09.11.2020

8 gode råd om ledsagelse

Ledsagelse til voksne kan foregå efter to forskellige paragraffer i Lov om social service, populært kaldet serviceloven, men ledsagelsen kan også tildeles som en kombination af de to ordninger. Den ene er §97, der er en egentlig ledsageordning, den anden er §85. Her er der tale om socialpædagogisk ledsagelse.

Søg §97-ledsagelse
Du kan modtage ledsagelse, hvis du ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funk­tionsevne. Ledsagelsen giver dig mulighed for at deltage i aktiviteter efter eget valg – eksempelvis en tur i biografen eller til sport. Ved vurdering af, om du er berettiget til ledsage­ordning, skal der blandt andet lægges vægt på, at du kan fær­des alene uden for hjemmet, og at du kan efterspørge indi­viduel ledsagelse uden social­pædagogisk indhold.

Alle lovens muligheder
Kommunen har en forpligtelse til at behandle en ansøgning efter alle lovens muligheder, så et afslag på ledsagelse efter §97 skal også indeholde en afgørelse om ledsagelse efter §85. Hvis dette ikke er sket, bør du klage/anke.

Alt på skrift
Det er vigtigt, at kommunikation og afgørelse er skriftlig - både når du søger om noget og klager (anker) over en afgørelse eller andet.

Regnskab
Sørg for, at der bliver holdt øje med, hvor mange timer du har brugt, hvis du har §97-ledsagel­se. Bed eventuelt kommunen om løbende månedlige opgø­relser. Du kan nemlig under visse vilkår spare dine timer op over en seks måneders periode.

Erstatningsledsagelse
Hvis din §97-ledsagelse er ble­vet beskåret med henvisning til, at du modtager ledsagelse som en del af støtten i dit bosted, så hold øje med, om du nu får denne ’erstatningsledsagelse’. Hvis du mener, det ikke er tilfældet, så bed om at få en opgørelse over fordelin­gen af ledsagelse. Erstatnings­ledsagelsen kan kun anvendes til ledsagelse, der svarer til ledsagelse efter §97, altså selv­valgte aktiviteter.

Intet loft over §85
Husk at ledsagelse efter §85 som udgangspunkt ikke har et loft over, hvor mange timer man kan få ledsagelse, som §97-led­sagelsen har. Til gengæld er der ikke mulighed for at opspare ledsagelse. Ledsagelse efter §85 skal altid tildeles efter en kon­kret og individuel vurdering, der kan klages over.

Boformen har ikke betydning
Du kan få §97-ledsagelse og/eller ledsagelse efter §85 uanset hvilken type bolig, du bor i. Begge dele beror på en konkret individuel vurdering.

Bliv klogere
DUKH:
www.dukh.dk - søg efter ”ledsagelse til voksne”
www.dukh.dk - søg efter ”socialpædagogisk bistand”

Lev:
www.lev.dk - søg efter ”hånd om paragrafferne”
www.lev.dk kan du også læse mere om, hvad socialpædagogisk ledsagelse egentlig er for noget.