blandt andet væresteder, rådgivnings- og behandlingstilbud til hjemløse, mennesker med psykisk sygdom, kronisk sygdom, funktionsnedsættelse og handicap, mennesker i prostitution og misbrug, flygtninge, unge udsatte, mennesker i sorg, voldsramte og mange andre. Tilbud, som ofte er i tæt samspil med det offentlige i mere eller mindre formelle samarbejdskonstellationer. Vi vil ligeledes slå et slag for, at en fremtidig model i videst muligt omfang tager afsæt i den virkelighed civilsamfundet opererer i, når det gælder eksempelvis rammer for administration, dokumentation mm.
05.09.2019 Skarp kritik af Køge Kommune fra LEV

I et kritisk brev til borgmesteren i Køge Kommune kritiserer LEV i skarpe vendinger kommunens håndtering af sagen om bostedet Føllehavegård, der nu står til at skulle lukke.

Siden 2009 har Køge Kommune lovet de pårørende til beboerne på bostedet Føllehavegård, at der var et erstatningsbyggeri på vej inden for den nærmeste fremtid, da bostedet ifølge Socialtilsynet var utidssvarende, nedslidt og ikke svarede til beboernes behov. Men der er ikke sket noget fra kommunens side. Derfor er Socialtilsynet nu kommet med et påbud om en handlingsplan fra kommunens side. Køge kommune har så valgt at melde ud, at løsningen er en lukning af Føllehavegård. Kommunen har haft viden om bostedets tilstand i mange år og har altså undladt at handle på det. Nu står bostedet til at skulle lukke, personalet bliver derfor opsagt og beboerne skal nu tvangsflyttes. Nogle af beboerne har boet på bostedet i over 20 år.

LEV retter henvendelse til borgmester
LEV har løbende været i tæt kontakt med de pårørende, og har nu skrevet et kritisk brev til Køges borgmester, Marie Stærke.  Heri kritiseres kommunens håndtering af sagen og ikke mindst, at politikerne i Køge Kommune ikke har handlet på at skabe de rette rammer for Føllehavegård og dermed undgå en intervention af Socialtilsynet, der kan føre til lukning af stedet til stor skade for beboerne på stedet samt deres pårørende. I brevet bliver borgmesteren også opfordret til at udsætte beslutningen om lukningen af Føllehavegård. Samtidig opfordrer LEV til, at der bliver iværksat en grundig redegørelse af, hvordan beboerne sikres en ordentlig behandling efter en eventuel lukning.  

Pårørende samler sig
På baggrund af kommunens håndtering af sagen er en række pårørende nu gået sammen i et forsøg på at forhindre en lukning af Føllehavegård. Eller i det mindste for at sikre, at beboerne på bostedet får de optimale betingelser efter en eventuel lukning af bostedet. Derfor vil de nu afholde et borgermøde, hvor repræsentanter for socialudvalget i Køge Kommune også deltager. Her vil LEV også deltage og stille kritiske spørgsmål til politikerne i Køge.
Det bliver politisk besluttet, hvad der skal ske med beboerne og personalet på Føllehavegård her i begyndelsen af september.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne