jumpstory-download20201211-093538_web.jpg Foto: JumpStory 11.12.2020

Bedre sundhed i udsigt

2021 tegner til at blive året, hvor der for alvor bliver taget initiativ til at skabe bedre sundhed for mennesker med udviklingshandicap. Her er et kort overblik over nogle af de initiativer, Lev er involveret i og presser på for at få gennemført – blandt andet et årligt sundhedstjek og bedre måltider i sociale tilbud.

Af Joakim Hesse Lundström, politisk konsulent i Lev

Mennesker med udviklingshandicap dør i gennemsnit 14,5 år tidligere end andre danskere og døjer langt oftere med uopdagede sygdom­me og skavanker. Sammenholdt med at de har dårligere forudsætninger for at bruge sund­hedsvæsenet og kommer sjældnere til deres praktiserende læge end resten af befolkningen, giver det en markant og helt urimelig ulighed i sundhed.

Heldigvis er der gang i forskellige initiativer, som giver anledning til optimisme.

Folkesundhedslov
Sammen med 56 andre organisationer opfor­drede Lev i begyndelsen af november regering og Folketing til at vedtage en folkesundhedslov. En folkesundhedslov kan bidrage til, at man tænker sundhed ind i alle relevante samfunds­forhold.

Inspirationen kommer fra Norge, der har integreret arbejdet med forebyggelse og lighed i sundhed i alle politikker og beslutningsproces­ser. En folkesundhedslov kan sikre, at alle po­litiske niveauer, sektorer og velfærdsområder i Danmark forpligter sig til at medtænke borger­nes sundhed og trivsel i deres daglige arbejde. Folkesundhedsloven kunne eksempelvis betyde, at der tænkes forebyggelse ind, hvis der laves nationale fødevarepolitikker, som stiller krav til kvaliteten af den mad, der serveres i skolerne og i daginstitutionerne. Det er afgørende, at der samarbejdes bredt på tværs i samfundet, hvis vi skal uligheden til livs – altså samarbejde mellem regioner, kommuner, civilsamfund og erhvervs­liv/detailhandel. Med en bred forebyggelsesind­sats og med ofte simple og veldokumenterede tiltag kan mange flere mennesker få mulighed for at leve flere gode år uden sygdom.

Derfor støtter Lev appellen til regering og Folketing om at vedtage en folkesundhedslov.

Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed
Lev er også partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, der samler 42 organisatio­ner i en fælles indsats på tværs af sektorer og på forskellige arenaer, hvor regioner, kommu­ner, organisationer, civilsamfund og det private spiller en rolle. Også her er fokus på samarbejde og vidensdeling på tværs af sektorer og på at

tænke nyt for at skabe løsninger, der virker. Alli­ancen er tre-årig, og partnerne forpligter sig til at arbejde aktivt for at mindske ulighed i sundhed.

Sundhedstjek
Både danske og udenlandske undersøgelser viser, at et årligt sundhedstjek hos egen læge effektivt forbedrer sundheden for mennesker med udvik­lingshandicap og kan forebygge dyre hospitals­indlæggelser. Derfor har Lev i mange år arbejdet for, at det bliver indført.

Praktiserende Lægers Organisation og Danske Regioner er i fuld gang med forhandlingerne om en ny overenskomst for de praktiserende læger, som skal træde i kraft fra den 1. januar 2021. Begge parter har et årligt sundhedstjek med til bordet.

Meget tyder på, at lægerne får en takst for et årligt sundhedstjek, og lykkes det, udestår arbej­det med at få rammerne for et sundhedstjek på plads. Kommunerne skal forpligtes til at sikre, at beboerne tilbydes sundhedstjekket, og botil­buddene skal have rutiner på plads til at sikre, at beboerne kommer til det årlige sundhedstjek, og at der bliver fulgt op på dette. Lev vil også ar­bejde for, at mennesker med udviklingshandicap der bor i egen bolig, bliver omfattet af et årligt sundhedstjek.

Bedre måltider i sociale tilbud
Kost- & Ernæringsforbundet har igangsat en indsats for nye fælles initiativer, der kan styrke madens og måltidernes rolle i sociale tilbud.

Grunden er, at der er behov for et bredt løft i kvalitet, fokus og faglighed i forhold til mad og måltider, hvis vi skal lykkes med at knække kur­ven for den sociale ulighed i sundhed. Måltiderne rummer stort potentiale for at skabe struktur og tryghed og er en oplagt ramme for arbejdet med borgernes udvikling og trivsel. Men der er stort behov for at udbrede viden og konkrete værktø­jer til, hvordan maden og måltiderne kan spille en større rolle i borgernes udvikling og trivsel i sociale tilbud.

Lev deltager, sammen med en række andre aktører, i workshops, som skal lægge grundste­nen til en national strategi for bedre liv og fælles­skaber med mad og måltider i sociale tilbud.

Sundhedsfremme og forebyggelse
Maden og måltiderne er et af elementerne i den almene sundhedsfremme og forebyggelse, som Lev dagligt arbejder for at øge. Her spiller idræt, motion og bevægelse også en væsentlig rolle ligesom tandpleje, nationale kræft-screeninger, demens-screeninger, ledsagelse under indlæggel­se og sundhedssystemets tilgængelighed gør det.

De mange elementer og initiativerne omkring en folkesundhedslov, Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, et årigt sundhedstjek og bedre måltider i sociale tilbud giver anledning til optimisme. Næste år bliver forhåbentlig året, hvor vi får vendt kurven og skabt bedre sundhed for menne­sker med udviklingshandicap.


Let læst

Kortere levetid og sjældne besøg hos lægen. Sådan er det for mange med udviklingshandicap. Det skal der ændres på. I øjeblikket er der heldigvis mange gode ting i gang. Blandt andet arbejdes der på et årligt tjek hos læ­gen og bedre mad i botilbuddene.

Artiklen blev bragt i Lev Magasinet nr. 8 2020