Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vedtægter for Lev

Levs gældende vedtægter blev vedtaget på ordinært repræsentantskabsmøde den 5. november 2022.

Vedtægter for Lev

Indhold

§ 1. Navn og hjemsted
§ 2. Idegrundlag og formål
§ 3. Medlemmer
§ 4. Kredse
§ 5. Tilsluttede landsdækkende foreninger
§ 6. Repræsentantskab
§ 7. Hovedbestyrelsen
§ 8. Formandskabet
§ 9. Udvalg
§ 10. Regionsmøder
§ 11. Generelle bestemmelser
§ 12. Tegningsret
§ 13. Regnskab
§ 14. Ændring af vedtægter
§ 15. Landsforeningens opløsning
§ 16. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Tillæg 1: Forskudte valg i valggrupperne jf. § 6 stk. 13

§ 1. Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er: Lev. Dens hjemsted er adressen for Levs sekretariat.

§ 2. Idegrundlag og formål

Stk. 1. Lev arbejder for en stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udvik­lings­handicap og deres pårørende:

 • Lev er et forum og talerør for mennesker med udviklingshandicap og deres familier
 • Lev arbejder for at udbrede viden og hold­ninger, der bygger på anerkendelse af mennesker med udviklingshandicap i et mangfoldigt samfund
 • Lev arbejder for de samfundsmæssige ret­tigheder for mennesker med udvik­lings­handicap og deres familier.

Lev belyser og arbejder til stadighed for for­bedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshandicap.

Stk. 2. Levs formål er at

 1. repræsentere mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende udadtil, særligt i forhold til Folketinget, Regeringen, regioner og kommuner, EU samt de i tilknytning hertil nedsatte råd, udvalg m.v.
 2. skabe forståelse for og aktivt påvirke til forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.
 3. skabe sammenhold, sociale netværk og støtte specielle formål herunder forskning til gavn for mennesker med udviklingshandicap.
 4. give rådgivning samt vejledning ved bl.a. at producere relevant informationsmateriale, herunder et foreningsblad, brochurer og websider.
 5. arbejde for forbedringer for alle mennesker med udviklingshandicap bl.a. i et samarbejde med politikere og andre, som formidler det offentliges service.
 6. udbyde og afholde kurser og konferencer samt sprede forskningsbaseret viden og information, som medvirker til stadig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshandicap.
 7. samarbejde internationalt med ligesindede organisationer for at støtte mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende globalt.

Stk. 3. I arbejdet for opfyldelsen af sine formål baserer Lev sig på de værdier og principper, der er nedfældet i FNs Handicapkonvention.

Stk. 4. Som fremadrettede pejlemærker for indsatsen arbejdes efter visioner, der fastlægges af Levs repræsentantskab.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som Levs medlemmer kan optages enkeltpersoner og familier (herefter kaldet medlem­mer). Familiemedlemmer udgør to medlemmer.

Stk. 2. Landsdækkende foreninger og lokale foreninger/grupper kan optages som medlemmer.

Stk. 3. Firmaer, selskaber, offentlige myndigheder, service- og behandlingstilbud o. lign. kan optages som medlemmer

Stk. 4. Forudsætningen for opnåelse af medlemskab er, at man kan tilslutte sig Levs idé­grundlag og formål.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan træffe beslutning om eksklusion af medlemmer, der offentligt og vedvarende skader mennesker med udviklingshandicap og deres pårørendes omdømme og interesser samt på afgørende måde afviger i tale og skrift fra Levs idegrundlag og formål. Enhver afgørelse om eksklusion kan på medlemmets anmodning prøves ved efterfølgende repræsentantskabsmøde.

Stk. 6. Medlemmerne, foreningsmedlemmer og lokalforeningsmedlemmer betaler til Lev et kontingent, der fastsættes af repræsentantskabet på dets ordinære møder.

Stk. 7. Såfremt et medlem uanset type ikke indbetaler kontingent til et af Hovedbestyrelsen fastsat tidspunkt, betragtes medlemmet uanset type som udmeldt.

Stk. 8. Medlemmer fordeles ved indmeldelsen på den kreds, hvor de er hjemmehørende. Med­lemmet kan ved indmeldelsen eller ved senere skriftlig meddelelse til Lev tilslutte sig en anden kreds end den, hvor medlemmet er hjemmehørende, eller helt fravælge tilknytningen til en kreds.

Stk. 9. Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til Levs sekretariat med mindst en måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4. Kredse

Stk. 1. Lev består af lokale afdelinger i form af kommunekredse, fælleskommunekredse (kredse omfattende flere kommuner). Der kan maksimalt etableres en kreds i en kommune.

Stk. 2. Kredsenes formål er at arbejde for opfyldelse af Levs idegrundlag og formål, jf. Ved­tægter for Levs kommunekredse. Kredsene tilrettelægger og prioriterer selv sine aktiviteter på baggrund af ressourcer, interesser, kompetencer og netværk.

Stk. 3. Levs repræsentantskab udarbejder en standardvedtægter for kredsene. Eventuelle ønskede afvigelser fra disse kan i tiden mellem repræsentantskabsmøderne foreløbigt god­kendes af Levs hovedbestyrelse, men skal for at være endeligt gyldige forelægges og godkendes på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 4. Levs hovedbestyrelse godkender oprettelse og sammenlægning af kredse. Hovedbestyrelsen kan med to-tredjedels flertal beslutte at trække godkendelsen af en kreds tilbage. Hovedbestyrelsen vedtager procedurer for oprettelse og sammenlægning af kredse.

Stk. 5. Levs hovedbestyrelse godkender opdeling af fælleskommunekredse. Hovedbestyrelsen vedtager procedurer for opdeling af fælleskommunekredse.

Stk. 6. Opdeles en fælleskommunekreds ved godkendelse af Hovedbestyrelsen i flere kommune-kredse, opdeles medlemmerne efter geografisk tilhørsforhold. Det enkelte medlem kan efter­følgende vælge at tilhøre en anden kreds, jf. § 3, stk. 9.

Stk. 7. Opdeles en fælleskommunekreds ved godkendelse af en eller flere kommunekredse, opdeles medlemmerne efter geografisk tilhørsforhold. Det enkelte medlem kan efterfølgende vælge at tilhøre en anden kreds, jf. § 3, stk. 9.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om den service, Sekretariatet skal tilbyde kredsene.

Stk. 9. Repræsentantskabet fastsætter tilskuddet til kredsene.

Stk. 10 Kredsene kan danne ejendomsfællesskaber. Formålet er ejerskab og drift af fast ejendom fortrinsvis til brug for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende samt udlodning af overskud til kredsens medlemmer. Efter hensættelse af nødvendige beløb til vedligeholdelse og reno­vering af bygninger samt nyanskaffelser af løsøre fordeles eventuelt overskud mel­lem de tilsluttede kommune- og fælles­kommune­kredse i forhold til de pr. 1.1. i regnskabsåret registrerede Lev-med­lemmer. Eventuelt under­skud fordeles efter samme principper som fordeling af overskud. Dog kan ejendomsfælleskabet beslutte, at over­skud tillægges dens formue, samt at under­skud afholdes af ejendomsfælleskabet. Kredsene vælger en bestyrelse og driver ejendommen efter de principper, der fastlægges af Hovedbestyrelsen med udgangspunkt i de tidlige­re standardvedtægter for ejendomskredse.

Stk. 11. Kredsene råder og disponerer over egen formue og egne midler.

Stk. 12. Kredsen hæfter ikke med sin formue for Levs eller andre kredses forpligtelser.

Stk. 13. Kredsene er som afdelinger ansvarlige for at aflægge regnskab årligt efter gældende lovgivning samt retningslinjer, der fastlægges af Hovedbestyrelsen.

§ 5. Tilsluttede landsdækkende foreninger

Stk. 1. Lev består endvidere af et antal tilsluttede landsdækkende foreninger (herefter kaldet foreningerne), som arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende.

Stk. 2. Foreningernes formål er at arbejde for opfyldelse af særlige målsætninger afgrænset af specifikke syndromer, et fokus på særlige opgaver eller temaer omkring mennesker med udviklingshandicap m.v.

Stk. 3. Den enkelte forenings vedtægter skal forud for optagelse og ved enhver ændring være godkendt af Hovedbestyrelsen. Det skal af vedtægterne for den tilsluttede forening fremgå, at dens arbejde er landsdækkende i Danmark.

Stk. 4. Foreningerne modtager ikke tilskud pr. medlem eller andet fast økonomisk tilskud fra Lev.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om den service, Sekretariatet skal tilbyde foreningerne.

Stk. 6. Ingen af foreningerne kan ved nogen disposition forpligte Lev økonomisk eller på anden måde.

Stk. 7. Foreningerne meddeler hvert år senest den 31. juli foreningens medlemstal til Lev.

§ 6. Repræsentantskab

Stk. 1. Levs øverste myndighed er Repræsentantskabet.

 1. Formålet med repræsentantskabsmødet er primært at fastlægge visionen for arbejdet, ligesom Repræsentantskabet beslutter ram­merne i form af økonomi og valg af ledelse.
 2. Repræsentantskabsmødet bidrager des­uden til Hovedbestyrelsens arbejde med at om­sætte visionen til handlinger.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af:

 1. Landsformanden, som er formand for Repræsentantskabet.
 2. Samtlige medlemmer af den afgående Hovedbestyrelse.
 3. De af kredsenes bestyrelser udpegede repræsentantskabsmedlemmer, idet hver af kredsene forlods udpeger en repræsen­tant. Herudover har kredsen en re­præsen­tant for hver 150 medlemmer i kred­sen op til 900 med­lemmer og en repræ­sen­tant for alle med­lem­­mer over 900. Medlemstallet registreret i kredsen den 1. januar er grundlaget for udpegningen.
 4. Repræsentantskabsmedlemmer udpeget af foreningernes bestyrelser, hvor antallet af repræsentanter baseres på antallet af registrerede medlemmer pr. 1. januar. Antallet af repræsentanter fastsættes i forhold til medlemsantallet i hver forening som følger:

- Fra 1 til 149 medlemmer: En repræsentant

- Fra 150 til 299 medlemmer: To repræsentanter

- Fra 300 til 449 medlemmer: Tre repræsentanter

- Fra 450 til 599 medlemmer: Fire repræsentanter

- Fra 600 til 749 medlemmer: Fem repræsentanter

- Fra 750 til 899 medlemmer: Seks repræsentanter

- Fra 900 medlemmer eller flere: Syv repræsentanter

Det antal medlemmer, der overstiger en af de ovennævnte øvre intervalgrænser, eller ikke fører til udpegning af en repræsentant, kan ikke overføres til en anden forening.

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert andet år i første hele weekend af november fra og med 2020.

Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter beslutning på ordinært repræ­sentantskabsmøde, efter Hovedbestyrelsens beslutning eller efter begrundet krav med angivelse af dagsorden fra mindst en tredjedel af det samlede antal kredse og foreninger.

Stk. 5 Et ordinært repræsentantskabsmøde er be­slutningsdygtigt, når Hovedbestyrelsen i Levs blad senest seks måneder før mødeafholdel­sen meddeler tid og sted for repræsentant­skabsmødet, samt mødets dagsorden og fristen for opstilling til hovedbestyrelsesmedlem­mer, Landsformand, Næstformand samt forslag til revisor. Samtidigt annonceres tid og sted for valg af hovedbestyrel­sesmedlemmer.
Et ekstraordinært repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når Hovedbestyrelsen i Levs blad senest to måneder før mødeafholdelsen meddeler tid og sted for repræsentantskabsmødet, samt mødets dagsorden.

Stk. 6. Kredsene/foreningerne skal derefter selv indvarsle de udpegede medlemmer til repræ­sentantskabsmødet og skal senest fire uger før mødet meddele navne og adresser til Sekreta­riatet. Repræsentanter kan ikke tilmeldes mødet senere end fire uger før mødet.

Stk. 7. En repræsentant kan efter tilmeldingsfristens udløb og op til mødets start skriftligt afgive personlig fuldmagt til en anden repræsentant.

Stk. 8. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan ikke afholdes i juli og august måned.

Stk. 9. Det ordinære repræsentantskabsmøde består af en debatterende del (jf. § 6 stk. 19.) og en formel del, hvor følgende skal foretages:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.
 2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter og afgivne fuldmagter.
 3. Drøftelse af Hovedbestyrelsens udsendte beretning.
 4. Forelæggelse af status over den økonom­iske udvikling de forgangne to år, seneste regnskab til orientering samt en rede­gørel­se for den forventede økonomi­ske udvikling for den kommende periode.
 5. Fastlæggelse af medlemskontingent for de førstkommende to år.
 6. Fastlæggelse af tilskud til kredsene for de førstkommende to år.
 7. Drøftelse af eventuelle forslag fra Hovedbestyrelsen, kredsene, foreningerne og medlemmer af repræsentantskabet.
 8. Fastlæggelse af vision for Levs virke de kommende to år.
 9. Valg hvert fjerde år fra 2020 af landsformand for de førstkommende fire år.
  Valg hvert fjerde år fra 2022 af næstformand for de førstkommende fire år blandt medlemmerne af den nyvalgte Hovedbestyrelse. Såfremt næstformanden vælges blandt de hovedbestyrelsesmedlemmer, der har to år tilbage af sin valgperiode, og denne ikke vælges som hovedbestyrelsesmedlem ved det næstkommende repræsentantskabsmøde, vælges på dette repræsentantskabsmøde en ny næstformand for to år.
 10. Præsentation af den nyvalgte hovedbestyrelse (jf. § 6 Stk. 11).
 11. Valg af Levs statsautoriserede eller registrerede revisor fra 2020 for de førstkommende fire år og derefter hvert fjerde år.
 12. Eventuelt

Stk. 10. Valgbar som Landsformand og hovedbestyrelses­medlemmer er alle medlemmer af Lev og de tilsluttede foreninger. For valgene som kreds­­med­lemmer af Hovedbestyrelsen gælder tillige, at man er medlem af:

- en bestyrelse i en kommunekreds eller en fælleskommunekreds
eller
- Lev og er indstillet af bestyrelsen i en kom­munekreds eller en fælleskommunekreds
eller
- en bestyrelse i en tilknyttet forening
eller
- en tilknyttet forening og er indstillet af denne.

Man kan blive siddende i Hovedbestyrelsen valg­perioden ud, selv om man afgår fra sin bestyrelse i en Lev-kreds eller tilknyttet forening. Dog kan Hovedbestyrelsen foranstalte et suppleringsvalg på baggrund af indsigelse fra den pågældende kreds- eller foreningsbestyrelse eller valggruppe. Bemærk også § 7 stk. 10 vedr. med­lemmerne af Hovedbestyrelsens­ pligt til at være i dialog med sin valggruppe.
Ansatte i Lev er ikke valgbare, og et hovedbestyrelsesmedlem skal udtræde af Hovedbestyrelsen, hvis vedkommende bliver ansat i sekretariatet.

Stk. 11. Landsformanden vælges på Repræsentantskabsmødet (Jf. § 6 stk. 9 litra i). Den øvrige hovedbestyrelse vælges inden åbningen af Repræsentantskabet.

 1. Valg af kredsmedlemmer til Hovedbestyrelsen for de førstkommende fire år vælges i september samme år som Repræ­sen­tantskabet. Medlemmerne vælges af kred­senes repræsen­tanter i fem valg­grupper (jf. § 6, stk. 13 litra b).
 2. Valg af medlemmer af foreningerne til Hovedbestyrelsen vælges umiddelbart ført åbningen af Repræsentantskabs­mødet. Medlemmerne vælges af foreningernes repræsentanter i en valggruppe (jf. § 6, stk. 13 litra c).
 3. ULF - Udviklingshæmmedes Lands­for­bund udpeger sit medlem af Hovedbestyrelsen inden fristen for udsendelse af materiale til Repræsentantskabs­mødet (jf. § 6 stk. 12 og § 6 stk. 13 litra d).

Stk. 12. Forslag til kandidater til

 • Landsformand
 • Næstformand
 • Statsautoriseret eller registreret revisor

skal være Lev skriftligt i hænde senest 6 uger før, repræsentant­skabsmødet afholdes.

Forslag til kandidater til Hovedbestyrelsen for valggrupperne 1-5 (jf. § 6 stk. 13) samt valggruppe 6 skal være Lev skriftligt i hænde senest d. 15. august i året, hvor repræsentantskabsmødet afholdes.

 • En liste med foreslåede kandidater i valggrupperne 1-5 skal tilgå kreds­for­mændene i de enkelte valggrupper senest to uger før valghand­lin­gen skal finde sted.
 • Navnet på det nyvalgte hovedbestyrelses­med­lem og suppleant fra Valggruppe 7 (ULF) skal være Lev skriftligt i hænde, senest fire uger før afholdelsen af repræsentantskabet.

Sekretariatet udarbejder og Formandskabet godkender en skabelon for kandidaternes valg­oplæg, der skal følges af kandidaterne.

Stk. 13

 1. Kredsmedlemmerne til Hovedbestyrelsen og suppleanter for disse vælges (jf. § 6 stk. 11 litra a.) i fem valggrupper, der svarer til landets fem regioner. Dvs.:
 • Valggruppe 1: Region Hovedstaden
 • Valggruppe 2: Region Sjælland
 • Valggruppe 3: Region Syddanmark
 • Valggruppe 4: Region Midtjylland
 • Valggruppe 5: Region Nordjylland
 1. Valggruppe 1-5 vælger hver tre med­lemmer og to suppleanter ved forskudte valg (jf. Tillæg 1: Forskudte valg i valg­grupperne jf. § 6 stk. 13).
 2. Valgg­ruppe 6 vælger to hovedbestyrelses­med­lemmer og to suppleanter ved forskudte valg, (jf. Tillæg 1: Forskudte valg i valg­grupperne jf. § 6 stk. 13).
 3. Valggruppe 7 vælger 1 medlem og 1 sup­pleant (jf. Tillæg 1: Forskudte valg i valg­grupperne jf. § 6 stk. 13).
 4. Repræsentantskabsmedlemmer fra Hovedbestyrelsen, som tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødet indgår i den valggruppe, hvorfra de er valgt.

Stk. 14. Valgene for valggruppe 1-5 foregår i på forhånd annoncerede valglokaler og tids­punkter (jf. § 6 stk. 5). Hovedbestyrelsen udarbejder procedure for valghandlingen.

Stk. 15. Er der efter valg til Hovedbestyrelsen ikke mindst en kandidat til næstformandsposten, åbnes der for opstilling af kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Sker dette, gives alle kandi­dater mulighed for en mundtlig præsentation.

Stk. 16. Dirigenten afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på mødet foretagne afstem­ninger (jf. dog § 11 stk. 1). Dirigenten afgør herunder, hvorledes stemmeafgivningen skal finde sted, idet der dog altid skal ske skriftlig afstemning, hvis blot fem medlemmer af Repræ­sentantskabet fremsætter ønske herom. Hvert medlem af Repræsentantskabet kan kun afgive én stemme, dog kan der ved lovligt forfald stemmes ved fuldmagt.

Stk. 17. Forslag jf. dagsordenens punkter e, f, g og h skal være Levs sekretariat i hænde senest seks uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

Stk. 18. Materialet til repræsentanterne på repræsentantskabsmødet skal være udsendt 14 dage inden mødet.
Ved ordinære repræsentantskabsmøder fremlægges status for den økonomiske udvikling i de forgangne to år samt en oversigt over den forventede udvikling for de kommende to år. Begge dele på bag­grund af økonomiske nøgletal for fore­ningen.

Stk. 19. Repræsentantskabsmødets debatterende del er ikke besluttende, men skal bidrage til:

 • Hovedbestyrelsens arbejde med at omsætte visionen til handlinger.
 • At styrke den direkte dialog mellem Hovedbestyrelsen, formandskabet, kredsene, foreningerne og samarbejdspartnere.
 • Fællesskabet, fælles mål og netværk.

Hovedbestyrelsen fastsætter et antal pladser til kredsene og foreningerne til ikke-delegerede, som kan bidrage til debatterne. Der udsendes en rapport til deltagerne i repræsentantskabsmødets debatterende del senest to måneder efter repræsentantskabsmødets afholdelse.

Stk. 20. Medlemmer af Lev eller foreningerne, der ikke er udpeget som repræsentanter på repræsentantskabsmødet, kan for egen regning overvære repræsentantskabsmøderne uden tale- og stemmeret.

Stk. 21 Hovedbestyrelsen kan invitere personer, der har en særlig interesse for Levs virke, som gæster til at overvære repræsentantskabsmøderne.

§ 7. Hovedbestyrelsen

Stk. 1. Mellem repræsentantskabsmøderne varetages Levs landsdækkende opgaver af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen påser, at repræsentantskabets beslutninger udføres.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af

 1. Landsformanden
 2. De valgte 18 medlemmer af Hovedbestyrelsen, herunder næstformanden.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen, der tiltræder umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, består af de nyvalgte medlemmer (jf. § 6. stk. 11) og medlemmer, der ikke var på valg.

Stk. 4. Landsformanden kan ikke være aktiv i en kredsbestyrelse eller foreningsbestyrelse.

Stk. 5. Suppleanter indtræder fra gang til gang i Hovedbestyrelsen ved forfald og deltager ellers ikke i møderne.

Stk. 6.

 1. Når et medlem af Hovedbestyrelsen udtræder eller har vedvarende forfald, indtræder suppleanten til Hovedbestyrelsen som fuldgyldigt medlem for resten af perioden, som det oprindelige medlem var valgt. Hovedbestyrelsen konstituerer af sin midte en ny næstformand, hvis denne udtræder eller har vedvarende forfald. Vedkommende fungerer for resten af repræsentantskabsperioden. Hovedbestyrelsen beslutter, hvorvidt et forfald er vedvarende.
 2. Hovedbestyrelsen kan ved vedvarende forfald for medlemmer eller suppleanter i en valgkreds beslutte, at der i løbet af repræsentantskabsperioden kan foranstaltes suppleringsvalg. Valgperioden for suppleanten svarer til det oprindelige medlems.
 3. Hovedbestyrelsen beslutter procedurer for valghandlingen, herunder information til valggruppen.

Stk. 7. Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder sker på formandens foranledning, eller når mindst fem hovedbestyrelsesmedlemmer fremsætter motiveret, skriftlig begæring herom. Ved anmodning fra fem hovedbestyrelsesmedlemmer kan mødet først finde sted én uge efter modtagelsen af den skrift­lige begæring med mindre Hovedbestyrelsen forlods har stillet sig til rådighed med kortere varsel i en konkret sag.
Hovedbestyrelsesmøder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, dog mindst seks gange pr. år. Der kan anvendes mødeformer, som tilgodeser formålet med det enkelte møde.

Stk. 8. Hovedbestyrelsens opgaver er:

 1. At udpege prioriterede indsatsområder.
 2. At fastlægge strategier og politik.

Stk. 9. Hovedbestyrelsens arbejde kan kvalificeres ved nedsættelse af udvalg (Jf. § 9 Udvalg).

Stk. 10. Hovedbestyrelsesmedlemmerne har pligt til at være i dialog med sine valggrupper.

 1. Hovedbestyrelsesmedlemmer fra Valggrupperne 1 - 5 har ansvar for, at der årligt gennem­føres mindst fire regionsmøder (jf. § 10 Regionsmøder).
 2. Hovedbestyrelsesmedlemmer fra Valggruppe 6 har ansvar for at være i løbende dialog med de tilsluttede foreninger, herunder at informere om Hovedbestyrelsens arbejde.

Stk. 11. Hovedbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden, dog således at forretningsordenen som minimum regulerer:

 • Kompetencefordelingen med formandskabet (jf. § 8 Formandskabet).
 • Procedurer for det sagsforberedende arbejde, herunder nedsættelse af udvalg.
 • Ledelse af Hovedbestyrelsens møder.
 • Formalia for Hovedbestyrelsens møder, herunder anvendelse af forskellige mødeformer.
 • Hovedbestyrelsesmedlemmer, der er udpeget til i samarbejde med formandskabet at disponere over fast ejendom ” (jf. § 12 stk. 1).
 • Eventuel økonomisk kompensering af hovedbestyrelsesmedlemmer for deltagelse i møder.

Stk. 12. Hvis særlige forhold taler for det, kan Hovedbestyrelsen udpege ny statsautoriseret eller registreret revisor mellem to repræsentantskabsmøder.

Stk. 13. Ved stemmelighed i Hovedbestyrelsen er formandens eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 8. Formandskabet

Stk. 1. Formandskabet består af lands­for­manden og næstformanden.

Stk. 2. Formandskabets opgaver er:

 1. At være Levs synlige politiske ledelse så­vel internt som eksternt.
 2. At sikre, der ageres rettidigt med stilling­tagen, reaktion og handling i nødvendigt omfang.
 3. Formandskabet varetager løbende politi­ske sager, herunder kommu­nikation og medier samt påvirk­ning af og dannelse af alliancer med interessenter.
 4. Formandskabet sikrer, at Hovedbestyrelsens beslutninger fører til hand­linger – her­under i sekretariatet - som er i overens­stemmelse med disse beslutninger.

Stk. 3. Formandskabet har i samarbejde med den øvrige Hovedbestyrelse ansvaret for køb, salg og opførelse af ejendomme (jf. § 12 stk. 1).

Stk. 4. Formandskabet udarbejder et dokument, som definerer funktioner og kompetencer for henholdsvis formand, næstformand og se­kretariat. Dokumentet godkendes af Hovedbestyrelsen.

§ 9. Udvalg

Stk. 1.  Udvalg i Lev nedsættes af Hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen nedsætter udvalg for at fremme politikudvikling og strategiarbejdet samt løsningen af andre opgaver af betydning for Lev.

 1. Udvalgene skal styrke arbejdet med Levs formål i form af et større udbud af kompetencer og involvering af så mange som muligt i Levs demokrati.
 2. Deltagere i udvalgsarbejdet kan være personer, som ikke er medlem af Lev.
 3. Alle udvalgsarbejder skal være tidsbestemte.

Stk. 3. Udvalgene rådgiver Hovedbestyrelsen.

 1. Hovedbestyrelsen beslutter i hvilken grad et udvalgs indstilling følges.
 2. Hovedbestyrelsen kan altid afbryde et udvalgs arbejde.

Stk. 4 Hovedbestyrelsen udpeger en formand for det enkelte udvalg blandt Hovedbestyrelsens medlem­mer.

Stk. 5 Alle udvalg arbejder på baggrund af et kommissorie, som er besluttet af Hovedbestyrelsen.

Kommissoriet skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

 1. Opgave
 2. Tidsramme
 3. Afrapportering
 4. Bemanding
 5. Udvalgsformand
 6. Sekretariatsbistand

Udvalget kan efter forudgående godkendelse af Hovedbestyrelsen tage relevante problemstillinger op inden for området.

§ 10. Regionsmøder

Stk. 1 Regionsmøderne er et samlingspunkt for arbejdet med LEVs formål i hver region.

Stk. 2 Regionsmødernes formål er:

 • At være forbindelsesled mellem Hovedbestyrelsen, kredsene og de tilsluttede foreninger.
 • Erfaringsudveksling
 • Kompetenceopbygning

Stk. 3 Deltagerne er aktive i kredsene og foreningerne samt andre frivillige og engagerede, der arbejder for Levs formål. Det forventes, at kredsene i regionen deltager i regionsmøderne.

Stk. 4 Der afholdes minimum fire regionsmøder årligt. Jf. § 7 stk. 10 litra a. En forretningsorden for de regionale fora og møder besluttes regionalt og skal indeholde konkrete kompetencer, som bestyrelsen delegerer til valggruppen.

§ 11. Generelle bestemmelser

Stk. 1. Beslutninger af Repræsentantskab og Hovedbestyrelse sker ved almindelig stemmeflerhed, hvor andet ikke er bestemt.

Stk. 2. Der tages beslutningsreferat af samtlige repræsentantskabsmøder og hovedbestyrelses­møder.
Beslutningsreferatet fra repræsentantskabsmødet udsendes til repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 3. Ved landsformandens tilbagetræden i valg­perioden indkaldes hurtigst muligt til ekstra­ordinært repræsentantskabsmøde med valg af ny landsformand. Den ny landsformand vælges for den periode som den afgående landsformand havde tilbage i sin valgperiode. Næstformanden fungerer som landsformand i perioden frem til det ekstraordinære repræ­sen­tantskabsmøde, og Hovedbestyrelsen træffer aftale med næstformanden om dennes hono­rering for perioden.

Stk. 4 Ved næstformandens tilbagetræden vælger Hovedbestyrelsen ny næstformand blandt sine medlemmer. Den ny næstformand fungerer resten af den periode, den afgåede næstformand havde tilbage af sin valg­perio­de.

Stk. 5. Levs formand arbejder på fuld tid. Repræsentantskabet fastsætter efter ind­stilling fra Hovedbestyrelsen honorarstørrelse, pensionsforhold, principper for regulering af honoraret, periode for betaling af honorar i tilfælde af landsformanden aftræder i utide eller ikke genvælges. Hovedbestyrelsens indstilling skal være kendt af alle før fristen for opstil­ling udløber.

Stk. 6. En nyvalgt landsformand modtager honorar fra den første i måneden efter valget.

Stk. 7. Afgår landsformanden i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende genvalg, udbetales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders honorar.
Ved fratrædelse til pension eller efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til tre måneders honorar.

Stk. 8. Næstformanden honoreres med 1/6 af det beløb, landsformanden honoreres med.

Stk. 9 Øvrige tillidsposter i Lev er ulønnede. Hovedbestyrelsen kan dog beslutte:

 • At honorere konkrete og omfattende opgaver, dog ikke til landsformanden.
 • At økonomisk kompensation for afholdelse af Hovedbestyrelsens møder. En sådan kompensation og betingelserne herfor beskrives i Hovedbestyrelsens forretningsorden.

§ 12. Tegningsret

Stk. 1. Lev tegnes af landsformanden eller i dennes fravær af næstformanden.

Stk. 2 Ved disposition over fast ejendom, være sig erhvervelse eller afsætning og/eller pantsætning af fast ejendom, men ikke ved omlægning af lån, skal Levs overordnede strategi om fast ejendom, fastlægges af Hovedbestyrelsen. Inden for rammerne af denne strategi kan Hovedbestyrelsen bemyndige at lade Lev tegne af landsformanden og næstformanden i forening sammen med et af de to hovedbestyrelsesmedlemmer, som Hovedbestyrelsen har udpeget med dette mandat. Skulle formanden eller næstformanden være forhindret, kan formanden/næstformanden tegne Lev sammen med de udpegede bestyrelsesmedlemmer. I disse sager tegnes Lev således altid af 3 personer.

Stk. 3. Levs medlemmer eller disses repræsentanter hæfter ikke for Levs forpligtelser, for hvilke alene den i Lev til enhver tid tilhørende kapital hæfter.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen meddeler prokura. Prokura til formandskab og direktør forelægges for Hovedbestyrelsen til godkendelse.

§ 13. Regnskab

Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet, der omfatter såvel lands­fore­ningen, kredsene og ejendomskredsene, skal afleveres til den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede eller registrerede revisor senest den 30. april det efterfølgende år.

Stk. 3. Det reviderede regnskab bekendtgøres derefter i Levs blad senest tre måneder efter, det har været forelagt på repræ­sen­tantskabs­møde eller på et hovedbestyrelses­møde i de år, hvor der i henhold til vedtægterne ikke afholdes repræsentantskabsmøde.

§ 14. Ændring af vedtægter

Stk. 1. Forandringer i Levs vedtægter kan vedtages på ethvert repræsentantskabsmøde, når 2/3 af samtlige tilstedeværende, stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer stemmer herfor.

§ 15. Levs opløsning

Stk. 1. Beslutning om Levs opløsning kan kun træffes, såfremt den er anført som særskilt punkt på dagsordenen for et repræsentantskabsmøde, og kun når 3/4 af samtlige tilstede­værende stemmeberettigede repræsentantskabsmedlemmer på to på hinanden følgende repræsentantskabsmøder stemmer herfor. Til det sidste repræsentantskabsmøde indkaldes tillige i det efter det første repræsentantskabsmøde først udkommende nummer af Levs blad, og det sidste repræsentantskabsmøde skal da afholdes inden 60 dage efter det pågældende blads udsendelse.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af Lev tilfalder eventuelt tilbageværende midler på opløsnings­tidspunktet de tilsluttede landsdækkende foreninger, som er selvstændige juridiske enheder og arbejder for mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende jf. § 5. I forbindelse med opløsningen af Lev beslutter Repræsentantskabet på sit sidste møde hvilke kriterier, der skal lægge til grund for fordelingen af midler til foreningerne.

§ 16. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Stk. 1. Nærværende vedtægter er godkendt på Levs ordinære repræsentant­skabs­møde den 5. november 2022.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft umiddel­bart efter vedtagelse.

 

Tillæg 1: Forskudte valg i valggrupperne jf. § 6 stk. 13

Nedenstående er et tillæg til vedtægterne, hvori de forskudte valg uddybes.

Valg i Valggruppe 1 – 5: kredsene

Kredsene vælger til sammen 15 hovedbestyrelsesmedlemmer og 10 suppleanter ved forskudte valg. Hver valggruppe vælger 3 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Ved de forskudte valg vælger hver valggruppe skiftevis 1 og 2 medlemmer, således at hen­holds­vis 8 og 7 skiftevis er på valg i forbindelse med de ordinære repræsentantskabsmøder.

Ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde vælges 1 suppleant for 4 år pr. valggruppe.

Valggruppe 1 (Region Hovedstaden) vælger:

 • 2 medlemmer og 1 suppleant for de førstkommende fire år i år 2022 og derefter 2 med­lemmer og 1 suppleant igen hvert fjerde år.
 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire år i 2024 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.

Valggruppe 2 (Region Sjælland) vælger:

 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire år i år 2022 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.
 • 2 medlemmer og 1 suppleant for de førstkommende fire i år 2024 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.

Valggruppe 3 (Region Syddanmark) vælger:

 • 2 medlemmer og 1 suppleant for de førstkommende fire år i år 2022 og derefter 2 med­lemmer og 1 suppleant igen hvert fjerde år.
 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire i år 2024 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.

Valggruppe 4 (Region Midtjylland) vælger:

 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire år i år 2022 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.
 • 2 medlemmer og 1 suppleant for de førstkommende fire år i år 2024 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.

Valggruppe 5 (Region Nordjylland) vælger:

 • 2 medlemmer og 1 suppleant for de førstkommende fire år i år 2022 og derefter 2 med­lemmer og 1 suppleant igen hvert fjerde år.
 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire i år 2024 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.

Valg i Valggruppe 6: foreningerne

Valggruppe 6 vælger tilsammen 2 hovedbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Op til hvert ordinært repræsentantskabsmøde vælger valggruppen 1 hovedbestyrelsesmedlem, og hvert fjerde år vælger valggruppen 1 suppleant.

 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire år i 2022 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.
 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire år i 2024 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.

Valg i Valggruppe 7: ULF

Valggruppe 7 vælger hvert fjerde år 1 hovedbestyrelsesmedlem og 1 suppleant.

Valggruppe 7 vælger:

 • 1 medlem og 1 suppleant for de førstkommende fire år i 2022 og derefter 1 medlem og 1 suppleant igen hvert fjerde år.