16.12.2014

Vedtægter for Landsforeningen LEV

Indhold

§ 1. Navn og hjemsted

§ 2. Idegrundlag og formål

§ 3. Medlemmer

§ 4. Kredse

§ 5. Tilsluttede landsdækkende foreninger

§ 6. Repræsentantskab

§ 7. Hovedbestyrelsen

§ 8. Forretningsudvalg

§ 9. Landsmøde

§ 10. Generelle bestemmelser

§ 11. Ejendomskredse og fast ejendom

§ 12. Tegningsret

§ 13. Regnskab

§ 14. Ændring af vedtægter

§ 15. Landsforeningens opløsning

§ 16. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 1. Navn og hjemsted

Stk.1. Foreningens navn er: “Landsforeningen LEV”. Dens hjemsted er adressen for Lands­fore­ningen LEVs sekre­ta­riat.

§ 2. Idegrundlag og formål

Stk. 1. Landsforeningen LEV arbejder for en sta­dig forbedring af livsbetingelserne for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende:

-      Landsforeningen LEV er et forum og talerør for mennesker med udviklingshæmning og deres familier

-      Landsforeningen LEV arbejder for at udbre­de viden og hold­ninger, der bygger på aner­kendelse af men­­nesker med udvik­lings­hæm­ning i et mangfoldigt samfund

-      Landsforeningen LEV arbejder for de sam­fundsmæssige ret­tigheder for mennesker med udviklings­hæm­ning og deres familier

Landsforeningen LEV belyser og arbejder til stadighed for forbedring af livsbetingel­ser­ne for mennesker med udviklingshæm­ning.

Stk. 2. Landsforeningens formål er at

a. repræsentere mennesker med udviklings­hæm­ning og deres pårørende udadtil, særligt i forhold til Folketinget, Regeringen, regioner og kommu­ner, EU samt de i tilknytning hertil nedsatte råd, udvalg m.v.

b. skabe forståelse for og aktivt påvirke til for­bed­ring af livsbetingelserne for mennesker med ud­viklingshæmning og deres pårørende.

c. skabe sammenhold, sociale netværk og støtte specielle formål herunder forskning til gavn for mennesker med udviklingshæmning.

d. give rådgivning samt vejledning ved bl.a. at producere relevant informationsmateriale, her­under et foreningsblad, brochurer og websider. 

e. arbejde for forbedringer for alle mennesker med ud­viklingshæmning bl.a. i et samarbejde med poli­ti­kere og andre, som formidler det offentliges ser­vice.

f. udbyde og afholde kurser og konferencer samt sprede forskningsbaseret viden om infor­ma­tion, som medvirker til stadig forbedring af livs­betin­gel­serne for men­nesker med udviklings­hæm­ning.

g. samarbejde internationalt med ligesindede organisationer for at støtte mennesker med ud­vik­lingshæmning og deres pårørende globalt.

Stk. 3. I arbejdet for opfyldelsen af sine formål baserer Landsforeningen LEV sig på de værdier og principper, der er nedfældet i FNs Handicap­konvention.

Stk. 4. Som fremadrettede pejlemærker for ind­satsen arbejdes efter visio­ner, der fastlægges af Landsforeningen LEVs repræsentantskab.

§ 3. Medlemmer

Stk. 1. Som Landsforeningen LEVs medlemmer kan optages enkelt­perso­ner og par (herefter kaldet medlemmer). Par-medlemmer udgør to med­lemmer.

Stk. 2. Landsdækkende foreninger kan optages som medlemmer (herefter kaldet forenings­med­lemmer).

Stk. 3. Lokale foreninger/grupper kan optages som medlemmer (her­efter kaldet lokalforenings­medlemmer). Den kreds, hvori lokal­forenings­medlemmet er hjemmehørende, skal ved op­tagel­sen afklare samarbejdet med lokalfore­ningsmedlemmet.

Stk. 4. Firmaer, selskaber, offentlige myndig­heder, service- og be­handlingstilbud o. lign. kan optages som medlemmer.

Stk. 5.Forudsætningen for opnåelse af med­lemskab er, at man kan tilslutte sig Lands­fore­ningen LEVs idegrundlag og formål.

Stk. 6. Medlemmer, der offentligt og vedvarende skader mennesker med udviklingshæmning og deres pårørendes omdømme og inte­res­ser, samt på afgørende måde afviger i tale og skrift fra Lands­fore­ningen LEVs idegrundlag og formål, kan af forretningsudvalget ind­stilles til eksklusion. Hoved­bestyrelsen træffer den endelige beslut­ning om eksklusion. Enhver afgørelse om eksklu­sion kan på med­lem­mets anmodning prøves ved efterfølgende repræsentantskabs­møde.

Stk. 7. Medlemmerne, foreningsmedlemmer og lokal­forenings­med­lemmer betaler til Lands­foreningen LEV et kontin­gent, der fastsættes af repræsentantskabet på dets ordinære møder.

Stk. 8. Såfremt et medlem uanset type ikke ind­betaler kontingent til et af hovedbestyrelsen fast­sat tidspunkt, betragtes medlemmet uan­set type som udmeldt.

Stk. 9. Medlemmer fordeles ved indmeldelsen på den kreds, hvor de er hjemmehørende. Medlem­met kan ved indmeldelsen eller ved senere skrift­lig meddelelse til Landsforeningen LEV tilslutte sig en anden kreds end den, hvor medlemmet er hjem­me­hørende, eller helt fravælge tilknytningen til en kreds.

Stk. 10. Udmeldelse sker ved skriftlig hen­vendel­se til Lands­fore­ningen LEVs sekretariat med mindst 1 måneds varsel til udgangen af et kalenderår.

§ 4. Kredse

Stk. 1. Landsforeningen LEV består af lokale afde­lin­ger i form af kommu­nekredse, fælles­kommu­ne­kredse (kredse omfattende flere kommu­ner) samt enkelte kredse, der ejer fast ejendom. Der kan maksimalt etableres en kreds i en kommune.

Stk. 2. Kredsenes formål er at arbejde for opfyl­del­se af Lands­fore­ningen LEVs idegrundlag og formål, jf. Vedtægter for Landsforeningen LEVs kommu­ne­kredse. Kredsene tilrettelægger og prioriterer selv sine aktiviteter på baggrund af ressourcer, interesser, kompetencer og netværk.

Stk. 3. Landsforeningen LEVs repræsentantskab udarbejder en stan­dard­vedtægter for kredsene. Eventuelle ønskede afvigelser fra disse kan i tiden mellem repræsentantskabsmøderne foreløbigt godkendes af Landsforeningen LEVs hovedbesty­relse, men skal for at være endeligt gyldige fore­lægges og godkendes på førstkommende ordinæ­re repræsentantskabsmøde.

Stk. 4. Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse god­kender oprettelse og sammenlægning af kredse. Landsforeningen LEVs hoved­besty­relse kan med to-tredjedels flertal beslutte at trække godkendelsen af en kreds tilbage. Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse vedtager procedu­rer for oprettelse og sammenlægning af kredse.

Stk. 5. Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse god­kender opdeling af fælleskommunekredse. Landsforeningen LEVs hovedbestyrelse vedtager procedurer for opdeling af fælleskommunekredse.

Stk.6. Opdeles en fælleskommunekreds ved godkendelse af Hovedbestyrelsen i flere kommunekredse, op­deles medlemmerne efter geografisk til­hørs­forhold. Det enkelte medlem kan efterfølgende vælge at tilhøre en anden kreds (jf. § 3, stk. 9).

Stk. 7. Opdeles en fælleskommunekreds ved god­kendelse af en eller flere kommunekredse, opde­les medlemmerne efter geografisk til­hørs­forhold. Det enkelte medlem kan efterfølgende vælge at tilhøre en anden kreds, jf. § 3, stk. 9.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om den service, sekreta­riatet skal tilbyde kredsene.

Stk. 9. Af det samlede kontingent betaler Lands­foreningen LEV inden 31. juli til kredsene et årligt be­løb pr. medlem på grundlag af kredsenes med­lemstal opgjort pr. 31. juli året forud. Derud­over ydes pr. kreds et fast årligt grundbeløb pr. kom­mune, kredsen dækker. Beløbet pr. medlem og det faste årlige grundbeløb fastsættes af repræ­sen­tant­skabet på dets ordinære møder.

Stk. 10. Kredse kan løse opgaver i fællesskab. Enten som enkelt­stående opgaver og initiativer, eller mere vedvarende opgaver. Det kan være et samarbejde mellem to eller flere kredse lokalt eller regionalt. Det kan være landsdækkende ini­tia­tiver, kampagner osv. Det er den enkelte kreds, der selvstændigt beslutter, hvorvidt man vil løse opgaver i fællesskab og medvirke til fæl­les initiativer.

Stk. 11. Kredsene råder og disponerer over egen formue og egne midler.

Stk. 12. Kredsen hæfter ikke med sin formue for Landsforeningen LEVs eller andre kredses forplig­telser.

Stk. 13. Kredsene er som afdelinger ansvarlige for at aflægge regn­skab årligt efter gældende lovgivning samt retningslinjer, der fastlægges af hoved­besty­relsen.

§ 5. Tilsluttede landsdækkende foreninger

Stk. 1. Landsforeningen LEV består endvidere af et antal tilsluttede lands­dækkende foreninger (her­efter kaldet foreningerne), som arbejder for men­nesker med udvik­lingshæmning og deres pårø­rende.

Stk. 2. Foreningernes formål er at arbejde for op­fyldelse af særlige mål­sætninger afgrænset af spe­cifikke syndromer, et fokus på særlige op­gaver eller temaer omkring mennesker med udviklingshæmning m.v.

Stk. 3. Den enkelte forenings vedtægter skal forud for optagelse og ved enhver ændring være godkendt af Landsforeningen LEVs hoved­bestyrelse. Det skal af vedtægterne for den tilsluttede forening fremgå, at dens arbejde er landsdæk­kende i Danmark.

Stk. 4. Foreningerne modtager ikke tilskud pr. medlem eller andet fast økonomisk tilskud fra Landsforeningen LEV.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om den service, sekreta­riatet skal tilbyde fore­nin­ger­ne.

Stk. 6. Ingen af foreningerne kan ved nogen dispo­sition forpligte Lands­foreningen LEV øko­nomisk eller på anden måde.

Stk. 7. Foreningerne meddeler hvert år senest den 31. juli forenin­gens medlemstal til Lands­foreningen LEV.

§ 6. Repræsentantskab

Stk. 1. Landsforeningen LEVs øverste myndighed er repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af:

 1. Landsformanden, som er formand for repræ­sentantskabet. 
 2. Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen valgt på baggrund af valghandlinger, der er gen­nem­ført inden åbningen af repræsen­tant­skabet (jf. § 6 Stk. 11).
 3. De af kredsenes bestyrelser udpegede repræ­sentant­skabs­med­lemmer, idet hver af kredsene forlods udpeger 1 repræsentant fra hver kommu­ne som kredsen dækker. Herudover har kredsen 1 re­præsentant for hver 150 medlemmer i hver kommune som kred­sen dækker op til 900 med­lemmer og 1 repræsentant for alle med­lem­mer over 900. Medlemstallet registreret i kredsen den 31. juli er grundlaget for udpegningen. 
 4. Repræsentantskabsmedlemmer udpeget af foreningernes bestyrelser, hvor antallet af repræ­sentanter baseres på antallet af registrerede med­lemmer pr. 31. juli. Antallet af repræsentan­ter fastsættes i forhold til medlemsantallet i hver forening som følger:

- Fra 1 til 149 medlemmer: 1 repræsentant

- Fra 150 til 299 medlemmer: 2 repræsentanter

- Fra 300 til 449 medlemmer: 3 repræsentanter

- Fra 450 til 599 medlemmer: 4 repræsentanter

- Fra 600 til 749 medlemmer: 5 repræsentanter

- Fra 750 til 899 medlemmer: 6 repræsentanter

- Fra 900 medlemmer eller flere: 7 repræ­sentant­er

Det antal medlemmer, der overstiger en af de ovennævnte øvre intervalgrænser, eller ikke fører til udpegning af en repræsentant, kan ikke over­føres til en anden forening.

Stk. 3. Ordinært repræsentantskabsmøde af­hol­des hvert fjerde år i første hele weekend af november fra og med 2016.

Stk. 4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes efter beslut­ning på ordinært repræsen­tantskabsmøde, efter hovedbestyrelsens beslut­ning eller efter begrundet krav med angivelse af dagsorden fra min­dst en tredjedel af det samlede antal kredse og foreninger

Stk. 5. Et ordinært såvel som ekstraordinært re­præsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når hovedbestyrelsen i Landsforeningen LEVs blad se­nest 2 måneder før mødeafholdelsen meddeler tid og sted for repræsentantskabsmødet, samt mø­dets dagsorden. Samtidigt annonceres tid og sted for valg af hovedbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 6. Kredsene/foreningerne skal derefter selv indvarsle de udpege­de medlemmer til repræ­sen­tantskabsmødet og skal senest 4 uger før mødet meddele navne og adresser til sekretariatet. Re­præsentanter kan ikke tilmeldes mødet senere end 4 uger før mødet.

Stk. 7.En repræsentant kan efter tilmeldings­fristens udløb og op til mødets start skriftligt afgive personlig fuldmagt til en anden repræsen­tant

Stk. 8. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder kan ikke afholdes i juli og august måned.

Stk. 9. På det ordinære repræsentantskabsmøde skal følgende foretages:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.
 2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter og fuldmagter.
 3. Drøftelse af hovedbestyrelsens udsendte be­ret­ning. 
 4. Forelæggelse af status over den økonomiske udvikling de for­gang­ne fire år, seneste regnskab til orientering samt en redegørelse for den forventede økonomiske udvikling for den kommende periode
 5. Fastlæggelse af medlemskontingent for de førstkommende fire år.

f. Fastlæggelse af tilskud til kredsene for de førstkommende fire år.

 1. Drøftelse af eventuelle forslag fra hoved­besty­relsen, kredsene, foreningerne og medlemmer af repræsentantskabet. 
 2. Fastlæggelse af visioner og handleprogram for Lands­fore­ningen LEVs virke de kommende fire år.
 3. Valg af landsformand, for de førstkommende fire år.

Landsformanden er samtidig formand for hoved­bestyrelsen og forretningsudvalget.

 1. Valg af Landsforeningen LEVs næstformand blandt de nyvalgte hoved­bestyrelsesmedlemmer for de først kommende fire år.

Næstformanden er samtidig næstformand for hovedbestyrelsen og forretningsudvalget.

 1. Valg af 3 medlemmer og 2 suppleanter til for­retningsudvalget blandt de nyvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer for de først­kommende fire år. De to suppleanter vælges som henholdsvis 1. og 2. suppleant og ind­træder i givet fald i Forretningsudvalget i denne række følge.
 2. Valg af Landsforeningen LEVs stats­autoriserede eller registrerede revi­sor for de førstkommende fire år.
 3. Eventuelt.

Stk. 10. Valgbar som landsformand og hoved­be­sty­relsesmedlemmer er alle medlemmer af Lands­foreningen LEV og foreningerne. For valgene som kredsmedlemmer af hovedbestyrelsen gælder til­lige, at med­lem­merne skal være aktive i en kreds indenfor valggruppens geografiske om­rå­de. Ansatte i Landsforeningen LEV er ikke valgbare.

Stk. 11. Hovedbestyrelsen vælges inden åbningen af repræsentantskabet.

a. Valg af 20 kredsmedlemmer og 10 suppleanter til hovedbestyrelsen for de førstkommende fire år vælges senest 4 uger før åbningen af repræsentantskabet. Medlemmerne vælges af kredsenes repræsentanter i 5 valggrupper (jf. § 6, stk. 13).

Stk. 12.

a.   Forslag til kandidater til landsformand og statsautoriseret eller registreret revisor skal være Landsforeningen LEV skriftligt i hænde senest 4 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse.

 1. Forslag til kandidater til hovedbestyrelsen for valggruppe 1-5 (jf. § 6 stk. 13) skal være Landsforeningen LEV skriftligt i hænde senest 4 uger før valget i den enkelte valgkreds. En liste med foreslåede kandidater i valggrupperne 1-5 skal tilgå kredsformændene i de enkelte valg-grup­per senest to uger før valghandlingen skal finde sted.
 2. Forslag til kandidater til hovedbestyrelsen for valggrupperne 6 og 7 (jf. § 6 stk. 13) skal være Landsforeningen LEV skriftligt i hænde senest fire uger før afholdelsen af repræsentantskabet. En liste med forslag til kandidater i valggrupperne 6 og 7 ud­sendes sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabet (jf. § 6 stk. 18).
 3. Kandidaterne til hovedbesty­rel­sen skal samti­dig meddele, om de er kandidater til næstfor­mands­posten eller poster i forretningsudvalget. For­slage­ne til kandidater skal være begrundede og fulgt af et skriftligt valgoplæg fra kandidaten. Sekretariatet udarbejder og forretningsudvalget godkender en skabelon for kandidaternes valg­oplæg, der skal følges af kandidaterne. Skabelonen kan anvendes ved valg til landsformands­posten.

Stk. 13.

a. Kredsmedlemmerne til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse vælges (jf. § 6 stk. 11 litra a.) i 5 valggrupper, der svarer til landets 5 regioner, der indeholder storkredsene til Folketingsvalg, på nær Silkeborg som hører under Østjyllands Storkreds. Dvs.:

-    Valggruppe 1: Region Hovedstaden, der består Københavns Storkreds, Københavns Omegns Storkreds, Nordsjællands Storkreds samt Bornholms Storkreds.

-    Valggruppe 2: Region Sjælland, der er lig med Sjællands Storkreds.

-    Valggruppe 3: Region Syddanmark, der består af Fyns Storkreds og Sydjyllands Storkreds.

-    Valggruppe 4: Region Midtjylland, der består af Østjyllands Storkreds og Vestjyllands Storkreds.

-    Valggruppe 5: Region Nordjylland, der er lig med Nordjyllands Storkreds

b. Hertil kommer:

- Valggruppe 6: Tilknyttede foreninger på nær ULF

- Valggruppe 7: ULF – Udviklingshæmmedes Landsforbund

c. Valggruppe 1 vælger 5 medlemmer og 2 suppleanter, og Valggruppe 2-4 vælger 3 med­lem­mer og 2 suppleanter. Dertil kommer at hver af de 3 valggrupper, der har flest registrerede medlemmer pr. 31.juli yderligere vælger et medlem.

d. Valget i valggruppe valggrupperne 1, 3 og 4 tilrettelægges således, at hver valgkreds først vælger et medlem. De resterende medlemmer vælger valggruppen for hele regionen. Hvis ikke der er mindst en kandidat for en valgkreds, tilgår pladsen valggruppen som en repræsentant for hele regionen. 

e. Valggruppe 6 vælger 6 medlemmer og 3 suppleanter.

f. Valggruppe 7 vælger 1 medlem og 1 suppleant.

Tidsfristen for indstillinger følger af § 6, stk. 12.

g. Repræsentantskabsmedlemmer fra den nyvalgte hovedbestyrelse (jf. § 6 stk. 2 litra b) indgår i den valggruppe, hvorfra de er valgt på det foregående repræsentantskabsmøde.  

Stk. 14.Valgene for valggruppe 1-5 foregår i på forhånd annoncerede valglokaler og tidspunkter (jf. § 6 stk. 5). Hovedbestyrelsen udarbejder procedure for valghandlingen.

Stk. 15. Er der efter valg til hovedbestyrelsen ikke mindst 1 kandidat til næstfor­mands­posten og mindst 3 kandidater til pos­terne som forret­ningsudvalgs-medlem­mer, åbnes der for opstil­ling af kandidater på selve repræ­sen­tants­kabs­mødet. Sker dette gives alle kan­di­dater mulighed for en mundtlig præsentation.

Stk. 16. Dirigenten afgør alle spørgsmål om mø­dets ledelse og de på mødet foretagne afstem­ninger (jf. dog § 10 stk. 1). Diri­genten afgør herunder, hvorledes stemme­afgiv­ningen skal finde sted, idet der dog altid skal ske skriftlig afstemning, hvis blot 5 med­lemmer af repræsentantskabet fremsætter ønske herom. Hvert med­lem af repræsentantskabet kan kun afgive én stemme, dog kan der ved lovligt forfald stemmes ved fuldmagt.

Stk. 17. Forslag jf. dagsordenens punkter e, f, g og h skal være Landsforeningen LEVs sekretariat i hænde senest 6 uger før repræsentant­skabs­mødets afholdelse.

Stk. 18.

a) Materialet til repræsentanterne på repræsen­tantskabsmødet skal være udsendt 14 dage inden mødet.

b) Ved ordinære repræsentantskabsmøder frem­lægges status for den økonomiske udvikling i de forgangne fire år samt en oversigt over den for­ven­tede udvikling for de kommende fire år. Begge dele på baggrund af økonomiske nøgletal for foreningen.

Stk. 19. Medlemmer af Landsforeningen LEV eller fore­ningerne, der ikke er udpeget som repræsentan­ter på repræsentantskabsmødet, kan for egen regning overvære repræsentantskabs­møderne uden tale- og stemmeret.

Stk. 20. Hovedbestyrelsen kan invitere personer, der har en særlig interesse for landsforeningens virke, som gæster til at overvære repræsentant­skabs­møderne.

§ 7. Hovedbestyrelsen 

Stk. 1. Mellem repræsentantskabsmøderne vare­tages Landsforeningen LEVs landsdækkende op­ga­ver af hoved­bestyrelsen. Hovedbestyrelsen udvikler og formulerer fælles holdninger, mål, stra­tegier samt planer for aktiviteter, ligesom der ydes vejledning og støtte til kredsene og de til­slut­tede foreninger.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af

a. Landsformanden

b. De valgte 27 medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen tiltræder umiddelbart efter det repræsen­tantskabsmøde, hvor valget har været afholdt.

Stk. 4. Landsformanden kan ikke være aktiv i en kredsbestyrelse eller foreningsbestyrelse.

Stk. 5. Suppleanter indtræder i hovedbestyrelsen ved forfald og del­tager ellers ikke i møderne.

Stk. 6.

a. Suppleanter til forretningsudvalg og hoved­be­styrelse ind­træ­der som fuldgyldige medlemmer for resten af perioden, når et med­lem af forret­ningsudvalget eller hovedbestyrelsen udtræder eller har vedvarende forfald. Ved va­kance her­udover blandt de valgte forret­nings­udvalgs­med­lemmer konstituerer hoved­besty­rel­sen af sin midte nyt/nye medlem/medlemmer, som da fun­gerer for resten af perioden eller indtil der er sket nyvalg på et ekstraordinært repræ­sen­tant­skabs­mø­de. Hovedbestyrelsen beslutter, hvorvidt et forfald er vedva­ren­de.

b. Hovedbestyrelsen kan ved vedvarende forfald for medlemmer eller suppleanter i en valg­kreds beslutte, at der i løbet af repræsen­tant­skabs­perioden kan foranstaltes et supple­rings­valg. Det er også hovedbestyrelsen, der – inden for ved­tæg­ternes bestemmelser i øvrigt – beslut­ter, hvor mange repræsentanter, der kan supple­res med.

c. Hovedbestyrelsen beslutter procedurer for valghandlingen, herunder information til valggruppen.

Stk. 7. Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøder sker på formandens foranledning. Hovedbesty­rel­ses­møder afholdes så ofte, formanden finder det påkrævet, dog mindst 3 gange pr. år, og i øvrigt når mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer frem­sætter motiveret, skriftlig begæ­ring herom. Ved anmodning fra 5 hovedbestyrelsesmedlemmer kan mødet først finde sted én uge efter mod­tagel­sen af den skriftlige be­gæring herom med mindre hovedbestyrelsen forlods har stillet sig til rådighed med kortere varsel i en konkret sag.

Stk. 8. Hovedbestyrelsens arbejdsopgaver er at:

-    Varetage repræsentantskabets interesser mel­lem repræsen­tant­skabs­møderne

-    Påse, at forretningsudvalget udfører repræ­sen­tantskabets beslut­ninger

-    Udarbejde årsplaner for Hoved­bestyrelsen på baggrund af repræsen­tantskabets handleprogram.

-    Fastlægge emner for landsmøderne

-    Koncentrere sig om politiske visioner

-    Godkende budget for Landsforeningen LEV

-    Godkende regnskab for Landsforeningen LEV

-    Valg af revisor, hvis særlige forhold taler for, at der udpeges ny statsautoriseret eller regi­streret revisor mellem to repræ­sentantskabs­møder

-    Påse, at kommunekredsenes regnskaber ind­sendes rettidigt, og at de er godkendt af kred­senes generalforsamlinger

-    Udarbejde etiske retningslinjer for kredsenes brug af midler

-    Godkende kommunekredse og fælleskommu­ne­kredse efter ind­stil­ling fra interim­besty­relsen i den ansøgende kreds.

-     Beslutte honorering for medlemmer af For­retningsudvalget samt andre tillidsfolk, der efter hovedbestyrelsens afgørelse skal hono­reres for konkrete arbejdsopgaver.

-     Udarbejde redskaber, der kan hjælpe kredsene til at lave årshjul.

Stk. 9. Hovedbestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden, dog således at Hovedbesty­relsens medlemmer er forpligtet til 2 gange årligt at orientere sin valggruppe om arbejdet i Hoved­bestyrelsen.

Stk. 10. Hovedbestyrelsen kan til støtte for sit arbejde nedsætte de nødvendige udvalg.

Stk. 11. Ved stemmelighed i hovedbestyrelsen er formandens eller i dennes fravær næstfor­man­dens stemme afgørende.

§ 8. Forretningsudvalg

Stk. 1. Den daglige ledelse af Landsforeningen LEV og tilsyn med fore­ningens sekretariat vare­tages af et forretningsudvalg bestående af: 

 1. Landsformand 
 2. Næstformand valgt blandt hovedbestyrelsens medlemmer på repræ­sentantskabsmødet
 3. Tre medlemmer valgt blandt hovedbesty­rel­sens medlemmer på repræsentantskabsmødet

Stk. 2. Suppleanten indtræder først i forretnings­udvalget ved varigt forfald og deltager ellers ikke i forretningsudvalgsmøderne.

Stk. 3. Forretningsudvalget udfører sit arbejde på baggrund af et af repræsentantskabet fast­lagt handleprogram samt budgetter og arbejds­pro­grammer, der vedtages af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Forretningsudvalgets arbejdsopgaver er bl.a. følgende:

-    Forberedelse af sager til politisk drøftelse i hovedbestyrelsen såvel på eget initiativ som på hovedbestyrelsens foranledning

-    Varetagelse af løbende politiske sager på landsforeningsplan

-    godkendelse af nynormerede stillinger inden for budgetrammen

-    indstilling til valg til udvalg

-    udpegning af medlemmer til råd, nævn m.v.

-    godkende større bevillinger indenfor budget­rammen

-    nedsætte ad hoc udvalg til realisering af sær­lige arbejdskrævende opgaver

-    nedsætte ad hoc udvalg til realisering af sær­ligt arbejdskrævende handlingsplaner

-    varetagelse af Landsforeningen LEVs interna­tionale arbejde i henhold til hovedbestyrelses- og repræsen­tant­skabsbeslutninger

-    skabe synlighed omkring Landsforeningen LEV og de resultater, landsforeningen opnår

Stk. 5. Forretningsudvalgets bemyndigelser og ansvarsområder i øvrigt, fastlægges i en af forretningsudvalget udarbejdet og af hoved­besty­relsen godkendt forretningsorden. Forretnings­ordenen kan når som helst af hoved­bestyrelsen tages op til revision.

Stk. 6. Ved stemmelighed i forretningsudvalget forelægges sagen hovedbestyrelsen til afgørelse.

Stk. 7. De af forretningsudvalget trufne afgørel­ser i sager indbragt af en kreds eller af en tilslut­tet landsdækkende forening kan inden en måned, af den/de kredse og/eller foreninger, som afgø­rel­sen vedrører, indankes for hovedbestyrelsen, der da skal optage sagen til drøftelse på først­kom­mende hovedbestyrelsesmøde og i øvrigt hur­tigst mu­ligt afgøre sagen endeligt.

§ 9. Landsmøde

Stk. 1. Der afholdes landsmøder hvert fjerde år i tidsrummet august til november (første gang i 2010). Landsmøderne har til hensigt at give medlemmerne mulighed for at diskutere ét eller flere emner, fastlagt af hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Landsforeningen LEVs medlemmer kan når som helst til hovedbe­sty­relsen indsende for­slag til drøftelse på landsmødet. Hovedbesty­rel­sen fastsætter selv frist for indsendelse af for­slag til landsmøde emner.

Stk. 3. Deltagerkredsen til landsmøderne fastlægges efter samme ret­ningslinjer som gælder for repræsen­tanter til repræsentantskabs­møder (jf. § 6 stk. 2). Derudover kan såvel medlemmer som uden­forståen­de deltage for egen regning. Alle deltagere på landsmøder har tale­ret. Der ud­sen­des en landsmøderapport til deltagerne senest 3 måneder efter landsmødets afholdelse.

Stk. 4. Landsmødet har ingen besluttende myndighed.

Stk. 5. Senest 2 måneder før landsmødet med­de­ler hovedbestyrelsen i Landsforeningen LEVs blad pro­gram, tid og sted for landsmødet.

Stk. 6. Kredsene og foreningerne skal derefter selv indvarsle de ud­pegede medlemmer til lands­mødet og skal senest 4 uger før mødet meddele navne og adresser til sekretariatet.

§ 10. Generelle bestemmelser

Stk. 1. Beslutninger af repræsentantskab, hoved­bestyrelse og forret­ningsudvalg sker ved almin­delig stemmeflerhed, hvor andet ikke er bestemt.

Stk. 2. Der tages beslutningsreferat af samtlige repræsentant­skabs­møder, hovedbestyrelses­møder og forretningsudvalgsmøder. Beslut­nings­referatet fra repræsentantskabsmødet udsendes til repræsen­tants­kabets medlemmer.

Stk. 3. Ved landsformandens tilbagetræden i valg­perio­den indkaldes til ekstraordinært re­præ­sentant­skabsmøde med valg af ny lands­for­mand. Næst­formanden fungerer som lands­formand i perioden frem til det ekstraordinære repræsentant­skabs­møde og hovedbestyrelsen træffer aftale med næst­formanden om dennes honorering for perio­den.

Stk. 4. Ved næstformandens tilbagetræden kon­stituerer hoved­besty­relsen Landsforeningen LEVs ny næstformand blandt de på repræ­sentant­skabs­mødets valgte forretningsudvalgs­med­lem­mer, som da fungerer for resten af perioden eller indtil en ny næstformand er valgt på et ekstra­ordi­nært repræsentantskabsmøde.

Stk. 5. Landsforeningens formand arbejder på fuld tid. Repræsentantskabet fastsætter efter indstilling fra hovedbestyrelsen honorar­stør­relse, pensionsforhold, principper for regule­ring af honoraret, periode for betaling af ho­norar i tilfælde af landsformanden af­træder i utide eller ikke genvælges. Hoved­bestyrel­sens indstilling skal være kendt af alle før fris­ten for opstilling udløber. Øvrige tillids­poster i landsforeningen er ulønnede. Der kan dog efter hovedbestyrelsens afgørelse hono­reres for konkrete og omfattende opgaver.

Stk. 6. En nyvalgt landsformand modtager ho­norar fra den første i måneden efter valget.

Stk. 7. Afgår landsformanden i utide på grund af lægeligt dokumenteret sygdom eller ved manglende genvalg, udbetales en fra­trædelsesgodtgørelse svarende til seks måneders honorar.

Ved fratrædelse til pension eller efterløn eller ved død udbetales en godtgørelse svarende til tre måneders honorar.

Stk. 8. Næstformanden honoreres med 1/6 af det beløb, landsformanden honoreres med.

§ 11. Ejendomskredse

Stk. 1. Kredsene kan i fællesskab danne ejen­doms­kredse. Formålet er ejerskab og drift af fast ejendom.

Stk. 2. Standardvedtægterne for de af Lands­fore­ningen LEVs daværende amtskredse, der pr. 31. december 2006 ejede fast ejendom, er gældende for fremtidige ejen­domskredse.

§ 12. Tegningsret

Stk. 1.Landsforeningen LEV tegnes af landsfor­man­den eller to medlemmer af forretningsudval­get. Ved disposition over fast ejendom, det være sig erhvervelse eller afsætning og/eller pantsæt­ning af fast ejendom, dog gælder det ikke omlægning af lån, tegnes Landsfore­ningen LEV af lands­formanden, eller dennes næstformand hver for sig i forening med to hovedbestyrelses­medlemmer.

Stk. 2. Landsforeningens LEVs medlemmer eller disses repræsentanter hæfter ikke for Lands­fore­ningen LEVs forpligtelser, for hvilke alene den i Landsforeningen LEV til enhver tid tilhørende kapi­tal hæfter.

Stk. 3.Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13. Regnskab

Stk. 1. Landsforeningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Regnskabet, der omfatter såvel lands­fore­ningen, kredsene og ejendomskredsene, skal afleveres til den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede eller registrerede revisor senest den 30. april det efterfølgende år.

Stk. 3. Det reviderede regnskab bekendtgøres derefter i Landsforeningen LEVs blad senest 3 måneder efter, det har været forelagt på repræ­sen­tantskabs­møde eller på et hovedbesty­rel­ses­møde i de år, hvor der i henhold til vedtægterne ikke afholdes repræsentantskabsmøde.

§ 14. Ændring af vedtægter

Stk. 1. Forandringer i Landsforeningen LEVs ved­tægter kan vedtages på ethvert repræ­sen­tant­skabs­møde, når 2/3 af samtlige tilstedeværen­de, stemmeberettigede repræsentant­skabs­med­lem­mer stemmer her­for.

§ 15. Landsforeningen LEVs opløsning

Stk. 1. Beslutning om Landsforeningen LEVs op­løsning kan kun træffes, såfremt den er anført som særskilt punkt på dagsordenen for et re­præ­sentantskabsmøde, og kun når 3/4 af samtlige til­stedeværende stemmeberettigede repræsen­tantskabsmedlemmer på to på hinan­den følgende repræsentantskabsmøder stemmer herfor. Til det sidste re­præsentantskabsmøde indkaldes tillige i det efter det første repræ­sen­tantskabsmøde først udkommende nummer af Landsforeningen LEVs blad, og det sidste repræsentantskabsmøde skal da afholdes inden 60 dage efter det pågældende blads ud­sendelse.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning af Landsforeningen LEV tilfalder eventuelt tilbageværende mid­ler på opløsningstidspunktet de tilsluttede landsdækkende foreninger, som er selvstændige juridi­ske enheder og arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende jf. § 5. I forbindelse med opløsningen af Landsforeningen LEV beslutter det sidste repræsentantskabs­møde hvilke kriterier, der skal lægge til grund for fordelingen af midler til foreningerne.

§ 16. Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

Stk. 1. Nærværende vedtægter er godkendt på Landsforeningen LEVs repræsentant­skabs­møde den 5 og 6. november 2016.

Stk. 2. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse.

Ryk med relationerne

Ryk med relationerne