15.02.2018

Frivilligheden i tal

Landsforeningen LEV er en forening, hvor et stort antal frivillige i hele landet gør en uvurderlig indsats for at stå vagt om et værdigt liv for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Frivillighed er således en central del af LEVs dna, og den er med til at give foreningen livskraft.

Af Camilla Overgård Nielsen, konsulent i LEV og Turid Christensen, projektmedarbejder i LEV

Men hvordan ser det ud med frivilligheden i Danmark generelt? Hvem i befolkningen engagerer sig frivilligt? Hvilke områder engagerer de sig i, og hvad motiverer dem? Center for Frivilligt Socialt Arbejde udgav i august 2017 en befolkningsundersøgelse med fokus på det frivillige arbejde i Danmark, og vi har kigget på tallene.

Hvor mange er frivillige?
63 procent af befolkningen har ifølge undersøgelsen været frivillige på et eller andet tidspunkt i deres liv. 39 procent har været frivillige imellem marts 2016 og marts 2017.

Hvem er frivillige
Folk på 70+ udgør den største andel af de frivillige med 44 procent, men teenagerne følger godt med og udgør 42 procent. Den laveste andel findes blandt de 25-29 årige og 30-39 årige. Der er næsten ingen forskel på mænd og kvinder, når det handler om at engagere sig i frivilligt arbejde. Der er dog forskel på hvilke områder. Mændene er mest involveret i frivilligt arbejde på idrætsområdet, mens kvinder hovedsageligt bliver frivillige på det sociale område.

Motivation blandt frivillige
Den helt store motivationsfaktor i forhold til frivilligt arbejde er at gøre en forskel. 85 procent i undersøgelsen svarer, at det har stor eller meget stor betydning. Godt 70 procent fremhæver, at det frivillige arbejde er sjovt, mens lidt under 70 procent motiveres af at være del af et fællesskab. CV’et som motivation er den faktor, der har mindst betydning for at være frivillig. 16 procent angiver CV’et som en motivation. Dog med det forbehold, at en stor del af de 16-29 årige, nemlig 39 procent, angiver, at deres frivillige arbejde er betydningsfuldt i forhold til deres CV.

33 procent er blevet frivillige, fordi de blev spurgt. 32 procent angiver personlig interesse som årsag til at blive frivillig. Samme antal angiver, at de gerne vil være del af et fællesskab.

Områder for det frivillige engagement
Idrætsområdet er topscorer, når det drejer sig om at tiltrække frivillige, nemlig 26 procent. Det sociale og humanitære område følger dog tæt efter med 23 procent.

Andelen i befolkningen, der laver frivilligt arbejde, har i mange år ligget stabilt på omkring 40 procent, men der er en tendens til at de frivillige engagerer sig i flere sammenhænge end tidligere.

Frivillighed – medlemskab?
62 procent af det frivillige arbejde i Danmark udføres i en forening eller frivillig organisation. Blandt disse svarer 72 procent desuden, at de er medlemmer i den forening eller organisation, hvor de lægger deres frivillige engagement. 12 procent er i stedet frivillige i offentligt regi. Dvs. at deres frivillige indsats er organiseret af for eksempel en kommune. 10 procent svarer, at de er involveret i frivilligt arbejde i en uformel sammenhæng, dvs. uden for foreningsregi.

Langt det meste frivillige arbejde bliver altså stadig udført i foreningssammenhæng, selv om både den løst organiserede frivillighed (fx Venligboerne) og den offentligt organiserede (fx på plejehjem og sygehuse) fylder meget i den offentlige debat i disse år.

De frivilliges opgaver
Når det drejer sig om, hvilke opgaver det frivillige Danmark løfter, svarer 39 procent, at de udfører praktiske opgaver. 32 procent laver organisatorisk arbejde som fx bestyrelsesarbejde. De opgaver, som færrest frivillige beskæftiger sig med, er omsorgsopgaver som fx besøgsven (14 procent) samt oplysnings- og informationsopgaver (11 procent).

Frivilligheden i LEV
Ser man på tallene med LEV-briller på, kan man sige, at de frivillige i LEV tegner sig ind i et klassisk frivillighedsbillede. De fleste frivillige i LEV er nemlig medlemmer af foreningen, og langt størstedelen er involveret i det organisatoriske arbejde. Der er ikke præcise tal på aldersgrupperingen blandt LEVs frivillige, men en generel erfaring af, at særligt de, der er ”grå i toppen", er aktive i foreningen. Den typiske LEV-frivillige er ofte mere loyal i forhold til det generelle billede og typisk aktiv over en lang årrække. Et kendetegn, der karakteriserer patient- og pårørendeorganisationer generelt, hvor sagen er tæt inde på livet.

Kilde: Frivilligrapporten 2016-2018. Tal om det frivillige Danmark, analyse af befolkningens frivillige engagement. Center for Frivilligt Socialt Arbejde. Læs hele rapporten på frivillighed.dk

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 1 2018

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap