værgemålsrapport_mini.bmp 08.03.2012

Stemmeretten som delproblem

En ny rapport om dansk værgemålslovgivning og -praksis konkluderer blandt andet, at den automatiske fratagelse af stemmeretten for mennesker under et såkaldt §6-værgemål er i strid med handicapkonventionen. Der er flertal blandt de politiske partier for at ændre lovgivningen, skriver Kristeligt Dagblad i dag. "Det var på tide", udtaler LEVs landsformand, "men glem ikke de mange andre problemer, som rapporten beskriver".

Rapporten "Selvbestemmelse og værgemål i Danmark", som Institut for Menneskerettigheder (IMR) lancerede på en temadag i sidste uge, gennemgår dansk værgemålslovgivning og den måde, den administreres i praksis. De resultater holdes op imod FN's Handicapkonvention, som Danmark har ratificeret. Og på en række områder ser det ikke så kønt ud.

Rapporten oplister i alt otte anbefalinger. Det drejer sig bl.a. om, at man i langt højere grad bør satse på støttet beslutningstagen, at værgerne skal blive bedre til at opretholde kontakten med den borger, som de er værge for, og at der bør ses kritisk på, hvor mange borgere en enkelt værge kan være værge for.

Desuden konkluderer rapporten, at det er konventionsstridigt, at borgere, som får tildelt et såkaldt § 6 værgemål, også fratages deres stemmeret til fx folketingsvalg og kommunalvalg. § 6 værgemål er den mest indgribende form for værgemål og er i realiteten en egentlig umyndiggørelse af borgeren i relation til en række personlige og økonomiske forhold. § 5 værgemål er langt mindre indgribende og er også den mest almindelige form for værgemål.

Vigtigt med fokus på værgernes rolle
Det er fratagelsen af stemmeretten, som har tiltrukket sig størst opmærksomhed i medierne siden rapportens offentliggørelse. Derfor er det også det emne, som politikerne på Christiansborg har kommenteret på. Og her tegner der sig et flertal for at afskaffe muligheden for at fratage stemmeretten for personer med et § 6 værgemål. Regeringspartierne og Enhedslisten er angiveligt meget indstillede på at ændre lovgivningen på dette område.

LEVs landsformand Sytter Kristensen er tilfreds med, at fratagelsen af stemmeret nu endelig ser ud til at kunne fjernes fra lovgivningen. Men hun gør samtidigt opmærksom på, at IMR's rapport har en række andre konklusioner, som ikke må gå i glemmebogen:

- Rapporten anbefaler eksempelvis, at værgernes såkaldte omsorgskontrol styrkes. Omsorgskontrollen handler om, at værgen skal have den fornødne indsigt i og kendskab til borgerens situation - om hans eller hendes værdier osv.

- Det halter det en del med, er der meget, som tyder på - i hvert fald kunne TV2 jo fortælle, at nogle professionelle værger slet ikke kender dem, de er værger for. En del advokater har eksempelvis op imod 100 borgere, som de er værger for. Og det siger sig selv, at det ikke kan være forsvarligt, når man skal passe en travl advokatbiks ved siden af.

- Det efterlader mange mennesker med udviklingshæmning i en fuldkommen uacceptabel situation. Mange har ingen pårørende, og så må man spørge sig selv: Hvem skal så hjælpe dem med fx at klage over den byge af nye afgørelser, som kommunerne sender ud i disse år som følge af krisen?

Temadag - Seksualitet og handicap

Temadag - Seksualitet og handicap