lovforslaget.jpg 22.02.2018

Sympatisk, men utilstrækkelig ændring af reglerne om førtidspension

Her før vinterferien fremsatte beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen, på vegne af forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob i 2013, et udkast til en præcisering af reglerne for tilkendelse af førtidspension. Udkastet er den foreløbige kulmination på en længere politisk proces, hvor flere af forligsparterne har erkendt, at reformen i 2013 har medført uværdige og udsigtsløse forløb for blandt andet mennesker med udviklingshæmning.

Lad det være sagt med det samme. Der er grund til at kvittere for politikernes, og ikke mindst beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsens, engagement og oprigtige interesse i denne sag. Man har anerkendt, at reformen fra 2013 har haft nogle alvorlige og negative konsekvenser for ikke bare mennesker med udviklingshæmning, men for en bred gruppe af danskere, som er blevet trukket igennem udsigtsløse arbejdsprøvninger og ressourceforløb frem for at få tildelt en førtidspension. Så derfor har Troels Lund Poulsen på baggrund af analyser fra Ankestyrelsen og STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) fremsat et konkret forslag til præcisering af loven.

I LEV har vi nøje gennemlæst analyserne og udkastet til lovændringen. Det er vores vurdering, at der er tale om et lille, men utilstrækkeligt, skridt i den rigtige retning. På den baggrund har vi fremsendt et høringssvar, hvor vi peger på følgende forhold:

  • Det er godt, at det slås fast, at dokumentationskravet for førtidspension kan være opfyldt uden et ressourceforløb.
  • Den politiske intention om, at det skal være realistisk, at ressourceforløbet kan bringe borgeren i selvforsørgelse, bliver ikke udtrykt tilstrækkelig tydeligt i forslaget.
  • Der mangler fortsat en tydeligere skelnen imellem arbejdsevne og evnen til selvforsørgelse i lovgivningen.
  • Hovedårsagen til problemerne – formuleringen om at det ikke helt kan udelukkes, at arbejdsevnen kan udvikles – er ikke ændret eller præciseret.


Anni Sørensen, landsformand i LEV, uddyber:
- Den centrale årsag til problemerne på dette område skal findes i den nuværende lovgivnings formulering om, at et ressourceforløb skal tilkendes, hvis det ikke helt kan udelukkes, at arbejdsevnen kan forbedres. Her bør lovgivningen rumme en mere tydelig skelnen imellem begreberne arbejdsevne og forsørgelsesevne, samt en præcisering af, at det ikke er tilstrækkeligt, at arbejdsevnen kan udvikles. Den skal også kunne udvikles til et niveau, hvor der er realistisk mulighed for, at den kan anvendes som grundlag for selvforsørgelse.

LEV møder i nærmeste fremtid en række centrale beskæftigelsespolitiske ordførere, hvor vi vil fremføre vores synspunkter. Læs hele vores høringsvar herunder.