anbragt i historien2.jpg 10.12.2019

Fra ’idiot’ til ’menneske med udviklingshandicap’

LEVs målgruppe har over årene være kaldt alt muligt fra idiot, åndssvag, debil og evnesvag til (psykisk) udviklingshæmmet, mentalt retarderet, udviklingsforstyrret og kognitivt handicappet. Efter en kvalitativ rundspørge blandt nogle af foreningens medlemmer er valget for nutidens - og måske fremtidens - betegnelse blevet mennesker med udviklingshandicap. I undersøgelsen var der blandt mange andre bud også betegnelsen mennesker med særlige behov.

Af Hans Andersen

1952
Foreningen stiftes under navnet ”Kellers Minde, landsforeningen for evnesvage”. Betegnelsen evnesvag blev valgt, da man gerne ville bevæge sig væk fra åndssvage.

Disse to betegnelser kommer dog til at blive brugt i flæng de næste mange år. Allerede på forsiden af andet blad fra marts 1952 var navnet ændret til ”Kellers Minde, Landsforeningen for Evnesvages Vel”. På denne måde viste man, at der i høj grad var tale om en forældreorganisation.

1963
NFPU (Nordisk FörbundetPsykisk Utvecklingshämning) etableres.

1965
Dukker (psykisk) udviklingshæmmet op i bladet for første gang. Betegnelsen var tænkt som en fællesnordisk betegnelse - hvor især Norge var tilhængere. Foreningen tager i bladet hul på diskussionen om emnet åndssvag - evnesvag - psykisk udviklingshæmmet - eller en anden og bedre betegnelse for dem i samfundet, som er dårligst udrustet med ånds-evner. I blad nummer 9 fra oktober måned, bringes debatindlægget ’Nej til ’psykisk udviklingshæmmet’, hvor læser/medlem fru Elisabeth Mørch taler for, at man beholder betegnelsen ’åndssvag’: ”Enhver, der har besøgt en af vore mange institutioner, ved jo ved selvsyn, at ikke alle evnerne er svage - det er ånden.” I samme blad slår en anden læser til lyd for, at man skal nøjes med at kalde målgruppen ”hæmmet” og i en anden artikel benyttes ordet ”intelligenshæmmede”.

1970
I LEV Bladet benyttes mindst tre forskellige betegnelser for målgruppen: åndssvage, evnesvage og udviklingshæmmede.

1980
Særforsorgen udlægges til amterne og Statens Åndssvageforsorg nedlægges.

1993
ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund dannes i april.

1994
Landsforeningen Evnesvages Vel skifter navn til Landsforeningen LEV efter i en efterhånden lang årrække at have brugt betegnelsen udviklingshæmmet.

1996
Betegnelsen åndssvag skrives (omsider) ud af straffeloven, men erstattes af mentalt retarderet.

2001
Fra omkring årtusindskiftet begynder det så småt at vinde indpas at benytte betegnelsen mennesker med udviklingshæmning i stedet for udviklingshæmmede. Tanken er, at man vil sætte mennesket før diagnosen - en tendens, der på ingen måde er unik for LEVs målgruppe, og som forstærkes over årene.

2004
En ændring til betegnelsen mennesker med nedsat funktionsfunktionsevne foreslås på LEVs landsmøde. Denne betegnelse ’skydes’ dog ned af ULFs daværende formand med følgende ord: ”For os er udviklingshæmmet fint. Det er til at finde ud af. Det er ikke til at finde ud af de nye navne, der dukker op hvert fjerde år!”

2019
LEV vælger at benytte betegnelsen mennesker med udviklingshandicap. Det samme gør ULF, der dog fastholder sit oprindelige navn.

Artiklen blev bragt i LEV Bladet nr. 8 2019