socialpolitisk_redegoerelse_20193.png 09.01.2020

Udfordringer for unge med handicap

Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort årets socialpolitiske redegørelse, der med udgangspunkt i data indrapporteret fra kommunerne sætter fokus på udviklingen på det sociale område herunder handicapområdet

Vi skulle ikke mere end lidt over en uge i det nye år, før Social- og Indenrigsministeriet offentliggjorde Socialpolitisk redegørelse for 2019. Redegørelsen, som er udkommet siden 2016, giver et overblik over indsatser på socialområdet. Det er ikke de samme områder, som behandles hvert år, og i år er det overvejende fokus i tråd med statsminister Mette Frederiksens nytårstale på plejefamilier og anbragte børn. Imidlertid rummer redegørelsen også et interessant kapitel om børn og unge med handicap.

Økonomien på handicapområdet
Redegørelsen rummer som tidligere år oplysninger om den overordnede udvikling i udgifterne på handicapområdet – et tal som har været hyppigt diskuteret i de senere år. Stiger udgifterne på handicapområdet, eller er der tale om status quo eller ligefrem et fald? Det kan man ikke svare på på baggrund af redegørelsen, der opgør tallet på en ny måde end tidligere. Problemet har bestået i at udskille udgifter relateret til ældreområdet. Her har man tidligere anvendt et skøn. Det gør man ikke længere på grund af ændringer i den kommunale registreringspraksis. Det betyder, at man ikke kan sammenligne dette års eller fremtidige tal med tidligere. Men det betyder også, at vi i fremtiden skulle få et mere præcis billede af udviklingen på handicapområdet.

Herudover har man også ændret den kommunale praksis, når det gælder registreringen af udgifterne til botilbud og socialpædagogisk støtte. Tallene i denne redegørelse er mere præcise end tidligere. Det fremgår af redegørelsen, at udgifterne til botilbud ligger på 17,8 mia. kr. fordelt med 6,0 mia. kr. til længerevarende botilbud (§ 108), 4,8 mia. kr. til midlertidige (§ 107) og 7,1 mia. kr. til botilbudslignende tilbud (§ 105 i almenloven).

Børn og unge med handicap
Set med LEV briller er den mest interessante del af redegørelsen det kapitel, som handler om børn og unge med handicap.  Med en lang række metodiske forbehold, som det vil føre for vidt at redegøre for her, findes der ifølge redegørelsen skønsmæssigt 5.000 børn med udviklingshandicap mellem 13-18. Heraf modtager ca. 3.300 ydelser efter serviceloven. Til sammenligning er der i samme aldersgruppe 14.100 børn med ADHD, men her modtager kun 4.300 en indsats efter serviceloven.

Rapporten giver et interessant indblik i udviklingen for børn og unge med handicap, når de overgår til voksenlivet. Det er bekymrende læsning. 62 % procent af de 19-20 årige har afsluttet eller er i gang med en ungdomsuddannelse (incl. STU) mod 80 % for unge uden handicap. Et andet interessant faktum er, at fire gange så mange unge med handicap ikke har påbegyndt en ungdomsuddannelse sammenlignet med unge uden handicap.

Handicap er adgangsbilletten til kontanthjælp
Rapporten rummer også en meget interessant sammenligning, når det gælder forsørgelsesgrundlag for de 19 til 20 årige.

Forsørgelsesgrundlaget for unge mellem 19 og 20 år med handicap og hele gruppen:

Forsørgelse

Unge med handicap 19-20

Hele gruppen ml. 19-20

Uddannelse/beskæftigelse  

40

82

Selvforsørgelse

11

11

Kontanthjælp

30

6

Førtidspension

15

1

Øvrige f.eks. ressourceforløb

4

1


Selvom man må tage et forbehold her, fordi en del af de 30 % på kontanthjælp også er unge på STU (og man derfor kan diskutere, hvorvidt de er under uddannelse eller ej), så viser tallene med al tydelighed, at der er store problemer med overgangen til voksen-, uddannelses- og arbejdsliv. Sammenlignet med hele ungegruppen, så er handicap vejen til kontanthjælp og i mindre grad arbejde eller uddannelse.

Forsørgelsesstatus for LEVs målgruppe
Redegørelsen rummer også tal, når det gælder forsørgelsen for mennesker med udviklingshandicap. Det fremgår således, at 7 % af de unge mellem 19-20 år er i beskæftigelse/uddannelse (ikke STU), 65 % er tilkendt førtidspension, mens 25 % lever af kontanthjælp. Alt andet lige så repræsenterer LEV jo en handicapgruppe, som har en permanent funktionsnedsættelse. På den baggrund af det naturligvis stærkt problematisk, at en ¼ af gruppen lever af en ydelse, som er tænkt som en midlertidig social foranstaltning.

På mange måder viser dette års Socialpolitisk Redegørelse, at unge med handicap er udfordrede, og at der er behov for nye tilgange og løsninger til denne målgruppe.

Om Socialpolitisk Redegørelse
Hvert år udsender Social- og Indenrigsministeriet en redegørelse, hvor med basis i data og statistik belyser udviklingen på ministeriets område. Emnerne varierer fra år til år, og interessenter og organisationer – herunder LEV – har mulighed for at give inputs til, hvilke områder man ønsker belyst. I år fokuserer redegørelsen helt i tråd med statsministers Mette Frederiksen nytårstale meget på anbragte børn og unge, men som det fremgår af ovenstående, er der også mange interessante oplysninger om handicapområdet.